Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

Ilmunud standardi EVS 840 uustöötlus ja standard EVS 904:2009

7.05.2009

Standardi EVS 840:2003 "Radooniohutu hoone projekteerimine" muutmise tingis vajadus standardit täpsustada. Muutused tulenevad uue informatsiooni saamisest radooniohtlike alade kohta. Suurimaks muudatuseks on standardis sätestatud piirväärtus siseõhu radoonisisalduse kohta ning gammakiirguse doosikiiruse normväärtus, mida standardi eelmine redaktsioon ei kehtestanud.

Standard on koostatud eesmärgiga anda projekteerijatele ja ehitajatele juhiseid sellise hoone ehitamiseks, kus välditakse tervistkahjustava radooni lubatud piirkontsentratsiooni ületamist elu-, töö- ja puhkeruumides.
 
Standard EVS 840:2009 "Radooniohutu hoone projekteerimine" asendab Eesti standardi EVS 840:2003.

Standardis EVS 904:2009 "Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad" käsitletakse tööstushoonete ja loomalautade hajusheidete mõõtemeetodeid. Hetkelise heitkoguse mõõtmiseks lubatakse kasutada otsest ja kaudset meetodit. Standard ei käsitle hoonete või lautade ümbruse juurde kuuluvatelt pindadelt pärinevaid hajusaid heitkoguseid. Antud standardi käsitlemine eeldab standardi EVS 892 tundmist.

Standardid on heaks kiitnud tehnilise komitee EVS/TK 28 "Välisõhk ja kiirgusohutus" eksperdid.

Try this web hosting server

Eesti Standardikeskuse kontaktisik: Triin Teppand

 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2