Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Avaldati kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu standardi uusversioon EVS 807:2016

6.10.2016

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu juures tegutsenud töörühma poolt on koostatud ja oktoobris avaldatud EVS 807:2010 uustöötlus, standard EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“.

Olulisemad muudatused ja täiendused võrreldes standardi varasema versiooniga on nt lepingu regulatsiooni ja standardi vabatahtlikkust käsitlevas osas, täpsustatud on eriarvamuste ja vaidluste lahendamist käsitlevat temaatikat ning tegevuste klassifikaatori koode 200, 250 kuni 256, 280, 281, 330, 350 ja 400 tekstis. Samuti täiendati standardit lähtudes EV ehitusseadustiku ja valdkonna Euroopa standardite nõuetest ning toodi standardisse sisse korrashoiukava põhine korrashoiu protsessi kirjeldus. Ajakohastati standardi põhiosas korrashoiu teenuse kvaliteedi ja selle hindamise, dokumenteerimise, tulude ja kulude peatükke ning teatmelisades B „Teenuse kvaliteedi hindamine“ ja D „Kinnisvara korrashoiu korraldamise dokumentide näidisvormid“ nende rakenduslikke tüüpvorme, mh täiendati teatmelisa C „Kinnisvara korrashoiuteenuste lepingu lisade näidised“ kinnisvara korrashoiu teenuse lepingu lisade näidistega. Veel täiendati standardi põhiosa teksti valdkonna kutse andmise ja sertifitseerimise aluste kirjeldusega.

Standard on koostatud EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ käsitlusalas, EVS-i kontaktisik on Liis Tambek.

Standardiga on võimalik tutvuda ja seda on võimalik osta EVS-i e-poe kaudu või klienditeeninduses Aru 10, Tallinn.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus