Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine number

17.08.2018

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine (16.08.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

5 uut tõlget kommenteerimisel – EN IEC 61000-6-4:201X „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade emissioonistandard“, EVS-EN 1069-1:2017 „Veeliumäed. Osa 1: Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 124-3:2015 „Rest- ja kontrollkaevude päised sõidu- ja kõnnitee aladele. Osa 3: Terasest ja alumiiniumsulamitest rest- ja kontrollkaevude päised“, EVS-EN ISO 16923:2018 „Maagaasi tanklad. CNG autotanklad“, prEN ISO 50001 „Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega“.

Koostamisel on 2 uut algupärast dokumenti - prEVS JUHEND 2 „Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine“, prEVS JUHEND 5 „Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus - EVS 882-1:2013 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 50281-2-1:2001 „Elektriseadmed kasutamiseks põleva tolmu olemasolu puhul. Osa 2-1: Katsemeetodid. Meetodid tolmu minimaalse süttimistemperatuuri kindlaksmääramiseks“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 13445-2:2014/A3:2018 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2018, EN 12830:2018 „Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2018.

Avaldatud on 1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS 882-1:2013/AC:2018 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit EVS-EN 1279-1:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 1: Üldist, süsteemikirjeldus, asendamise eeskirjad, tolerantsid ja visuaalne kvaliteet“, EVS-EN 1279-2:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 2: Pikaajalise katse meetod ja nõuded niiskuse sisseimbuvusele“, EVS-EN 1279-3:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 3: Pikaajalise katse meetod ja nõuded gaasilekkekiirusele ning gaasi kontsentratsiooni tolerantsidele“, EVS-EN 1279-4:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 4: Servatihendi komponentide ja sisetükkide füüsikaliste omaduste katsemeetodid“, EVS-EN 60601-2-43:2010/A1:2018 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivprotseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN 60601-2-43:2010+A1:2018 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivprotseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“.

Uued harmoneeritud standardid Direktiiv 2008/57/EÜ Ühenduse raudteesüsteem, Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid.

Head lugemist

Print  
AK portaal2 Pysiklient2