Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Tervishoiukorraldus

12.02.2016

Standardikeskus on ISO liikmena kujundamas seisukohta uue ISO tehnilise komitee „Tervishoiukorraldus“ (healthcare administration) moodustamise ettepanekule. Ettepaneku komitee moodustamiseks on esitanud ANSI (Ameerika Ühendriikide standardiorganisatsoon).

Tervishoiuteenuste oluline roll ühiskonnas ja eripära, tingib ettepanekut tegijate hinnangul eraldi juhtimisvaldkonna standardite loomise vajaduse. Komitee moodustamise argumente on mitmeid, sh leitakse, et efektiivne teenuse administreerimine ja juhtimine tagab parema tulemi patsiendile, standardid võimaldavad luua sobivad parameetrid teenuste võrdlemiseks. Valdkonna standardimine võib anda tõuke alustamaks meditsiinihariduse ja kompetentsuse alal vastavushindamise põhimõtete välja töötamisega. Oluliseks peetakse ka seoseid juhtimissüsteeme ja riskijuhtimist käsitlevate standarditega.

Tervishoiukorralduse standardimine hõlmab klassifitseerimist, nomenklatuuri, terminoloogia määratlemist, tervishoiuteenust osutavate organisatsioonide juhtimispraktikaid ja ettevõtlustegevuse hindamist järgmistes aspektides: tervishoiu tarneahel, kapitalijuhtimine (finants ja kinnisvara), patsientide vastu võtmine, inimressursi juhtimise spetsiifikad. Loodavad standardid ja standardilaadsed dokumendid oleksid rakendatavad mh haiglates, kliinikutes, laborites, rehabilitatsiooni-, õendushooldus-, koduhooldusteenust ja ambulatoorset raviteenust osutavates asutustes, nii ühingutes kui ka üksikute ettevõtete juhtimises.

Uue komitee käsitlusalas Eestis standardimisega otseselt ei tegelda, kuid sellega haakuvad EVS/TK 11 „Meditsiiniseadmed“ ja EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“ käsitlusalad. Mõningane kattuvus võib olla ka projektipõhise komiteega EVS/PK 46 „Arst-homöopaadi teenused“. ISO tehniliste komiteede töös osalemine toimub olemasolevate või uute Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee kaudu.

Tagasiside komitee asutamisettepanekule on oodatud hiljemalt 14.03.2016. Huvi ja täiendavate küsimuste korral on EVS-i poolne kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2