Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Arvamusküsitlusel prEVS 896 „Rahvusvaheline numeratsiooniplaan. ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis“

26.03.2014

Aprillis ja mais on arvamusküsitlusel standardikavand prEVS 896 „Rahvusvaheline numeratsiooniplaan. ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis“ (EVS 896:2008 uustöötlus).

Uustöötluse koostamise ettepaneku on esitanud EVS/TK 03 „Telekommunikatsioonitehnika“, kavandi on koostanud Erika Adams.
Standardi uustöötluse peamised muutused on:

— Lisa A punkt A.8, milles asendati varasem tekstiosa uuega. Muudatused annavad täiendavat informatsiooni siseriikliku kasutusega numbrite, lühinumbrite, erikasutusega numbrite, ülipikkade numbrite struktuuride ning funktsioonide kohta;
— Redaktsioonilised muudatused neis terminites, määratlustes ning numbristruktuurides ja nende funktsionaalsustes, mida käesoleva standard enam ei käsitle.
— Lisatud täiendav rahvusvahelise E.164-numbristruktuur ja funktsionaalsus testimisele ning defineeritud üksnes siseriikliku kasutusega numbri, lühinumbri, erikasutusega numbri (SUN) ja ülipikkade riigisiseste (tähenduslike) numbrite olemus ja funktsionaalsus.

Standard annab numbristruktuuri ja -funktsionaalsuse viiele numbrite kategooriale, mida kasutatakse rahvusvahelises üldkasutatavas telekommuni¬katsioonis: geograafilistele piirkondadele, globaalsetele teenustele, võrkudele, riikide gruppidele ning testimisele. Igale kategooriale annab standard detailsed numeratsiooni struktuuri komponendid ja numbrimärgi analüüsi, mis on vajalik kõnede suunamiseks. Lisa A annab täiendavat informatsiooni rahvusvaheliste üldkasutatavate numbrite struktuuri ja funktsioonide kohta (edaspidi “rahvusvahelised E.164 numbrid”). Lisa B annab informatsiooni võrguidentifitseerimise, teenuse parameetrite, helistaja/helistatava numbri näidu, valimise protseduuri ning geograafiliste ISDN kõnede adresseerimise kohta. Spetsiifilised E.164 põhised rakendused, mis kasutuselt erinevad, on defineeritud muudes standardites nagu ITU-T soovituses E.168 – E.164 numeratsiooniplaani rakendus UPT jaoks.

Palume võimalikud kommentaarid saata kuni 01.06.2014 vastaval alusfailil, EVS poolseks kontaktisikuks on Lauri Pähklimägi.

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2