Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene number

4.01.2018

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene (02.01.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

11 uut tõlget kommenteerimisel – EN 14081-3:2012/prA1 „Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 3: Masinsortimine. Täiendavad nõuded tootmisohjele ettevõttes“, EN ISO 11133:2014/prA1 „Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine. Muudatus 1“, EVS-EN 14891:2017 „Vedelikuna plaatimissegude all kasutatavad vett-tõkestavad tooted. Nõuded, katsemeetodid, vastavushindamine, liigitamine ja tähistamine“, EVS-EN ISO 17635:2016 „Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Üldjuhised metalsete materjalide kohta“, EVS-EN ISO 17638:2016 „Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Magnetpulberkatse“, EVS-EN ISO 17640:2017 „Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Meetodid, katsetamise tasemed ja hindamine“, EVS-EN ISO 4259-1:2017 „Naftasaadused ja seotud tooted. Mõõtmismeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete määramine“, EVS-EN ISO 4259-2:2017 „Naftasaadused ja seotud tooted. Mõõtmismeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 2: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete tõlgendamine ja rakendamine“, prEN 1090-2 „Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele“, prEVS-ISO 11665-11 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon 222. Osa 11: Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest“, prEVS-ISO 21500 „Projektijuhtimise juhised“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard EVS-HD 442 S1:2003 „Radiation protection equipment for the measuring  and monitoring of airborne triitium“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 12944-4:2017 „Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation“ (ISO 12944-4:2017), EN ISO 12944-7:2017 „Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work“ (ISO 12944-7:2017) ja EN ISO 12944-8:2017 „Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance“ (ISO 12944-8:2017) eeldatav avaldamisaeg Eesti standardina on 02.2018.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 13 uut standardit, nende hulgas näiteks ISO/TR 13028:2010 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Juhised dokumentide digiteerimise korraldamiseks“, EVS-EN 15258:2008 „Betoonvalmistooted. Tugiseinaelemendid“, EVS-EN ISO 12944-1:2017 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 1: Üldtutvustus“  jne.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2000/9/EÜ Reisijateveoks ettenähtud köisteed, Direktiiv 2008/57/EÜ Ühenduse raudteesüsteem, Direktiiv 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid.

Head lugemist

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2