Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

EVS/TK-liikmete rahulolu-uuring 2011

7.02.2012

Möödunud aasta detsembrikuus küsisime tehniliste komiteede liikmetelt tagasisidet Standardikeskuse poolt pakutavate teenuste osas ja mõtteid pakutava jätkuvaks parendamiseks.

Standardimisalastest teabekanalitest on jätkuvalt (2008.a korraldasime analoogse uuringu) olulisimad EVSi veebileht ja standardimiskoordinaator, kui teabe edastaja. Oluliseks peetakse ka Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide dokumendiserverite vahendusel saadavat teavet, mille edastamise parendamisse on nimetatud organisatsioonid ja Standardikeskus viimastel aastatel oluliselt panustanud.

Vastuste põhjal selgus, et mõnevõrra on tõusnud TK-liikmete rahulolu käsitlusala Euroopa ja rahvusvaheliste standardikavandite kättesaadavuse osas, mida võib põhjendada vastavate dokumendiserverite laialdasema kasutuselevõtuga, mis võimaldavad huvilisel endal vastava kavandi oma arvutisse alla laadida. Rahulolu Eesti standardite kavandite kättesaadavusega on jätkuvalt kõrge.

Standardite koostamisprotseduurid hinnati kõigi standardimistasandite lõikes pigem arusaadava või pigem arusaadava ja arusaadava vahele. Antud hinnangud peegeldavad selgelt ka meie ekspertide osalemispraktikaid vastavate standardite koostamisprotsessides: enim arusaadav/kasutatav on Eesti standardi koostamise protseduur ning mõnevõrra vähem Euroopa ja rahvusvahelise standardi oma. Standardimist ja standardi koostamist käsitlevate EVS juhendite arusaadavust ja asjakohasust hinnati jätkuvalt suhteliselt kõrgelt. Samas, juhendite kasutussagedus TK-liikmete poolt, on jätkuvalt tagasihoidlik. Vastuste põhjal kasutatakse enim standardite koostamist ja vormistamist puudutavat juhendit EVS Juhend 4, mis hinnati ka keskmiselt kõige asjakohasemaks ja arusaadavamaks.
Osalemise keerukust standardi koostamisprotsessis nii Eesti, Euroopa kui ka rahvusvahelisel standardimistasandil hinnati tänavu TK-liikmete poolt mõnevõrra madalamalt kui 2008.a läbiviidud küsitluse käigus. Eesti standardi koostamises osalemine sai hinnangu lihtsa ja pigem lihtsa vahepeale, Euroopa ja rahvusvahelise standardi koostamises osalemine hinnangud pigem keerulise ja pigem lihtsa vahepeale. Kuivõrd aastate jooksul on standardi põhimõtteline koostamisprotseduur muutumatuna püsinud ning aktiivselt on tegeletud koostamise tugiprotsesside efektiivsemaks muutmisega, siis Euroopa ja rahvusvahelise standardi koostamises osalemise lihtsuse suhteliselt madalat hinnangut tuleb jätkuvalt põhjendada meie ekspertide aja- ja finantsilise ressurssi piiratusega.

EVSi poolne tugi koosolekute korraldamisel on jätkuvalt hinnatud.

Eelpool loetletud meie poolt pakutavate teenuste üldine (keskmine) rahulolu-% TK-liikmete seas on 90%. Enim parendamis- ja mõtlemisruumi on standardimisprotsessis osalemis toetamiseks ja lihtsustamiseks. Uuringu käigus laekunud ettepanekute ja tagasiside analüüsi põhjal saadud infot arvesse võttes püüame edaspidised tegevused kavandada selliselt, et rahulolu meie teenustega oleks jätkuvalt kasvav.

Täname kõiki tagasiside andnuid!

Martin Merimaa
07.02.2012

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2