Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardimises – EVS 18001 asendav uus kavand ISO/DIS 45001

8.03.2016

2013. aastal alustati Briti Standardite Instituudi ettepanekul ISO projektkomitee uue rahvusvahelise standardi koostamist ja veebruaris valmis standardikavand ISO/DIS 45001 „Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use“. Uue kavandi käsitlusala kattub rahvusvaheliselt sertifitseerimissüsteemi aluseks oleva standardiga OHSAS 18001:2007 „Occupational health and safety management systems. Requirements“. Viimane on alusdokument Eesti standardile EVS 18001:2007 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid“.

ISO 45001 määrab kindlaks nõuded töötervishoiu ning tööohutuse juhtimissüsteemile ja on tulevikus aluseks uuele sertifitseerimissüsteemile. Rahvusvahelise standardiga siirdutakse OHSAS 18001 või EVS 18001 alusel väljastatud sertifikaatidelt ISO 45001 alusel sertifitseerimisele. ISO 45001 avaldatakse eelduste kohaselt hiljemalt 2017. a. alguses ja selleks ajaks lepitakse rahvusvaheliselt kokku ka nn üleminekuperiood siirdumaks uuele sertifitseerimissüsteemile.

Eesti Standardikeskus on valmis ISO 45001 üle võtma selle jõustumisel ja sellega tunnistataks kehtetuks algupärane standard EVS 18001:2007. Kuna tegu on laial kasutust leidnud standardiga ja suurt hulka osapooli mõjutava valdkonnaga on standardikavandi ISO/DIS 45001 alusel koostatud Eesti standardi kavand prEVS-ISO 45001 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“. Ajavahemikus 2.03.-2.05.2016 on huvilistel võimalik kavandiga tutvuda EVS-i kommenteerimisportaali vahendusel (arvamusküsitluse vahelehel) ja esitada kommentaare standardi sisule.

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardid kuuluvad EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“ käsitlusalasse. prEVS-ISO 45001 arvamusküsitluse lõppedes kujundab EVS/TK 33 laekunud tagasisidet arvesse võttes seisukoha, lisades vajadusel kavandi ISO/DIS 45001 muutmisettepanekud, mille esitab ISO-sse Standardikeskus.

Täiendavate küsimuste korral on EVS-i kontaktisikuks Liis Tambek.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2