Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

Nõuded energiajuhtimissüsteemidele

9.09.2009

Energia tarbimise vähendamine ja energia tõhusam kasutamine on Euroopa Liidu eesmärkide hulgas lähitulevikus.

Detsembris 2008 võttis EL vastu energia- ja kliimamuutuste poliitika, mis sisaldab eesmärke 2020. aastaks:
- vähendada kasvuhoonegaase 20% võrra;
- vähendada suurema energiatõhususe abil energiatarbimist 20% võrra;
- saada 20% vajalikust energiast taastuvatest energiaallikatest.

Euroopa standardikomitee CEN ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee CENELEC ühises töörühmas koostatud ja äsja avaldatud standard EVS-EN 16001:2009 "Energy Management Systems – requirements with guidance for use" aitab kaasa EL energiatõhususpoliitika rakendamisel.

Standardi eesmärk on aidata ettevõtetel luua energiatõhususe tõstmiseks vajalik süsteem ja protsessid süsteemi pidevaks parendamiseks.

Energiajuhtimissüsteemid

Standard on mõeldud kasutamiseks igat tüüpi ettevõttele sõltumata selle suurusest, geograafilisest, kultuurilisest ja sotsiaalsest eripärast.
Standardit võib kasutada iseseisvana aga ka integreerituna muude, juba ettevõttes rakendatud, juhtimissüsteemide alaste standarditega (nt EVS-EN ISO 9001, EVS-EN ISO 14001, EVS 18001, jne).

Standard EVS-EN 16001:2009 on ingliskeelsena kättesaadav meie veebipoe vahendusel. Samuti on standardiga võimalik tutvuda meie klienditeeninduses.

Powered with web hosting

09.09.2009
Standardiosakond

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2