Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uued ISO tehnilised komiteed

27.06.2013

Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni ISO juures on juunikuus tööd alustanud 3 uut tehnilist komiteed:

ISO/TC 281 „Peenmulli tehnoloogia“ (Fine bubble technology)

Komitee esmaseks ülesandeks saab peenmulli ja ultrapeenmulli tehnoloogia alase sõnavara standardimine ning mullide suuruste ja omaduste klassifitseerimine.

Nimetatud standardite valmides on kavas koostada rahvusvahelised standardid ka mõõtemeetodite ning seejärel ka tootmisfunktsionaalsuse asjakohaste aspektide (nt puhastus-, eraldus- ja määrimisvõime) tarbeks.

ISO/TC 282 „Vee korduvkasutamine“ (Water re-use)

Komitee ülesanne on standardida igasugust (otsest, kaudset, teadlikku, etteplaneerimata) vee korduvkasutamist igaks võimalikuks otstarbeks. Käsitlusalasse jääb nii tsentraliseeritud kui ka detsentraliseeritud, aga ka kohalik vee korduvkasutamine.
Standardimistegevus hõlmab vee korduvkasutamise tehnilisi, majanduslikke, keskkonda puudutavaid ja sotsiaalseid aspekte.

Komitee käsitlusalast jäävad välja:
• korduvkasutatava vee kvaliteedinäitajate lubatavad piirmäärad, mis reeglina on määratud riikide tasandil õigusaktidega või WHO või mõne muu asjakohase asutuse poolt.
• muud vee korduvkasutamist otseselt mittepuudutavad aspektid, nt: joogivee- ja kanalisatsiooniteenust pakkuvate ettevõtete juhtimine, mis on kaetud ISO/TC 224 poolt ja vee kvaliteedi mõõtemeetodid, mis on kaetud ISO/TC 147 poolt.

ISO/TC 285 „Puhtad küpsetusahjud ja –lahendused“ (Clean cookstoves and clean cooking solutions)

Komitee ülesandeks on ISO töörühma aruande IWA 11:2012 "Guidelines for evaluating cookstove performance" põhjal rahvusvahelise standardi koostamine, mis käsitleks ahjude toimivusnäitajaid, vastupidavust, keskkonnaaspekte, ohutust jne.

Rohkem infot komiteede kohta Standardiosakonnast.

Martin Merimaa
27.06.2013

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2