Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uued ISO komiteed - juhtimiskonsultatsioonid, innovatsiooniprotsess ning töötervishoid ja -ohutus

8.07.2013

Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni ISO juurde on loodud kolm uut komiteed, kelle tegevus ühtib enim Standardikeskuse juures tegutseva tehnilise komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“ käsitlusalaga.

Ühendkuningriikide standardimisorganisatsiooni BSI initsiatiivil on ellu kutsutud projektkomitee ISO/PC 283 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid – Nõuded“ („Occupational health and safety management systems – Requirements“). Komitee alustab standardimist valdkonnas, mida esindab Eestis hetkel standard EVS 18001:2007 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid“. EVS/TK 33 poolt koostatud standardi EVS 18001:2007 näol on tegemist BSI standardi BS OHSAS 18001:2007 eestikeelse tõlkega, mille käsitlusala kattub ISO/PC 283 poolt loodava standardi esialgse määratlusega. Eesti standardi käitlusalaga on võimalik tutvuda Standardikeskuse e-poe vahendusel standardi eelvaates.

Koos uue tööprojekti ettepanekuga on asutatud projektkomitee ISO/PC 280 „Juhtimiskonsultatsioon“ („Management Consultancy“). Komitee alustab uue juhtimiskonsultatsiooni osutavate organisatsioonide teenuste efektiivsemat pakkumist käsitleva standardi koostamist. Standardi lähenemine on kliendikeskne ning see kohaldub erinevatele asutustele nii avalikus ja erasektoris kui ka mittetulundusühingutele sõltumata nende struktuurist ja suurusest. Eesmärgiks on anda juhiseid konsultatsiooniteenuste pakkumiseks, sh:
- õiguslikud ja eetilised küsimused;
- juhtimine, kommunikatsioon ja hindamine;
- kliendisuhted;
- kavandamine ja elluviimine,
- jpm.
Standard ei käsitle lepingulisi nõudeid ega intellektuaalset omandit ning ei ole aluseks sertifitseerimisele.

Kolmanda uue komitee näol on tegemist tehnilise komiteega ISO/TC 279 „Innovatsiooniprotsess: koostoime, vahendid ja meetodid“ („Innovation process: interaction, tools and methods“), kelle lõplik nimetus, käsitlusala, struktuur ja tööplaan lepitakse liikmete vahel kokku järgneva poolteise aasta jooksul. Komitee esmaseks ülesandeks on tööstusliku, keskkonna ja sotsiaalse kasu eesmärgil innovatsiooni edendavate vahendite ja meetodite standardimine koostöös innovatsiooniprotsessi erinevate osapooltega.

Kontaktisik lisainformatsiooni saamiseks ning huvi korral nimetatud komiteede töös osaleda, on Liis Tambek (liis@evs.ee).

Print  
Pysiklient2 Infoteenus