Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Ilmunud EVS 745 ja EVS 746 uustöötlused

19.10.2010

EVS 745:2010 „Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika“ ja EVS 746:2010 „Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika“

Standardite uustöötlused koostati seoses: möödunud aastal standardi EVS 758:2009 „Metroloogia. Terminid ja määratlused“ kehtestamisega, ebakõlade kõrvaldamisega senikehtinud versioonides aga ka seoses tervise-, töö- ja riigi järelevalvetegevuse ning keskkonnakaitse alaste õigusaktide muutumisega.

EVS 745:2010 käsitleb kauba ja materjalide massi mõõtmist kaalu abil ning saadud mõõdistest massi ja mõõteobjekti tiheduse tabeliandmete põhjal mahu mõõtetulemuse ja selle mõõtemääramatuse arvutamist.

Standardi mõõtemetoodika kirjeldab kauba, materjalide massi ja mahu mõõtmist kaalu abil ladudes, kauplustes, tollis, müügitehingutes ja muudel analoogilistel juhtudel.

EVS 746:2010 käsitleb kauba koguse mõõtmist tükikauba loendamise teel ning (vajadusel) tükikauba kaubapartii kogumassi või -mahu väärtuse ja selle mõõtemääramatuse arvutamist tükikauba massi või mahu väärtuste põhjal.

Standardi mõõtemetoodika kirjeldab tükikauba loendamist, kaubapartii kogumassi või -mahu väärtuse arvutamist ladudes, kauplustes, müügitehingutes, tollis ja muudel analoogilistel juhtudel.

Standardites välja toodud mõõtemetoodikaid on võimalik kasutada Tolliseadusega, aktsiisiseadusega, Tarbijakaitseseadusega ja Mõõteseadusega määratletud juhtudel riigijärelevalve toimingutes ning maksude määramisel kaubakoguste massi ja mahu mõõtmisel tollis, aktsiisiladudes, riigijärelevalve ametites ja asutustes.

Standardid on koostanud Tallinna Tehnikaülikooli (töögrupi juht prof Rein Laaneots) ja SA Eesti Akrediteerimiskeskuse (Edi Kulderknup, Jürgen Riim) töörühm.

Standardid on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 38 „Metroloogia“.

EVS 745:2010 „Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika“ asendab Eesti standardi EVS 745:1998 ja EVS 746:2010 „Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika“ asendab Eesti standardi EVS 746:1998.

Komplekteeritav kogu2 AK portaal2