Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu esimene number

2.04.2019

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu esimene (01.04.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

3 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 124-5:2015 „Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele Osa 5: Komposiitmaterjalidest rest- ja hoolduskaevude päised“, EVS-EN 14214:2012+prA2 „Vedelad naftasaadused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele või kütteseadmetele. Nõuded ja katsemeetodid“, prEN 1090-3 „Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 3: Tehnilised nõuded alumiiniumile“.

Koostamisel on 2 uut algupärast standardit - prEVS 875-11 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“, prEVS JUHEND 6 „Standardimisala tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 920-2:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused“, EVS 920-3:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 13480-5:2017/A1:2019 „Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 06.2019, EN 14214:2012+A2:2019 „Vedelad naftasaadused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele või kütteseadmetele. Nõuded ja katsemeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2019.

Avaldatud on 3 uut eestikeelset standardiparandust  - EVS 664:2017/AC:2019 „Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja selle sidemevormide määramine“, EVS 668:2018/AC:2019 „Põlevkivi. Niiskuse määramine“, EVS-EN 206:2014+A1:2016/AC:2019 „Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit CEN ISO/TS 25108:2018 „Mittepurustav katsetamine. NDT personali koolitusasutused“, EVS-EN 13848-1:2019 „Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee geomeetriline kvaliteet. Osa 1: Rööbastee geomeetriline iseloomustus“, EVS-EN 15004-1:2019 „Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid. Osa 1: Projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine“, EVS-EN 60601-2-33:2010+A11+A1+A2+A12:2016 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonants¬seadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN ISO 13849-1:2015 „Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 1: Kavandamise põhimõtted“, EVS-EN ISO 13849-2:2012 „Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 2: Valideerimine“, EVS-EN ISO 22825:2017 „Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Austeniitteraste ja niklipõhiste sulamite keevisõmbluste katsetamine“, EVS-EN ISO 4885:2018 „Raud ja rauasulamid. Termotöötlus. Sõnavara“, EVS-EN ISO 5173:2010+A1:2011 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Paindekatse“, EVS-EN ISO 5667-14:2016 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 14: Juhised kvaliteedi tagamiseks ja kvaliteedi kontrolliks loodusliku vee proovivõtmisel ja käitlemisel“, EVS-IEC 60076-7:2019 „Jõutrafod. Osa 7: Mineraalõlitäitega jõutrafode koormusjuhend“.

Head lugemist
Signe

Print  
AK portaal2 Pysiklient2