Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

EVS 875-10:2013 „Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“ avaldatud

12.12.2013

Detsembrikuu EVS Teatajaga on jõustunud varahindamise standardisarja EVS 875 kümnenda osa uustöötlus – EVS 875-10:2013 „Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“. Standardi on koostanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt moodustatud töörühm ning standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“.

Ettepanek uustöötluse koostamiseks oli tingitud vajadusest ajakohastada standardit tulenevalt seadusandluse muudatustest ning viia see kooskõlla teiste rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega.

Tegemist on standardi EVS 875-10:2008 uustöötlusega, kuhu on tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 
– Muudetud on pealkirja eesmärgiga asetada põhirõhk andmete kogumisele ja analüüsile ning käesolevas standardisarjas määratlemata mõiste „objekt“ asemel kasutada määratletud mõistet „vara“. Uus pealkiri on „Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“, varasema pealkirja „Objekti ülevaatus ja andmete kogumine“ asemel. 
– Täiendatud on vara ülevaatuse nõudeid ja lisatud soovitus koostada ülevaatuse protokoll ning võtta tellijalt kirjalik kinnitus suuliselt esitatud info kohta.
– Täpsustatud on võimalusi teha vara hindamine ilma ülevaatuseta.
– Täiendatud on turuanalüüsi osa. Sisse on toodud turusektori ja turusegmendi mõisted ning turusegmendi analüüs.
– Muudetud ja täiendatud on kvaliteediklasside määramise metoodikat: mõjutegurite loetelu on muudetud, esitatud on näited nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse kvaliteedi hindamise kohta; kvaliteediklassi hinnang on seostatud turusegmendi määratlusega.
– Täpsustatud on varasemat jätkusuutlikkuse osa. Põhimõistena on kasutusele võetud mõiste „kestlikkus“, selgemalt on esitatud peatüki seosed standardi teiste osadega ja välja toodud seos, et investeerimisotsuste tegemisel väljendab kestlikkust positiivne vara puhas nüüdisväärtus.
– Muudetud ja täiendatud on kulude analüüsi peatükki. See on eristatud rendianalüüsist ning selgemalt on esitatud seosed raamatupidamise ja korrashoiu kuluandmetega (korrashoiustandardi EVS 807:2010 mõistetega).
– Muudetud on rendi liigitusega seotud mõisteid, tugevdatud on seost korrashoiustandardi EVS 807:2010 mõistetega, uuendatud on „tururendi“ mõistet.
 
Standardiga on võimalik tutvuda ja seda on võimalik osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses Aru 10.
Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2