Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uus ISO tehniline komitee

19.02.2013

Tähisega ISO/TC 275 on rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO asutatud standardimise tehnilise komitee "Reoveesette kogumine, taaskäitlus, töötlemine ja kahjutustamine" (Sludge recovery, recycling, treatment and disposal).

Vastloodud komitee ülesandeks on standardsete meetodite koostamine reoveesetete ja linnastunud piirkondade heitvete iseloomustamiseks, kategoriseerimiseks, haldamiseks, käitlemiseks ja taaskasutamiseks. Reoveesetete iseloomustuse ja kategooriate standardimine hõlmab proovivõtmist, füüsikaliste, keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate määramist, reoveesette ettevalmistamist edasisteks toiminguteks arvestades reoveesette omadusi ja võimalusi reoveesette edasiseks käitlemiseks, andes võimalused reovee käitlemiseks ja kahjutustamiseks.  Reovete kogumiskohtadena on mõeldud linnastunud piirkondade reoveekollektoreid, reovete tahkete jääkide kogumiskohti, loodusliku veekogunemise jääkide kogumiskohti (nt linnalume sulamisjääk), veevarustusjaamu, heitvete töötlemisjaamu jms, millega peaks olema haaratud kõik sarnaste keskkonnamõjudega reoveesetted.

Eesti standardimistegevuses on senini kõnealuse teemaga kõige lähemalt seotud olnud läbi Standardikeskuse tehnilise komitee EVS/TK 26 "Vesi ja veetehnoloogia", mis aga tänaseks on oma töö lõpetatud. Euroopas on otseselt heitvee käitlemisega tegelev standardimiskomitee CEN/TC 308 "Reoveesetete iseloomustus" (Characterization of sludges) ja teemaga on seotud projektkomitee CEN/TC 400 "Horisontaalsed standardid reoveesetete, biojäätmete ja pinnase valdkonnas" (Horizontal standards in the fields of sludge, biowaste and soil).

Huvi korral nimetatud komitee(de) töös osalemiseks või lisainfo saamiseks: Heiki Aasmann (6055059, heiki@evs.ee).

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2