Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene number

4.03.2019

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene (01.03.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on 1 uus projektkomitee EVS/PK 72 „Puittaimed haljastuses“.

1 uus tõlge kommenteerimisel - EVS-EN 15254-4:2018 „Tulepüsivuskatsete tulemuste kasutusulatuse laiendamine. Mittekandvad seinad. Osa 4: Klaasitud konstruktsioonid“.

Koostamisel on 3 uut algupärast standardit - prEVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“, prEVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“, prEVS 615 „Foorid ja nende kasutamine“.

Pikendatud on 4 algupärase standardi kehtivus - EVS 886-1:2005 „Lõhnaainete hajumine atmosfääris. Osa 1: Põhialused“, EVS 887-1:2005 „Lõhnade mõju ja selle hindamine. Osa 1: Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine. Küsimustikud“, EVS 887-2:2005 „Lõhnade mõju ja selle hindamine. Osa 2: Häirivate omaduste väljaselgitamine küsitluse teel“, EVS 901-20:2013 „Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine“.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit EVS-EN ISO 14915-3:2003 „Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 3: Media selection and combination“, EVS-ISO 1496-2:2012 „1. seeria veokonteinerid. Andmed ja katsetamine. Osa 2: Termokonteinerid“, EVS-ISO 1496-5:2003 „1. seeria veokonteinerid. Andmed ja katsetamine. Osa 5: Platvorm- ja platvormil baseeruvad konteinerid“, EVS-ISO 1496-5:2003/A1:2003 „1. seeria veokonteinerid. Andmed ja katsetamine. Osa 5: Platvorm- ja platvormil baseeruvad konteinerid. Muudatus 1: 1AAA ja 1BBB konteinerid“, EVS-ISO 1496-5:2003/A2:2003 „1. seeria veokonteinerid. Andmed ja katsetamine. Osa 5: Platvorm- ja platvormil baseeruvad konteinerid. Muudatus 2“.

Avaldatud on 1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 933-9:2009+A1:2013/AC:2019 „Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 9: Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 13 uut standardit EVS-EN 13565-2:2019 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 2: Projekteerimine, ehitamine ja hooldus“, EVS-EN 14298:2017 „Saematerjal. Kuivatuskvaliteedi hindamine“, EVS-EN 15567-1:2015 „Rajatised sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Köisrajad. Osa 1: Konstruktsioon ja ohutusnõuded“, EVS-EN 15567-2:2015 „Rajatised sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Köisrajad. Osa 2: Nõuded käitamisele“, EVS-EN 50126-1:2017 „Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur“, EVS-EN IEC 60079-0:2018 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded“, EVS-EN IEC 61000-6-1:2019 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-1: Erialased põhistandardid. Häiringutaluvus olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades“, EVS-EN IEC 61000-6-2:2019 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-2: Erialased põhistandardid. Häiringutaluvus tööstuskeskkondades“, EVS-EN ISO 14688-1:2018 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 1: Identifitseerimine ja kirjeldamine“, EVS-EN ISO 14688-2:2018 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 2: Liigituspõhimõtted“, EVS-EN ISO 14689:2018 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Kalju identifitseerimine, kirjeldamine ja liigitamine“, EVS-EN ISO 41001:2018 „Tugikeskkonna haldamine. Juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“, EVS-HD 60364-7-721:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-721: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamute elektripaigaldised“.

Head lugemist

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2