Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

10 aastat dokumendikorralduse standardimist Eestis

1.03.2013

Eesti Rahvusraamatukogus 7. veebruaril toimunud EVS/TK 22 koosolekul tehti kokkuvõtted informatsiooni ja dokumentatsiooni standardimiskomitee 10 aasta tegevusest (komitee asutamiskoosolek 22.01.2003a.). Komitee tegevus väärib esiletõstmist esmajoones aktiivse osaluse poolest rahvusvahelises standardimises. Kõigi 10 tegevusaasta jooksul on osaletud ISO/TC 46 töökoosolekutel, alates aastast 2011, mil Eesti sai täisliikme õigused ISO-s, on komitee hääleõigusliku liikmena osalemas rahvusvaheliste standardite koostamises, sh osaletakse standardikavandi koostajarühmas ISO/TC 46/SC 11/WG 13 standardisarja ISO 15489 "Information and documentation - Records management" uustöötluste kavandite väljatöötamises, millest esimene osa on planeeritud avaliku standardikavandina ilmuma jaanuariks 2014.
EVS/TK 22 tegevuses Eestis võib olulisemaks pidada ülalnimetatud standardisarjaga korraldatud dokumendihalduse põhimõtete eestindamist ja evitamist (sh nt standardisarjad EVS-ISO 16175 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas" ja EVS-ISO 23081 "Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed"), ning mitmesuguste klassifikaatorite standardite haldamise (EVS-ISO 2108 "Rahvusvaheline raamatu standardnumber (ISBN)", EVS-ISO 3297 "Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber (ISSN)" ja EVS-ISO 10957 "Rahvusvaheline noodiväljaande standardnumber (ISMN)"). Lisaks standardi EVS-EN ISO 3166-1 "Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised. Osa 1: Maatähised" eestindamisele osaletakse ka sellele teemale pühendatud rahvusvahelises töörühmas.
Oluliseks ettevõtmiseks Eesti dokumendihalduse korraldamisel on Eesti standardi EVS 882-1 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri" koostamine ja ajakohastamine. Standardi uusversioon on komitees heaks kiidetud ja ilmub Eesti standardina aprillis. Dokumendihalduse teema evitamiseks on komitee liikmed panustanud asjakohaste koolituste ja konverentside korraldamisesse (näitena 27 märtsile kavandatud Eesti Dokumendihalduse Konverents 2013). Ennistuskoja Kanut eestvõttel on üks komitee töösuundadest ka Euroopa standardimiskomitee CEN/TC 346 "Kultuuriväärtuste konserveerimine" tegevuse peegeldamine. Eesti vastava tegevuse tunnustusena toimus CEN/TC 346 koosolek 2010 aastal Tallinnas.
Komitee aastapäevakoosolekul anti aastatepikkuse tulemusliku töö tunnustusena komiteele Standardikeskuse poolt tänukiri
(fotol vasakult: Raivo Ruusalepp, komitee aseesimees (Eesti Äriarhiiv), Liivi Karpištšenko (MKM), Veiko Berendsen, komitee esimees (TÜ), Asso Peever (Ennistuskoda Kanut), Margit Meltsas, komitee sekretär (RR), Mihkel Volt (RR), Heiki Aasmann (EVS), Hanno Vares (RA), Peeter Päll (EKI), foto: Martin Merimaa (EVS))

EVS/TK 22 koosolek 7.02.2013
Standardikeskus tänab komitee liikmeid eduka tegevuse eest soovib edu edaspidiseks!

Heiki Aasmann

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2