Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uued Euroopa standardimisorganisatsioonide komiteed

28.06.2013

Euroopa standardimisorganisatsioonide (ESO) heakskiidul on Euroopas tööd alustanud kaks uut komiteed.

CEN on kinnitanud uue projektkomitee CEN/TC 423 „Vahendid külmaahela temperatuuri mõõtmiseks ja salvestamiseks“ („Means of measuring and/or recording temperature in the cold chain“), mille sekretariaati haldab Saksamaa standardimisorganisatsioon DIN. Käesoleval nädalal toimus DIN-i eestvedamisel Berliinis CEN/TC 423 esimene koosolek, kus oli lisaks komitee igapäevatööd puudutavatele korralduslikele otsustele päevakavas ka arutelu standardi EN 12830 „Temperature recorders for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice-cream – Tests, performance, suitability“ üle. Standardi EN 12830 puhul on tegemist hetkel kehtiva ning 2005. aastal eesti keelde tõlgitud standardiga EVS-EN 12830:2005 „Temperatuurimeerikud jahutatud, külmutatud, sügavkülmutatud/kiirkülmutatud toidu ja jäätise transpordil, ladustamisel ja levitamisel. Katsed, toimimine, sobivus“. Standardi tõlkimisse olid kaasatud eksperdid Standardikeskuse juures tegutsevast tehnilisest komiteest EVS/TK 38 „Metroloogia“.
Hetkel ei peegelda CEN/TC 423 tegevust ükski Standardikeskuse juures tegutsev komitee, kuid valdkond haakub enim EVS/TK 38 tegevusega.

Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee (CENELEC) on loonud tehnilise komitee CLC/TC 95X „Mõõtereleed ja kaitseseadmed“ („Measuring relays and protection equipment“), mille tegevuse aluseks on Euroopa Komisjoni poolt 2011. aastal ESO-le antud mandaat (M/490) tarkvõrgu (smart grid) arengu toetamiseks Euroopas. Komiteed nähakse kui Euroopa kommunaalettevõtteid ja tootjaid ühendavat töörühma, mille ülesandeks on standardite välja töötamine uutele võrguga ühendatud kaitsefunktsioonidele. CLC/TC 95X käsitlusalaks on mitmetes CENELEC-i elektrotehnika valdkondades kasutatavate mõõtereleede ja kaitseseadmete standardimine, võttes seejuures arvesse elektrivarustussüsteemide kaitseskeemide kujundamist, ning neis süsteemides kasutatavaid juhtimis-, seire- ja protsessiliideste seadmeid. Loodavate elektriühendust käsitlevate standardite eesmärk on tagada hajaenergia ressursside (Distributed Energy Resources, DER) kõrge määra juures energia kättesaadavus ja julgeolek ning võimaldada ühendatud generaatorite kaasamist uutmoodi töötavasse elektrivõrku. Tarkvõrgu standardimisest on huvilistel võimalik lähemalt lugeda CENELEC-i koduleheküljelt.
Hetkel toimuvad läbirääkimised uue Eesti tehnilise komitee loomiseks, mille tegevusvaldkonnaks saab olema tarkvõrk.

Kontaktisik lisainformatsiooni saamiseks ning huvi korral nimetatud Euroopa ja loodava Eesti tehnilise komitee töös osaleda, on Liis Tambek (liis@evs.ee).

Print  
Pysiklient2 Infoteenus