Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Ilmus EVS 911:2011 "Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu" - uus algupärane standard

3.06.2011

Standardi „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ eesmärgiks on anda ülevaade ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse olemusest ning juhtida tähelepanu olulisematele aspektidele seonduvalt kõnealuse vastutuskindlustuse lepingu sõlmimise ja täitmisega. Ehituskonsultantideks loetakse standardi tähenduses isikuid, kes tegutsevad projekteerimise, ehitusuuringute (ehitusgeoloogilised ja ehitusgeodeetilised uuringud) tegemise, energiaauditite tegemise, omanikujärelevalve tegemise, ehitusprojektide ekspertiiside tegemise, ehitiste ekspertiiside tegemise ning energiamärgiste väljastamise valdkondades. Siinjuures tuleb rõhutada, et standard ei reguleeri CAR-kindlustuse ega vabatahtliku vastutuskindlustuse lepingutega seonduvat  ehitamise alal.

Standardi koostamisel on eelkõige lähtutud soovist selgitada ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse olemusega seonduvat, järgides seejuures Eestis tegelikult väljakujunenud praktikat. Standardiga püütakse anda selgitusi ja suuniseid eelkõige kindlustusvõtjatele aga ka näiteks erinevate hankemenetluste läbiviijatele, et saaks selgemaks vabatahtliku erialase vastutuskindlustusega seonduv ning paremini osataks pöörata tähelepanu olulistele tahkudele vastutuskindlustuse lepingu sõlmimisel ja täitmisel, aga ka vastutuskindlustuse lepingu sõlmimise nõude sissekirjutamisel erinevatesse hankedokumentidesse.

Standardis on kõigepealt määratletud kasutatavate mõistete sisu (standardi punkt 2). Seejärel on käsitletud vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse olemusega seonduvat (standardi punkt 3.1.), on analüüsitud vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimise käiku (standardi punkt 3.2.) ning on toodud esile olulisim seonduvalt vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu täitmisega (standardi punkt 3.3.).

Standardi koostas töögrupp vandeadvokaat Karl Haavasalu juhtimisel.

Standardit on võimalik osta E-poest ning Klienditeenindusest Aru tn 10.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2