Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene number

5.01.2020

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene (02.01.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

12 uut tõlget kommenteerimisel – EN 60601-2-43:2010/prA2:2018 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivprotseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN 12946:2000 „Lubimaterjalid. Kaltsiumisisalduse ja magneesiumisisalduse määramine. Kompleksomeetriline meetod meetod“, EVS-EN 12948:2010 „Lubiväetised. Osakeste suuruse jaotumise määramine märg- ja kuivsõelumisega“, EVS-EN 13565-1:2019 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 15804:2012+A2:2019 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid“, EVS-EN 55011:2016/A1:2017 „Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 60335-1:2012/A1:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 60335-1:2012/A14:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 60335-1:2012/A2:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN ISO 16924:2018 „Maagaasi tanklad. LNG autotanklad“, prEN 303-5 „Küttekatlad. Osa 5: Käsitsi ja automaatselt köetavad tahkekütusekatlad nimisoojustootlikkusega kuni 500 kW. Mõisted, nõuded, katsetamine ja märgistus“, prEVS-ISO 18405 „Allvee akustika. Terminoloogia“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 941 „Katuseehitusreeglid. Aluskonstruktsiooni puit- ja puidupõhised materjalid“

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit EVS-EN 14704-3:2007 „Determination of the elasticity of fabrics - Part 3: Narrow fabrics“, EVS-EN 1919:2000 „Transportable gas cylinders - Cylinders for liquefiable gases (excluding acetylene and LPG) - Inspection at time of filling“, EVS-EN 1920:2000 „Transportable gas cylinders - Cylinders for compressed gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 12845:2015+A1:2019 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 06.2020, EN ISO 4259-1:2017/A1:2019 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete piiritlemine“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2020, EN ISO 4259-2:2017/A1:2019 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 2: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete tõlgendamine ja kohaldamine“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2020.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit CEN/TS 17165:2018 „Valgus ja valgustus. Valgustussüsteemide projekteerimisprotsess“, EVS-EN 10025-5:2019 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 5: Ilmastikukindlate konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused“, EVS-EN 12390-8:2019 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 8: Surve all oleva vee sissetungimissügavus“, EVS-EN 12504-1:2019 „Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 1: Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse“, EVS-EN 1482-1:2007 „Väetised ja lubiained. Proovide võtmine ja proovide ettevalmistamine. Osa 1: Proovide võtmine“, EVS-EN ISO 14120:2015 „Masinaohutus. Kaitsepiirded. Kinnitatud ja avatavate kaitsepiirete kavandamise ja konstruktsiooni põhinõuded“, EVS-EN ISO 14971:2019 „Meditsiiniseadmed. Riskihalduse rakendamine meditsiiniseadmetele“, EVS-ISO 10001:2020 „Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised“.

Head lugemist!

Print  
Pysiklient2 Infoteenus