Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek – toote ühikuhinna esitamine

21.11.2014

Loodava ISO komitee „Juhised ühikuhinna esitamiseks“ (Guidance on unit pricing) eesmärgiks on koostada standard, mis käsitleb ühikuhinna esitamise põhimõtteid. Standard annaks mh juhised selgeks ja arusaadavaks hinna esitamiseks, tooks välja sildistamise tüübid ning annaks osapooltele juhised kehtiva süsteemi puuduste identifitseerimiseks ja abinõude rakendamiseks. Eesmärk on käsitleda eelnevalt pakendatud toiduainete ja majapidamistarvete ühikuhinna esitamist ning standard oleks suunatud nii seadusandjatele, tarbijate esindajatele kui ka jae- ja hulgikaupmeestele ning pakendajatele.

Olulise seotud dokumendina on komitee asutamisettepanekus viidatud direktiivile 79/112/EEC. Kaupade ja teenuste hinna avaldamise nõuded on sätestatud „Tarbijakaitseseadusega“ (RT I, 15.03.2014, 55) ning majandus- ja kommunikat-siooniministri määrusega „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded“ (RT I, 22.12.2011, 18).

ISO tasandil tegeleb tarbijapoliitika standardimisega ISO/COPOLCO Committee on consumer policy, mille töös Eesti hetkel ei osale. Eestis puudub hetkel antud valdkonna standardimisega tegelev tehniline komitee. Eesti seisukoha kujundamiseks on pöördutud järgmiste kesksete huvipoolte poole: Majandus-  ja Kommunikatsiooniministeerium, Tarbijakaitseamet, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit.

Komitee asutamise hääletamisel osalevad kõik ISO liikmed ning hääletus lõppeb 16.12.2014.

ISO töös osalemine toimub Eesti Standardikeskuse kaudu. Huvi ja täiendavate küsimuste korral on EVS-i poolne kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2