Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu esimene number

3.07.2019

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu esimene (02.07.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on 1 uus tehniline komitee - EVS/TK 73 „Piksekaitse“.

17 uut tõlget kommenteerimisel - EN 60947-2:2017/prA1:2017 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid“, EVS-EN 12697-30:2018 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 30: Proovikehade valmistamine lööktihendajaga“, EVS-EN 16841-1:2016 „Välisõhk. Lõhnaainete määramine välisõhus välimõõtmiste teel. Osa 1: Võrgustikmeetod“, EVS-EN 60601-2-54:2009/prA2 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN ISO 5667-23:2011 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 23: Juhised pinnavee passiivseks proovivõtuks (ISO 5667-23:2011)“, FprEN IEC 31010:2019 „Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid“, ISO/TR 21946:2018 et „Informatsioon ja dokumentatsioon. Hindamine dokumentide haldamisel“, prEN 1130 „Laste mööbel. Imikuvoodid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, prEN 1276 „Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Toiduainetes, tööstuses, kodumajapidamises ja ametkondlikel aladel kasutatavate keemiliselt desinfitseerivate ja antiseptiliste ainete bakteritsiidse aktiivsuse hindamine kvantitatiivse suspensioonkatsega. Katsemeetod ja nõuded (faas 2, aste 1)“, prEN ISO 15609-1 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifitseerimine. Osa 1: Kaarkeevitus“, prEN ISO 15609-2 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifitseerimine. Osa 2: Gaaskeevitus“, prEN ISO 2808 „Värvid ja lakid. Kelme paksuse määramine (ISO 2808:2019)“, prEN ISO 80000-8 „Suurused ja ühikud. Osa 8: Akustika“, prEVS-EN 12350-3 „Betoonisegu katsetamine. Osa 3: Vebe katse“, prEVS-EN 12350-4 „Betoonisegu katsetamine. Osa 4: Tihendatavusaste“, prEVS-EN ISO 10320 „Geotekstiilid ja geotekstiililaadsed tooted. Identifitseerimine ehitusplatsil (ISO 10320:2019)“, prEVS-ISO/IEC 27005 „Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvariski haldus“.

Koostamisel 4 uut algupärast standardit - prEVS 939-1 „Puittaimed haljastuses. Osa 1: Terminid ja mõisted“, prEVS 939-2 „Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikud“, prEVS 939-3 „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse“, prEVS 939-4 „Puittaimed haljastuses. Osa 4: Puuhooldustööd“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 873:2014 „Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused“.

Tühistamisküsitlusel on 7 standardit - EVS-EN 14147:2004 „Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by salt mist“, EVS-EN 14617-8:2007 „Agglomerated stone - Test methods - Part 8: Determination of resistance to fixing (dowel hole)“, EVS-EN 61345:2002 „UV test for photovoltaic (PV) modules, EVS-EN 61727:2006 Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface“, EVS-EN 803:1999 „Plasttorustikusüsteemid. Survevalu meetodil valatud termoplastliitmikud elastsete rõngastihenditega ühenduste jaoks survetorustikus. Teljesuunalise rõhuta lühiajalisele sisemisele survele vastupidavuse katsemeetod“, EVS-EN 804:1999 „Plasttorustikusüsteemid. Survevalu meetodil valatud muhvid lahustiga liidetud ühenduste jaoks kasutamiseks survetorustikus“, EVS-EN ISO 8362-1:2010/A1:2015 „Injection containers and accessories - Part 1: Injection vials made of glass tubing (ISO 8362-1:2009/Amd 1:2015)“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 12350-1:2019 „Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2019, EN 12350-2:2019 „Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2019, EN 12350-3:2019 „Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019, EN 12350-4:2019 „Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit EVS-EN 17037:2019 „Päevavalgus hoonetes“, EVS 938:2019 „Päevavalgus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev“, EVS-EN 124-6:2015 „Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 6: Polüpropüleenist (PP), polüetüleenist (PE) või plastifitseerimata polü(vinüülkloriidi)st (PVC-U) rest- ja hoolduskaevude päised“, EVS-EN 14960-1:2019 „Täispuhutavad mänguseadmed. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 353-1:2014+A1:2017 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Juhitavad kukkumist pidurdavad ankurdusliiniga vahendid. Osa 1: Juhitavad kukkumist pidurdavad jäiga ankurdusliiniga vahendid“, EVS-EN 71-3:2019 „Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon“, EVS-HD 60364-8-1:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-1: Talitluslikud aspektid. Energiatõhusus“.

Head lugemist!

Print  
AK portaal2 Pysiklient2