Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

EVS 915:2012 „Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine“ avaldatud

6.08.2012

Standardi EVS 915:2012 „Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine“ on koostanud Eesti Ehitusettevõtjate Liit koostöös AS Riigi Kinnisvaraga.

Standard käsitleb ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete hankemenetluse ettevalmistamist ja korraldamist ning hankemenetluse läbiviimiseks vajalike dokumentide suhtes esitatavaid nõudeid, soovitusi ja juhiseid.

Standardi eesmärgiks on projekteerimis- ja ehitustööde valdkonna spetsiifikat puudutavate erinõuete käsitlemine. Kuna projekteerimis- ja ehitustööde riigihangete korraldamisel tuleb lähtuda riigihangete seaduse nõuetest, on standardis ülevaatlikuna käsitletud ka riigihangete korraldamist käsitlevad üldiseid nõudeid, mis kohalduvad nii projekteerimis- kui ka ehitustööde hangetele.

Standard on üles ehitatud kolmeosalisena:
1) riigihangete korraldamise üldnõuded;
2) riigihangete korraldamise erinõuded projekteerimise riigihangetele;
3) riigihangete korraldamise erinõuded ehitustööde riigihangetele.

Erinõuetena käsitletakse kvalifitseerimistingimusi, nõudeid tehnilisele kirjeldusele, hankedokumentide koosseisus esitatavaid dokumente jm. Samuti on käsitletud projekteerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate lepingute olulisemaid tingimusi ning juhitud tähelepanu praktikas esinevatele kitsaskohtadele lepingute sõlmimisel, muutmisel ja täitmisel.

Standard esitab ülevaate kõikidest riigihanke menetlusliikidest nii lühikirjelduse kui ka ülevaatliku tabelina. Ideekonkursside korraldamist käsitleb standard üksnes piiratud ulatuses, st osas, millega see on vahetult seotud projekteerimisteenuste tellimisega. Standard ei käsitle standard kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas hankijate poolt sõlmitavate projekteerimis- ja ehitustööde hangete korraldamise spetsiifikat.

Standardit on võimalik osta meie E-poest ning klienditeenindusest Aru tn 10.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2