Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uus Euroopa komitee – vesinik kui energiaallikas

7.12.2015

CEN-CENELEC-i energiavaldkonna töögrupi tegevuse jätkuks on NEN (Hollandi standardimisorganisatsioon) teinud ettepaneku uue, esialgu CEN-i all registreeritava tehnilise komitee „Vesinik“ (hydrogen) moodustamiseks. Komitee käsitleb vesinikku kui energiaallikat erinevatest, sh taastuvatest allikatest ja ettepanek on standardida seadmeid, süsteeme, tootmist (puhas vesinik ja vesiniku-metaani segud), transporti, ladustamist ning mõõtmist.

Komitee töös on olulisel kohal ulatuslik koostöö ISO sama valdkonna komiteega ISO/TC 197 (käsitlusalad peaksid kattuma), Euroopa tasandi standardimisega – CEN/TC 234 võrguühendust puudutavatel teemadel ja koostöö komiteedega CEN/TC 19, CEN/TC 326 ja CEN/TC 408 käsitledes vesinikku ja selle segusid kui kütust – ning Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõttega (The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU). Esialgu jäetakse käsitlusalast välja CEN/TC 268 WG 5 (vesinikutehnoloogia rakendused) töö, kes tegutseb standardimisega Euroopa Komisjoni mandaadi alusel toetamaks alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu (direktiiv 2014/94/EU). WG 5 töö lõppedes on eesmärk koondada kõik vesinikuvarustusega seotud teemad loodava komitee alla.

Valdkonna prioriteedid standardimises on terminoloogia arendamine, ohutus (lekkekindlus, ohutsoonid, personali väljaõpe), biomassist saadav vesinik ja taastuvenergiaga seotud uute tehnoloogiate peamiste toimivusnäitajate ning talitlustingimuste täpsustamine.

Koostööst tööstuse, teadusasutuste ja teiste standardimisvaldkondadega loodetakse tõuget tehnoloogiate, süsteemide ja turvalisuse arenguks ning suuremat avalikkuse heakskiitu vesiniku kui kütuse kasutamisele. Tehnoloogiad primaarsetest energiaallikatest vesiniku tootmiseks energia saamise eesmärgil on veel arengujärgus, kuid on võimalus vähendada energiasõltuvust ja pakkuda alternatiivi tuumaenergiale.

Tegu on valdkonnaga, millega on CEN/TC 19 peegeldamise kaudu ühisosa komiteel EVS/TK 37 „Kütuste ja määrdeainete kvaliteet“. Gaasivõrgu ja mõõtmiste teemal võib kokkupuude tekkida ka EVS/TK 38 „Metroloogia“ ja EVS/TK 58 „Tarkvõrk“ käsitlusalas, kuid selget ühilduvust ühegi Eesti komiteega täna ei ole.

Standardikeskus edastab Eesti seisukoha hiljemalt 26.01.2016. Huvi korral ja täiendava info saamiseks on kontaktiks Liis Tambek.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2