Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene number

4.11.2019

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene (01.11.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

12 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 10217-2:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 2: Elekterkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud“,EVS-EN 10217-6:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 6: Räbustikaarkeevitatud madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud“, EVS-EN 12504-1:2019 „Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 1: Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse“, EVS-EN 16723-1:2016 „Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku süstitav biometaan. Osa 1: Maagaasivõrku süstitava biometaani spetsifikatsioon“, EVS-EN 16723-2:2017 „Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku süstitav biometaan. Osa 2: Autokütuste spetsifikatsioon“, EVS-EN ISO 13855:2010 „Masinaohutus. Kaitseseadmete paigutamine lähtuvalt inimese kehaosade erinevast lähenemiskiirusest“, prEVS-EN 10025-5 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 5: Ilmastikukindlate konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused“, prEVS-EN 10025-6 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 6: Karastatud ja noolutatud seisundis kõrge voolavuspiiriga konstruktsiooniterast lehttoodete tehnilised tarnetingimused“, prEVS-EN 12390-8 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 8: Surve all oleva vee sissetungimissügavus“, prEVS-EN 12758 „Ehitusklaas. Klaasing ja õhuheli isolatsioon. Toote kirjeldused, omaduste määramine ja tulemuste laiendamise reeglid“, prEVS-EN 13791 „Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes“, prEVS-EN ISO 15607 „Metallmaterjalide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Üldreeglid“.

Ülevaatusküsitlusel on 5 standardit EVS 896:2014 „Rahvusvaheline numeratsiooniplaan. ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis“, EVS 898:2014 „Üldkasutatavate võrkude ja abonentide rahvusvaheline identifitseerimisplaan. ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis“, EVS-ISO/IEC 20000-1:2013 „Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 1: Teenusehalduse süsteemi nõuded“, EVS-ISO/IEC 20000-2:2013 „Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 2: Teostusjuhis teenusehalduse süsteemide rakendamiseks“, EVS-ISO/IEC 20000-3:2013 „Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 3: Juhised standardi ISO/IEC 20000-1 käsitlusala määratlemise ja kohaldatavuse kohta“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 900:2009 „Koristusvaldkonna sõnavara“.

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivus - EVS 895:2008 „Rahvusvaheline telekommunikatsiooni (kõneaja) maksekaart. ITU-T soovituse E.118 rakendamine Eestis“, EVS 897:2008 „Rahvusvaheliste signalisatsioonipunkti koodide määramisprotseduurid. ITU-T soovituse Q.708 rakendamine Eestis“.

Tühistamisküsitlusel on 8 standardit - EVS-EN 14082:2003 „Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead, cadmium, zinc, copper, iron and chromium by atomic absorption spectrometry (AAS) after dry ashing“, EVS-EN 14185-1:2003 „Non-fatty food - Determination of N-methylcarbamate residues - Part 1: HPLC-method with SPE clean-up“, EVS-EN 1591-2:2008 „Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connec-tions - Part 2: Gasket parameters“, EVS-EN 1899-2:1999 „Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast.Osa 2: Meetod lahjendamata proovide jaoks“, EVS-EN 60068-4:2003 „Environmental testing. Part 4: Information for specification writers - Test summaries“, EVS-EN 60097:2002 „Grid system for printed circuits“, EVS-EN 60335-2-7:2003/A11:2011 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-7: Erinõuded pesumasinatele“, EVS-EN 62014-1:2003 „Electronic design automation libraries - Part 1: Input/output buffer information specifications (IBIS version 3.2)“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 60601-2-63:2015/A1:2019 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019, EN 50413:2019 „Inimesele toimivate elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) mõõtmis- ja arvutusviiside põhistandard“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020, EN ISO 15607:2019 „Metallmaterjalide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Üldreeglid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit –  EVS-EN 12350-5:2019 „Betoonisegu katsetamine. Osa 5: Valguvuskatse“, EVS-EN 12350-6:2019 „Betoonisegu katsetamine. Osa 6: Tihedus“, EVS-EN 12390-2:2019 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 2: Tugevuskatse katsekehade valmistamine ja hoidmine“, EVS-EN 12390-3:2019 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 3: Katsekehade survetugevus“, EVS-EN 12830:2018 „Temperatuurimeerikud temperatuuritundlike kaupade transpordil, ladustamisel ja levitamisel. Katsed, toimimine, sobivus“, EVS-EN 131-1:2015+A1:2019 „Redelid. Osa 1: Terminid, tüübid, funktsionaalmõõtmed“, EVS-EN 14081-1:2016+A1:2019 „Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 507:2019 „Plekist katuse- ja seinakattetooted. Täielikult toetatavate alumiiniumplekist toodete spetsifikatsioon“, EVS-EN 508-2:2019 „Plekist katuse- ja seinakattetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon. Osa 2: Alumiinium“, EVS-EN ISO 11665-1:2019 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 1: Radooni ja selle lühikese poolestusajaga lagunemissaaduste päritolu ning nendega seotud mõõtmismeetodid“, EVS-EN ISO 13857:2019 „Masinaohutus. Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade ulatumist ohualasse“, EVS-ISO 10002:2019 „Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides“

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2001/95/EÜ Üldine tooteohutus, Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus, EP ja nõukogu määrused (EÜ) nr 1221/2009 EMAS ja nr 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega, EP ja nõukogu otsus nr 768/2008 Toodete turustamise ühine raamistik.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2