Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Standardi uustöötlus prEVS 840 „Radooniohutu hoone projekteerimine“

25.04.2016

Valminud on uus standardikavand prEVS 840 „Radooniohutu hoone projekteerimine“, EVS 840:2009 uustöötlus, mille koostamise tingis vajadus võtta arvesse arenguid tehnoloogiatest ja uusi teadmisi radooniohutusest ehitamises. Standard on koostatud eesmärgiga anda projekteerijatele ja ehitajatele juhiseid radooniohutu hoone ehitamiseks, vältimaks tervistkahjustava radooni lubatud viitetaseme ületamist ruumides, kus inimesed pikemat aega viibivad.

Kohustus kehtestada siseruumide õhu radoonisisalduse riiklik viitetase tuleneb direktiivist 2013/59/Euratom. Direktiivi kohaselt tuleb määratleda ka meetmed radooni uutesse ehitistesse sisseimbumise takistamiseks ning tagada tuleb teave olemasolevatest tehnilistest vahenditest, mille abil on võimalik radooni püsikontsentratsiooni vähendada. Radooniohutust käsitleb Vabariigi Valitsuse määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“, mis sätestab koolieelsete lasteasutuste ruumide sisekliima nõuded.

Standardikavand on valminud Tallinna Tehnikaülikooli ehituste projekteerimise instituudi ekspertide töö tulemusena, standardi koostamisettepaneku on esitanud EVS/TK 28 „Välisõhk ja kiirgusohutus“.
prEVS 840 eeldatav arvamusküsitlusperiood on mai-juuni ning avaldamine hiljemalt aasta lõpus.

EVS-i kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2