Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Valminud on standard EVS 908-1:2016 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire“

28.07.2016

Juulikuu EVS Teatajaga on avaldatud algupärase standardi uustöötlus EVS 908-1:2016 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire“

Materjalide arvutusliku soojuserijuhtivuse puhul võetakse arvesse selle sõltuvus keskkonnatingimustest või arvutatakse see standardi EVS-EN ISO 10456 järgi. Välispiirete soojusläbivused, homogeensete ja mittehomogeensete materjalikihtide soojustakistused arvutatakse standardi EVS-EN ISO 6946 järgi.
Standardi koostamise on tinginud soojustusmaterjalide ja müüritoodete standardites toodud
soojuserijuhtivuse ja soojusläbivuse arvutusmeetodite ühtlustamise vajadus. See standard on koostatud arvutusjuhendi vormis ja on ette nähtud ehitusmaterjalide ja -toodete arvutusliku soojuserijuhtivuse ja piirdetarindite soojusläbivuse arvutamiseks.

Standardis käsitletakse juhiseid materjalide soojuserijuhtivuste ja välisõhuga kontaktis olevate läbipaistmatute piirdetarindite soojusläbivuse arvutuseks. Selle standardi käsitlusalasse ei kuulu uksed, aknad ja muud avatäited või tarindid, mille kaudu toimub soojusülekanne pinnasesse, ning tarindid, mis on projekteeritud õhku läbilaskvaks.
Materjalide soojuserijuhtivuse deklareeritud ja arvutusväärtuste määramise meetodid kehtivad arvutuslikel keskkonnatemperatuuridel vahemikus –30 °C kuni +60 °C. Soojuserijuhtivuse temperatuuriga niiskusepõhised teisendustegurid kehtivad keskmistel temperatuuridel vahemikus 0 °C kuni 30 °C.
Piirdetarindite soojusläbivuse arvutusmeetod põhineb materjalide ja toodete soojuserijuhtivuse või soojustakistuse arvutusväärtusel. Meetodit saab rakendada selliste tarindite ja tarindiosade puhul, mis koosnevad soojuslikult homogeensetest kihtidest (mille seas võivad olla õhkvahed) või soojuslikult mittehomogeensetest kihtidest (välja arvatud juhtumid, kus soojustuskihis on oluline külmasild).

Standardi on koostanud Tallinna Tehnikaülikooli Ehitiste projekteerimise instituut: Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetooli professor Targo Kalamees ning heaks kiitnud EVS/TK 14 „Ehitiste soojuslik toimivus“.

EVS-i kontaktisik on Kairi Tänavsuu

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2