Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Standardi EVS 812-1:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara“ muutmisettepanek

18.02.2016

Tehniline komitee EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ koostab algupärasele standardile EVS 812-1:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara“ standardi-muudatuse EVS 812-1:2013/prA1 termini „ventilatsiooniruum“ määratluse täpsustamiseks. Muudatuse eesmärk on lahendada probleem standardi rakendamisel võttes arvesse siseministri 02.09.2010 määrusest „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ tulenevaid nõudeid ventilatsiooniruumile ja põlevmaterjalise ladustamisele.

Muudatus EVS 812-1:2013/prA1 esitatakse kahekuulisele arvamusküsitlusele märtsikuu EVS Teataja avaldamise järel. Kavandiga on võimalik tutvuda EVS-i kommenteerimisportaali vahendusel. Täiendavate küsimuste korral on EVS-i kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2