Esileht»EVS»Standardikeskusest»Tegutsemise alused

Tegutsemise alused

Eesti Standardikeskus (EVS) on mittetulundusühing, mis alustas tööd 1. aprillil 2000 Tehnilise normi ja standardi seaduse (RT I 1999, 29, 358) alusel.

Kuni selle ajani korraldas standardimist Eesti Standardiamet. Standardiamet loodi 1991. a. riikliku institutsioonina Rahandusministeeriumi alluvusse eesmärgil juhtida ja koordineerida Eestis tegevusi standardimise, metroloogia ja akrediteerimise valdkonnas. Jaanuaris 1997 viidi Standardiamet üle Majandusministeeriumi alluvusse.

Tehnilise normi ja standardi seaduse paragrahvi 9 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 44 lõike 2 alusel anti mittetulundusühingule Eesti Standardikeskus õigus Eesti standardimisorganisatsioonina tegutsemiseks. Vastav leping Standardikeskuse ja Vabariigi Valitsuse vahel sõlmiti 24. aprillil 2000 ning see sätestas vastastikused õigused ja kohustused standardimistegevuse korraldamisel Eestis.

1. oktoobril 2010 jõustus Toote nõuetele vastavuse seadus, mille tulemusel Tehnilise normi ja standardi seadus tunnistati kehtetuks.

Praegusel hetkel on Eesti Standardikeskuse tegutsemise aluseks:

Riik toetab Eesti standardimist finantseerides Standardikeskuse tegevusi läbi iga-aastase riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu. 2019. aastaks sõlmitud lepingu leiab siit: 2020 RE Leping. Riiki esindab suhtluses Standardikeskusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2