Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

CENis asutamisel uus tehniline komitee „Elektroonilised sigaretid ja nende täitevedelikud“

11.11.2014

Oktoobris tegi prantsuse standardimisorganisatsioon AFNOR ettepaneku asutada uus CENi tehniline komitee e-sigarettide ja nende täitevedelike ohutusalaste standardite väljatöötamiseks.

Asutatava tehnilise komitee nimeks on „Elektroonilised sigaretid ja täitevedelikud / Electronic cigarettes and e-liquids“ ja käsitlusalaks „Elektrooniliste sigarettide ja nendega tarbitavate nikotiiniga ja nikotiinivabade täitevedelike standardimine“.

Komitee eesmärk on koostada ohutusalased standardid nii elektroonilistele sigarettidele (käsitledes mehaanilisi, soojuslikke, elektrilisi, keemilisi jms ohte) kui ka täitevedelikele (kemikaalide sisaldus, sh nikotiin ja formaldehüüd, keelatud komponendid nagu rasked metallid, allergeenid jm). Standardites kirjeldatakse ka analüütilised meetodid nende toodete ohutusalastes nõuetes määratletud keemiliste koostisosade ja nende koguselise ulatuse määramiseks.

Käesoleval hetkel ei ole Euroopa standardeid mis määratlevad ohutusnõuded elektroonilistele sigarettidele ja nende täitevedelikele ega nendega seotud katsetusmeetoditele. Ettepanek standardimistegevuse algatamiseks toetab juba tuvastatud vajadust nõuete ja sobivate mõõtetehnikate tekitamiseks kiirestikasvaval e-sigarettide turul ja pakub kaitset lõpptarbijatele.

Uue tubakatoodete direktiiviga 2014/40/EL on muuhulgas kehtestatud elektrooniliste sigarettide ohutus- ja kvaliteedinõuded. Seaduseelnõul „Tubakaseaduse, reklaamiseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus“ on puutumus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ.

Standardikeskus edastab Eesti seisukoha hiljemalt 20.01.2015.

Osalemine CENi tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel. Huvi korral ja täiendava info saamiseks on kontaktiks Lauri Pähklimägi.

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2