Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Standardite uustöötluste ettepanekud kinnisvara valdkonnas (EVS 910, EVS 875 osad 6, 7 ja 13)

6.01.2016

EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ käsitlusalas koostatakse vahemikus jaanuar 2016. a. kuni mai 2017. a. nelja algupärase standardi uustöötlused.

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu ettepanekul on algatatud standardikavandi „Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend“ (EVS 910:2011 uustöötlus) koostamine. Standardi ülevaatuse tingivad muudatused hangete valdkonna direktiivides ja Eesti seadusandluses (sh ehitusseadus ja riigihangete seadus), uued kutsekvalifikatsioonisüsteemi nõuetele vastavad kutse- ja hindamisstandardid jpm.

Standardis nimetatakse ja määratletakse kinnisvara korrashoiu valdkonna hangete korraldamise põhimõisted. Samuti esitatakse juhised, tüüpvormid ja arusaamad korrashoiu hanke ratsionaalsest ja kvaliteetsest korraldusest ning korraldusega kaasnevast dokumentatsioonist . Standardi käsitlusala hõlmab kolme EVS 807 esitatud komplekstegevust – haldamine (kood 100), tehnohooldus (kood 200) ja heakorratööd (kood 300).

Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlusperiood on jaanuar-veebruar 2017. a.

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu ettepanekul jätkatakse EVS 875 „Vara hindamine“ sarja osade uuendamisega. 2016. a. koostatakse järgmised standardid:
— „Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil“ (EVS 875-6:2011 uustöötlus). Standardis käsitletakse üldnõudeid hindamisel laenamise eesmärgil, vara liigist tulenevaid erinõudeid hindamisel, nõudeid esitatavale informatsioonile ja dokumenteerimisele.
— „Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus“ (EVS 875-7:2011 uustöötlus), mis käsitleb hindamistööde läbivaatamise põhjuseid ja korda, läbivaatuse liike ja protseduure.
— „Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel“ (EVS 875-13:2011 uustöötlus), mille eesmärk on anda ühtsed alused turuväärtuse hindamisel tekkivate keskkonnaga seotud küsimuste arvestamisel. Standard annab selgitused, kuidas mahukat keskkonnaregulatsiooni arvestada turuväärtuse leidmiseks finantsaruandluse eesmärgil, laenutagatise hindamisel, jm.

Sarja uuendamine on vajalik ühtlustamaks osasid sarja siseselt, ajakohastamaks neid tulenevalt muudatustest rahvusvahelistes hindamisstandardites ja seadusandluses. Viimaseid aluseks võttes lisatakse standarditele täiendavad selgitused standardite lihtsamaks rakendamiseks.

EVS 875 osade 7 ja 13 kavandite eeldatav arvamusküsitlusperiood on juuni-juuni 2016. a, EVS 875-6 uustöötluse arvamusküsitlus on planeeritud perioodile september-oktoober 2016. a.

EVS-i poolne kontaktisik täiendavate küsimuste korral on Liis Tambek.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2