Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uue CEN-i komitee asutamisettepanek - Turvaettevõtete teenused

14.01.2015

Osaliselt ajendatuna olemasolevate Euroopa tehniliste komiteede tegevusest ning ISO poolt asutatud uutest komiteedest, on CEN näinud täiendavat vajadust turvateenuseid käsitleva valdkonna standardimiseks ning esitanud liikmetele ettepaneku tehnilise komitee „Turvaettevõtete teenused“ (Private security services) asutamiseks.

Uue komitee üheks eesmärgiks oleks uute standardite koostamine, määratlemaks nõuded turvaettevõtetele (civilian private security services providers). Standardid käsitleksid mh teenuse osutamise miinimumnõudeid, lepingute haldamist ja praktikaid, personalijuhtimist värbamisest kuni personali (nii operatiivtöötajad kui ka juhtkond) väljaõppe ja järelevalve teostamiseni. Lisaks võtaks uus komitee enda hallata standardid EVS-EN 15602:2008 „Security service providers – Terminology“ ja EVS-EN 16082:2011 „Airport and aviation security services“ ning koostamisel oleva kavandi prEN 16747 „Maritime and port security services“. Komitee käsitlusalast jääb välja kodanike ja ühiskonna turvalisuse tagamist käsitlevad teemad, mis kuuluvad CEN/TC 391 „Societal and Citizen Security“ pädevusse. 

Kõnealune teema kattub osaliselt, märksõna kvaliteedijuhtimine kaudu EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“ käsitlusalaga, kuid on suurel määral siiski täna Eestis käsitlemata valdkond.
 
EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 17.02.2015. 
Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Liis Tambek.
Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2