Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Koostamisel on standardi EVS 911:2011 „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ uustöötlus

8.02.2018

EVS/PK 69 „Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus“ ettepanekul on algatatud Eesti algupärase standardi EVS 911 „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ uustöötluse koostamine.

Ehitamist, samuti ehitamisega seonduvaid tegevusi (planeerimine, projekteerimine, ehitusgeodeesia ja –geoloogia alaste tööde teostamine, ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve teostamine, energiamärgise väljaandmine jne) reguleeritakse eelkõige planeerimisseaduses, ehitusseadustikus ja nimetatud seaduste alusel väljaantud määrustes. Ehitamise ja ehitamisega seonduvate tegevustega seondub paratamatult teistele isikutele kahju tekitamise risk. Taolist kahju hüvitamise riski on võimalik maandada kindlustuslepingute sõlmimise läbi. See tähendab, et ehitaja ning ehitamisega seonduval tegevusalal tegutseja sõlmib oma vastutuse kindlustamiseks ära kindlustusandjaga vastutuskindlustuse lepingu ning juhul, kui ehitamise või ehitamisega seonduva tegevuse tulemusena peaks tekkima kahju, hüvitab nimetatud kahju kannatanule kindlustusandja.

Kuna erinevate kindlustusandjate poolt ehitamisega seonduvate tegevuste suhtes pakutav kindlustuskaitse ning kindlustustingimused on erinevad, on koostatava standardi uustöötluse eesmärgiks ühtlustada ehitamisega seonduvate tegevuste suhtes sõlmitavate vabatahtlike vastutuskindlustuste tingimusi (ehitamist ja CAR-kindlustuse sõlmimist standard ei reguleeri), pidades ka silmas aset leidnud muutusi seadusandluses, kohtupraktikas ning kindlustusvõtjate käitumises. Täiendavalt on standardi uustöötluses käsitletud ka kindlustuslepingute ja hangete vahelisi seoseid.

Kavandi eeldatav arvamusküsitluse periood kommenteerimisportaalis on juuni-august 2018 ning avaldamine hiljemalt aasta lõpus.

EVS poolne kontaktisik on Sten Luide.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2