Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Uuendamisel on tuleohutusvaldkonna standardid

10.03.2017

Alustatud on ehitiste tuleohutust käsitleva standardisarja EVS 812 uuendamisega ning ohutusmärke käsitleva standardi EVS 620-2:2012 muutmisega, et toetada hetkel veel koostamisel oleva ehituslike tuleohutusnõuete määruse nõuete täitmist. Ettepaneku standardimistööde teostamiseks on esitanud EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“.

Koostamisel on järgmised kavandid:
– standardi EVS 812-1:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara“ uustöötlus prEVS 812-1. Standard sätestab ehitusliku tuleohutuse mõisted, mis on kasutusel standardisarjas EVS 812 ning Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määruses nr 315 (RT I 2004, 75, 525) „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“. Lisaks teistele osapoolte märgitud muutmist vajavatele kohtadele parandatakse standardis ehituslike tuleohutusnõuete määruse muutmisest tulenevalt standardis määrusele viitamist, muudetakse olemasolevaid ja lisatakse uusi mõisteid.
– standardi EVS 620-2:2012 „Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid“ muudatus EVS 620-2:2012/prA1, mille eesmärk on määruse nõuete täitmise toetamiseks standardi täiendamine lisades infopunkti ja info (operatiivkaardi kapp) märgid. EVS 620-1:2012 esitab tuleohutuse tagamise valdkonnas kasutatavad ohutusmärgid ning sätestab nende tähenduse, kuju, värvi, kasutusala ja paigaldamisjuhised.
– standardi EVS 812-6:2012 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ muudatus EVS 812-6:2012/prA2, mille eesmärk on määruse nõuete täitmise toetamiseks standardi muutmine ja täiendamine ning määrusele viitamise parandamine standardis. Standard EVS 812-6: 2012 annab soovitusi tuletõrje veevarustuse tagamisele, sõltumata selle veevärgi omandivormist ja veeallikate kuuluvusest nii planeerimisel, tuletõrjeveevärgi projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel kui ka olemasoleva veevärgi rekonstrueerimisel. Standard käsitleb ehitiste ja nende osade ja muude kohtkindlate objektide varustamist tulekustutusveega ning paakautode täitmist.

Esimesena on planeeritud avalikule kahekuulisele arvamusküsitlusele saata EVS 620-2:2012/prA1, mille arvamusküsitlusperiood algab eeldatavasti aprilli keskel. prEVS 812-1 kahekuuline arvamusküsitlus on kavandatud algama mai keskel ning EVS 812-6/prA2 arvamusküsitlus augusti keskel.

Täiendava info saamiseks on Standardikeskuse kontaktisik Martin Merimaa.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus