Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja maikuu number

12.05.2015

Ilmunud on EVS Teataja maikuu (05/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Asutatud on EVS/PK 56 „Linnatänavad“, lõpetatud on PK/51 „Lamekatused“ ja PK/54 „Loomulik valgustus hoonetes“.

31 uut tõlget kommenteerimisel

Koostamisel on 8 uut algupärast standardit - EVS 812-3:2013/prA1 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“; prEVS 812-3:2013+A1 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“; EVS-EN 1992-1-1:2005+A1:2014/prNA „Eurokoodeks 2. Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele“; EVS-EN 1993-1-1:2005/prNA „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks“; prEVS 860 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus“; prEVS 860-2 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 2: Torustikud, mahutid ja seadmed. Järelevalve ja mõõtmine“; prEVS 860-6 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 6: Torustikud, mahutid ja seadmed. Külmaisolatsioon“; prEVS JUHEND 12 „Eesti esindajate Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide tehnilistesse komiteedesse ja töörühmadesse nimetamise kord ja põhimõtted“.

Pikendamisküsitlusel on 4 standardit - EVS 728:1996 „Üldkasutatav kommuteeritav telefonivõrk (ÜKTV). Nõuded ÜKTV abonendi analoogliidesega ühendatavatele terminalseadmetele“; EVS 736:1999 „Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi helitrakti kvaliteedinäitajad“; EVS 759:1998 „Kommertstelekommunikatsioon (BTC). Kahe- ja neljajuhtmelised analoogrendiliinid (A20, A2S, A40, ja A4S). Ühenduskarakteristikud, võrguliides ja lõppseadmestiku liides“; EVS 874:2003 „Kõne töötlemise, ülekande ja kvaliteedi aspektid (STQ). Teenuse kvaliteedi parameetrite määratlused ja mõõtmine. ONP kõneside direktiiviga 98/10/EC nõutud kõnesideteenuse parameetrid“.

Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine – pikendatud on standardite EVS 731:1997 „Toidukartul“; EVS 742:2001 „Seemnekartul. Määramismeetodid“; EVS 808:2001 „Seemnekartul. Proovivõtumeetodid ja seemnepõldude kontroll“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit - EVS-EN 28839:1999 „Kinnitusdetailide mehaanilised omadused. Värvilistest metallidest valmistatud poldid, kruvid, tikkpoldid ja mutrid“; EVS-EN 60099-1:2002 „Liigpingepiirikud. Osa 1: Sädemikega mittelineaartakistitega piirikud vahelduvvoolusüsteemidele“; EVS-EN ISO 11674:2002 „Ships and marine technology - Heading  control systems“; EVS-EN ISO 12402-1:2005 „Personal flotation devices - Part 1: Lifejackets for seagoing ships - Safety requirements“; EVS-EN ISO 8166:2003 „Resistance welding - Procedure for the evaluation of the life of spot welding electrodes using constant machines settings“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 50121-4:2015 „Raudteealased rakendused. Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4: Signalisatsiooni- ja sideseadmete emissioon ja häiringutaluvus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2015; EN 13986:2004+A1:2015 „Ehituses kasutatavad puitplaadid. Näitajad, vastavushindamine ja märgistamine“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2015; EN 13384-1:2015 „Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one heating appliance“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2015; EN 13384-2:2015 „Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2015; EN 61000-4-30:2015 „Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2015; EN 81-72:2015 „Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2015.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 10 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 1999/5/EÜ Raadio- ja telekommunikatsiooni terminalseadmed, Direktiiv 2006/95/EÜ Madalpingeseadmed, Direktiiv 278/2009 Välistoiteallikate ökodisaini nõuded

Head lugemist!
 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2