Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

EVS 875 „Vara hindamine“ uuenenud osad 1-4

7.12.2015

Detsembri EVS Teatajaga avaldati sarja EVS 875 „Vara hindamine“ esimese nelja osa uustöötlused. Uusversioonid viidi kooskõlla ja tehti asjakohased viited sarja teiste osadega, lisaks muudeti järgnevat:

* sarja esimeses osas EVS 875-1:2015 „Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted“ muudeti terminoloogiat ning sellega kooskõlas asendati varasem pealkiri „Hindamise üldised alused“ uue pealkirjaga.

*  EVS 875-2:2015 „Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid“ on üks sarja sissejuhatavatest osadest, mille uustöötlusega kaasnesid uuendused terminoloogias, mis mh on seotud muudatustega õigusaktides, lisandus eriotstarbelise vara käsitlus ning asjakohased viiteid standardisarja teistele osadele. Esimest korda on standardis käsitletud Maa-ameti geoportaali ja tehingute andmebaasi.

EVS 875-3:2015 „Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused“ muutmisel lähtuti uuendustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes. Lähtudes rahvusvaheliste hindamisstandardite struktuurist, on muudetud standardi pealkirja, milleks oli varem „Väärtuse liigid“. Muudatused terminoloogias hõlmavad kinnispandi väärtuse, loodetava väärtuse lisandumist ning õiglase väärtuse mõiste täpsustamist. Selgitatud on ka mõiste erinevusi rahvusvahelises varahindamise standardis, Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja rahvusvahelises finantsaruandluse standardis (IFRS).

EVS 875-4:2015 „Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine“ ühtlustati muudatustega rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS). Eksperdid on täpsustanud hindaja kohustusi ja vastutust hindamistoimingu korraldamisel, hindamisteenuse reklaamimist ja hindamisaruannetes hindamistulemuse täpsuse esitamist. Hindamisaruannete ühtlustamise eesmärgil on hindamisaruannetele kehtestatud konkreetne ülesehitus/sisukord ja kohustusliku osana on lisatud kindla sisuga kokkuvõtte esitamise nõue. Senise kahe hindamisaruande vormi (ekspert- ja lisahinnangu) kõrvale on kolmanda hindamisaruande vormina toodud sisse ekspertarvamus.

Standarditega on võimalik tutvuda ja neid on võimalik osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses Aru 10.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2