Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

prEVS 846 “Hoone kanalisatsioon” ja prEVS 848 „Väliskanalisatsioonivõrk“ arvamusküsitlusel

6.09.2012

Standardikavand prEVS 846 "Hoone kanalisatsioon" on standardi EVS 846:2003 "Kinnistu kanalisatsioon" uustöötlus ja standardikavand prEVS 848 "Väliskanalisatsioonivõrk" on standardi EVS 848:2003 "Ühiskanalisatsioonivõrk" uustöötlus. Need standardikavandid on koostanud Standardikeskuse juurde loodud projektkomitee EVS/PK 42 "Kanalisatasioon".

Arvamusküsitluse kohta on avaldatud teade EVS Teatajas (september 2012) ja EVS kodulehel.

Standardikavandis prEVS 846 esitatud nõuete ja ettekirjutuste täitmine peab kindlustama hoone kanalisatsioonisüsteemi pideva ja ohutu töö, tagama hoones kogutud reovee ärajuhtimise kas isevoolu või ülepumpamise teel ja vajadusel selle reovee puhastamise enne suubumist ühiskanalisatsiooni või otse loodusesse.

Standardikavandis prEVS 848 on sätestatud raamnõuded kanalisatsioonivõrgu toimimisele, projekteerimisele, ehitamisele, rekonstrueerimisele, kasutamisele ja hooldusele. Standardikavandis esitatud nõuete ja ettekirjutuste täitmine peab kindlustama kanalisatsioonivõrgu ja – rajatiste pideva ja ohutu töö, tagama reo- ja sademevee kiire ärajuhtimise hoonetest ja pindadelt, millised on ühendatud ühiskanalisatsiooniga.

Standardite uustöötluses on korrigeeritud standardikavandite pealkirju. Varasemas standardis EVS 846:2003 "Kinnistu kanalisatsioon" olevad kinnistul paiknevad hoonevälised kanalisatsioonivõrgu elemendid on kajastatud uuendatud standardis prEVS 848 "Väliskanalisatsioonivõrk". Muudatuste sisseviimisel lähtuti standardisarja EVS-EN 12056 "Gravity drainage systems inside buildings" põhimõttest. Standardikavandi prEVS 846 pealkirja ja sisu muutmisel sisseviimisel lähtuti standardi EVS-EN 752 "Drain and sewer systems outside buildings" põhimõttest.

Standardikavandid on arvamusküsitlusel kuni 31.10.2012. Palume kommentaarid esitada vastaval alusfailil ja saata: kati@evs.ee.

Loodame Teie abile standardi koostamisel!

EVS kontaktisik: Kati Käär.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2