Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene number

5.11.2018

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene (02.11.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

15 uut tõlget kommenteerimisel  - EVS-EN 12566-4:2016 „Reovee väikepuhastid kuni 50 ie. Osa 4: Tehases valmistatud elementidest kohapeal monteeritavad septikud“, EVS-EN 13369:2018 „Betoonvalmistoodete üldeeskirjad“, EVS-EN 16101:2012 „Vee kvaliteet. Juhendstandard ökoloogilise hindamise laboritevaheliste võrdlusmõõtmiste läbiviimiseks“, EVS-EN 50126-1:2017 „Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur“, EVS-EN ISO 2081:2018 „Metall- ja muud anorgaanilised pinnakatted. Täiendava töötlusega galvaaniline tsinkpinnakate raual või terasel“, EVS-EN ISO 21528-1:2017 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 1: Enterobacteriaceae tuvastamine“, EVS-EN ISO 9015-1:2011 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Kõvaduse määramine.Osa 1: Kaarkeevitatud keevisliite kõvaduskatse (ISO 9015-1:2001)“, EVS-EN ISO 9016:2012 „Metalsete materjalide keevisliidete purustav katsetamine. Löökpaindeteim. Katsekehade asukoht, süvendsoone orientatsioon ja uurimine (ISO 9016:2012)“, prEN 12697-8 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 8: Asfaltsegust proovikehade poorsusomaduste määramine“, prEN 13053 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Komponentide ja sektsioonide valik ning toimimine keskseadmes“, prEN 13501-1 „Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel“, prEN 16475-1 „Korstnad. Tarvikud. Osa 1: Korstnasummutid. Nõuded ja katsemeetodid“, prEN 868-5 „Lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmete pakend. Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad ja rullribad. Nõuded ja katsemeetodid“, prEN ISO 2553 „Keevitus ja külgnevad protsessid. Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel“, prEVS-IEC 60076-7 „Jõutrafod. Osa 7: Mineraalõlitäitega jõutrafode koormusjuhend“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-EN ISO 15141-1:2000 „Toiduained. Ohratoksiini A määramine teraviljas ja teraviljatoodetes. Osa 1: Kõrgefektiivse vedelikkromatograafia meetod koos silikageelpuhastusega.“, EVS-EN ISO 15141-2:2003 „Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereals and cereal products - Part 2: High  performance liquid chromatographic method with bicarbonate clean up“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 14081-2:2018 „Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2019.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-ISO 1996-2:2017/AC:2018 „Akustika. Keskkonnamüra kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 2: Helirõhu taseme määramine“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit EVS-EN 124-3:2015 „Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 3: Terasest ja alumiiniumsulamitest rest- ja hoolduskaevude päised“, EVS-EN 131-1:2015 „Redelid. Osa 1: Terminid, tüübid, funktsionaalmõõtmed“, EVS-EN 14081-3:2012+A1:2018 „Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 3: Masinsortimine. Täiendavad nõuded tootmisohjele ettevõttes“, EVS-EN 933-10:2009 „Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 10: Peenosiste hindamine. Filleri terastikuline koostis (sõelanalüüs õhujoas)“, EVS-ISO 1996-2:2017 „Akustika. Keskkonnamüra kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 2: Helirõhu taseme määramine“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid.

Head lugemist

Print  
AK portaal2 Pysiklient2