Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Ilmus elektripaigaldiste käidu lisastandard EVS-EN 50110-2:2010

9.06.2010
Aastal 2005 ilmunud Eesti standard EVS-EN 50110-1:2005 (Elektripaigaldiste käit) sätestas küllaltki üksikasjalised üleeuroopalised minimaalnõuded madal- ja kõrgepingeliste elektripaigaldiste ohutu käidu, sealhulgas töökorralduse, tavakäidutoimingute, töötoimingute ja hooldustööde kohta. Ühtlasi oli aga standardis öeldud, et eri maades võidakse vastavate seaduste ja standarditega kehtestada rahvuslikke täiendusi, mis võtavad arvesse väljakujunenud eripärasusi ja mis esitatakse standardi teises osas – standardis EVS-EN 50110-2:2010. See standard on nüüd ilmunud ja sisaldab CENELECi 30 rahvusliku liikmes-standardiorganisatsiooni elektripaigaldiste käidu kohta rakendatavate seaduste, standardite ja juhiste nimekirju. Ainsana ei ole neid andmeid enda kohta esitanud Horvaatia.

Seitse riiki ei esita mingeid lisanõudeid EVS-EN 50110-1:2005 minimaalnõuetele; need riigid on Bulgaaria, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta ja Ungari. Kõik muud riigid esitavad

       • elektriohutusnõudeid käsitlevate seaduste nimistu 
         (olenevalt riigist, 1 kuni 20 seadust),
       • riigi oma elektriohutusnõudeid sisaldavate standardite nimistu 
         (0 kuni 13 standardit),
       • kaks riiki (Prantsusmaa ja Hispaania) – standardite asemel    
         elektriohutusalaste juhiste nimistu (vastavalt 1 või 3 juhist).

Kõige pikem on seaduste loetelu Tšehhi Vabariigis, Suurbritannias ja Slovakkias (vastavalt 20, 17 ja 16 seadust), kõige pikem oma standardite loetelu aga Saksamaal (13 standardit). Eri maade seaduste ja standardite lisanõudeid tuleb loomulikult arvestada kõigil neil, kes sooritavad elektripaigaldiste käiduga seotud töid nendes riikides.

Eestis on lisanormatiividena nimetatud ainult kaht seadust, mida tuleb elektripaigaldiste käidul arvestada:

       • elektriohutusseadust,
       • töötervishoiu ja tööohutuse seadust.

Nimetatud seadused sisaldavad nõudeid töökorralduse ja tööde sooritamise nende aspektide kohta, mida standard EVS-EN 50110-1:2005 ei sisalda. Osaliselt on viited elektriohutusseadusele esitatud ka märkustena selle standardi mõnede sätete juures.

Tulevikus on kavas elektripaigaldiste käitu sätestavat standardit CENELECi rahvuslike liikmesorganisatsioonidega sel määral kooskõlastada, et lisastandardit rahvuslike erisuste kohta ei oleks enam vaja.

Endel Risthein
Sirvimisteenus2 Online-kogud2