Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine number

16.10.2019

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine (15.10.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

15 uut tõlget kommenteerimisel - EN 13445-5:2014/prA2 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“, EVS-EN 1852-1:2018 „Maa-alused isevoolsed drenaaži ja kanalisatsiooni torustikud. Polüpropüleen (PP). Osa 1: Torude, liitmike ja torustiku spetsifikatsioonid“, EVS-EN ISO 19650-1:2018 „Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted“, EVS-EN ISO 19650-2:2018 „Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 2: varade elluviimise etapp“, EVS-ISO 9613-2:2006 „Akustika. Heli nõrgenemine välitingimustes leviku korral. Osa 2: Üldine arvutusmeetod“, IEC/TR 61869-103:2012 et „Mõõtetrafod. Mõõtetrafode kasutamine elektri kvaliteedi mõõtmiseks“, prEN 50413 „Inimesele toimivate elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) mõõtmis- ja arvutusviiside põhistandard“, prEN ISO 12944-5 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid“, prEN ISO 22301 „Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded“, prEN ISO 6947 „Keevitamine ja külgnevad protsessid. Keevitusasendid“, prEVS-EN IEC 81346-2 „Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 2: Klasside objektide ja koodide klassifitseerimine“, prEVS-EN ISO 13854 „Masinaohutus. Minimaalsed vahemikud vältimaks inimese kehaosade muljumist“, prEVS-IEC 60479-1 „Voolu toime inimestele ja koduloomadele. Osa 1: Üldalused“, prEVS-ISO 10001 „Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised“, prEVS-ISO 9613-1 „Akustika. Heli nõrgenemine välitingimustes leviku korral. Osa 1: Atmosfääris sumbuva heli arvutusmeetod“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus - EVS 920-4:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 4: Kivikatused“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-ISO/TR 13569:2006 „Rahandusteenused. Infoturbe suunised“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 12390-4:2019 „Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019, EN ISO 13854:2019 „Masinate ohutus. Minimaalsed vahekaugused vältimaks inimese kehaosade muljumisohtu“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020, EN 131-1:2015+A1:2019 „Redelid. Osa 1: Terminid, tüübid, funktsionaalmõõtmed“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS 920-4:2013/AC:2019 „Katuseehitusreeglid. Osa 4: Kivikatused“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 18 uut standardit EVS JUHEND 5:2019 „Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks“, EVS-EN 10217-3:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 3: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, toa- ning kõrgendatud ja madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeeritud peenteraterasest torud“, EVS-EN 1176-5:2019 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 5: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid karussellidele“, EVS-EN 13285:2018 „Sidumata segud. Spetsifikatsioonid“, EVS-EN 1401-1:2019 „Maa-alused isevoolsed drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja torustike spetsifikatsioonid“, EVS-EN 15341:2019 „Hooldus. Hoolduse võtmenäitajad“, EVS-EN 16763:2017 „Tuleohutuse ja valvesüsteemide teenused“, EVS-EN 16798-1:2019 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6“, EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähtendmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6. Eesti standardi rahvuslik lisa“, EVS-EN 16798-1:2019+NA:2019 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähtendmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6“, EVS-EN 1992-1-2:2005/A1:2019 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus“, EVS-EN 1992-1-2:2005+NA+A1:2019 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus“, EVS-EN 50126-2:2017 „Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 2: Süsteemide ohutuslik lähenemisviis“, EVS-EN 50160:2010/A2:2019 „Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused“, EVS-EN 50160:2010/A3:2019 „Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused“, EVS-EN 50160:2010+A1+A2+A3:2019 „Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused“, EVS-EN ISO 15609-1:2019 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat. Osa 1: Kaarkeevitus“, EVS-EN ISO 15609-2:2019 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat. Osa 2: Gaaskeevitus“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed.

Head lugemist!

Print  
Pysiklient2 Infoteenus