Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Ilmunud uued algupärased standardid EVS 908-1:2010 ja EVS 807 uustöötlus

5.03.2010

EVS 908-1:2010 "Hoone piirdetarindi soojusjuhtivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire"

Standard on koostatud eesmärgiga kirjutada ehitusmaterjalide tootjatele, projekteerijatele, ehitajatele, järelevalvele, hoonete energiaaudiitoritele ja energiamärgise väljastajatele detailselt lahti koos vajalike arvutusnäidetega ehitusmaterjalide ja -toodete soojuserijuhtivuse ja piirdetarindite soojusjuhtivuse arvutamine, toetudes standarditele EVS-EN ISO 10456, EVS-EN ISO 6946 ja EVS-EN 1745. Avaldatud EVS 908-1:2010 käsitleb välisõhuga kontaktis olevat läbipaistmatut piiret, s.t standardi selle osa käsitlusalasse ei kuulu ei soojusvahetus maapinnaga ega akna soojusjuhtivus.

Standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 14 „Ehitiste soojuslik toimivus“. 

 

EVS 807:2010 "Kinnisvara korrashoid. Kinnisvarakeskkonna korraldamine"

Käesolev standard annab ja avab kinnisvara korrashoiu valdkonna põhimõisted ning arusaama korrashoiu ratsionaalsest ja kvaliteetsest korraldusest, sellega kaasnevast dokumenteerimisest ning kulutustest.

Standardis on esitatud tegevuste ning nende tulemusel soovitavalt saavutatavate tulemuste kirjeldus klassifikaatori kujul, mis on käsitletav ka kinnisvara korrashoiu kulude ja tulude klassifikaatorina. Uustöötlusse on tervikuna lisatud standardi klassifikaatori tegevused kood 800 ja 900. Standardi klassifikaatori kõikides osades on tehtud terminoloogilisi muudatusi tulenevalt kinnisvara korrashoiu aluste ja metoodika uutest arengutest Eestis. Standardi põhiosasse on lisatud kinnisvara korrashoiu kulusid, tulusid, kvaliteeti ja korraldamise dokumente käsitlevad osad ning korraldamise dokumentide teatmelisad.

Standard on ette nähtud juhindumiseks erinevate kinnisvaraobjektide (s.o kinnistute ja nendel paiknevate ehitiste) korrashoiu kavandamisel ja korraldamisel. Standardis on määratletud kinnisvara korrashoiu olemus ning kirjeldatud selle põhitegevusi.

Standardi eeldatavateks kasutajateks on kinnisvara omanikud (era- ja avalik sektor), ettevõtjad ehitiste projekteerimise, kinnisvara arendamise, ehitamise, kinnisvara korrashoiu, kinnisvara hindamise ning kinnisvara vahendamise alal. Potentsiaalselt võib määratleda standardi kasutajaks iga Eestis elava või ettevõtlusega tegeleva isiku, kes kasutab kinnisvarakeskkonda kas oma elu- või äritegevuseks.

Standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“.
Standard EVS 807:2010 "Kinnisvara korrashoid. Kinnisvarakeskkonna korraldamine" asendab Eesti standardi EVS 807:2004.

 

otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2