Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu number

6.04.2015

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu (04/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Asutatud on EVS/PK 55 „Kontonumbrid“.

21 uut tõlget kommenteerimisel

Koostamisel on 12 uut algupärast standardit - prEVS 726 „Teraviljasaadused. Kahjuritega nakatatuse ja saastatuse määramine“, prEVS 844 „Hoonete kütte projekteerimine“, prEVS 847-2 „Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus“, prEVS 875-1 „Vara hindamine. Osa 1: Hindamise üldised alused“, prEVS 875-12 „Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil“, prEVS 875-2 „Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid“, prEVS 875-3 „Vara hindamine. Osa 3: Väärtuse liigid“, prEVS 875-4 „Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine“, prEVS 875-5 „Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil“, prEVS 876 „Kontonumbrid“, prEVS 901-2 „Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained“, prEVS 927 „Ehituslik põletatud põlevkivi – spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus“.

Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine – pikendatud on standardite EVS 18002:2009 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. EVS 18001:2007 rakendusjuhised“ ja  EVS 758:2009 „Metroloogia. Terminid ja määratlused“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 60664-5:2008 „Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 5: Üldmeetod enimalt 2 mm laiuste õhk- ja roomevahemike kindlaksmääramiseks“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 636:2012+A1:2015 „Vineer. Spetsifikaadid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2015, EN 12050-1:2015 „Reoveepumplad. Osa 1: Olmereoveepumplad“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2015, EN 16636:2015 „Pest management services - Requirements and competences“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2015, EN 60079-10-2:2015 „Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Explosive dust atmospheres“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2015

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 16 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus, Direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad

Head lugemist!

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2