Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Tuletõrjevaldkonna uued standardid

3.11.2011

Novembrikuuks on ilmunud standard EVS 812-4:2011 "Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus" (asendab standardi 2005 aasta väljaannet). Standardi uustöötluses on muudetud tuleohuklasse ja tulekaitsetasemeid (analoogsed Eesti projekteerimisnormis EPN 10.2. „Tööstus- ja laohooned“ sisalduvaga). Tulenevalt sellest on uues standardis 1., 2., ja 3. tuleohuklass (vastavalt tuleohutu, tuleohtlik ja tule- ja plahvatusohtlik klass) ning I, II, III ja IV tulekaitsetase (lihtsustatult puudutab see tulekustutusvahendeid ja tuleohutuspaigaldisi; põhimõttel, et minnakse lihtsamatest täiuslikumate vahendite poole). Selguse huvides on uues standardis eraldi toodud välja laoruumi mõiste (standardi jaotis 3.4), samuti on standardis korrigeeritud või täpsustatud mõningaid spetsiifilisi nõudeid, näiteks on täpsustatud tuletõkkesektsioonide moodustamisel avatäidete tulepüsivusnõudeid.
Novembris on arvamusküsitlusel standardikavandid prEVS 812-6 "Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus" ja prEVS 620-2 "Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid". Neist esimene on annab uusi lahendusi näiteks hõreasustusega ja valglinnastumise piirkondade tuletõrje veevarustusele, teise standardiga on ohutusmärgid viidud vastavusse uute rahvusvaheliste soovitustega vastavalt ISO standarditele ISO 3864-1; ISO 3864-4 ja ISO 7010 (väärib ka märkimist, et ümbertrükina avaldamisel on rahvusvaheline standard prEVS-ISO 7001:2011 "Graafilised tingmärgid. Avalikkust teavitavad piltkirjad", mis toetab avalikus ruumis esitatavate piltkirjade ühest ja kiiret mõistetavust).
Arvamusküsitlusel olevate standardikavandite kohta kommentaare palun saata allakirjutanule, kommentaarid palun esitada vastaval vormil.
Tuletõrje teemaga tegelev standardimiskomitee EVS/TK 5 on esitanud ka juba ettepanekud järgmise aasta standardimiskavasse. Kavandamisel on EVS 812-1 "Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara" ja EVS 812-3 "Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid" uustöötlused. Sõnavara standardi uuendamine viib eestikeelse terminoloogia vastavusse rahvusvaheliselt käibivaga, mis suuresti on oluline rahvusvahelistes koostööoperatsioonides osalemise ettevalmistamisel. Küttesüsteemide standardi ümbervaatamise olulisim argument on paljude uute valmistoodete ilmumine turule, samuti ka energiatõhususest tulenevate nõuete kajastamine.

Heiki Aasmann  
 

Print  
Pysiklient2 Infoteenus