Esileht»Infoteenus

29 ELEKTROTEHNIKA

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN IEC 81346-2:2020
Hind 22,15 EUR
Identne IEC 81346-2:2019; EN IEC 81346-2:2019
Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 2: Objektide liigitamine ja liikidele vastavad koodid
Standardi IEC 81346 selle osaga luuakse liigitusskeemid, määratletakse objektide liigid ja nendega seotud tähtkoodid ning see on eelkõige mõeldud kasutamiseks viitetunnustega tähistamisel ja liigitüüpide tähistamisel. Liigitusskeemid on rakendatavad kõikide tehnikaalade ning kõigi tööstusharude objektidele. See dokument on horisontaalne väljaanne, mis ühe sihtotstarbena on mõeldud kasutamiseks tehnilistele komiteedele viitetunnustega seonduvate väljaannete koostamisel juhendis IEC Guide 108 seatud põhimõtete kohaselt.
This part of IEC 81346 establishes classification schemes with defined object classes and their associated letter codes, and is primarily intended for use in reference designations and for designation of generic types. The classification schemes are applicable for objects in all technical disciplines and all branches of industry. This document is a horizontal publication also intended for use by technical committees in preparation of publications related to reference designations in accordance with the principles laid down in IEC Guide 108.


EVS-EN 50641:2020
Hind 19,05 EUR
Identne EN 50641:2020
Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elekterveoseadmete projekteerimisel kasutatavate simulatsioonivahendite hindamisnõuded
This document specifies requirements for the acceptance of simulation tools used for the assessment of design of electric traction power supply systems with respect to TSI Energy. This document is applicable to the simulation of AC and DC electric traction power supply systems, in the frame of assessment required by Directive (EU) 2016/797. The methods and parameters defined in this document are only intended for use in the design of the electric traction power supply system, and hence this document solely considers validation of tools within the TSI energy subsystem for all envisaged railway networks. This document does not deal with validation of simulation tools by measurement. This document focuses on the core simulation functions comprising the equations and functions which calculate the mechanical movement of trains and also which calculate the load flow of the electrical traction power supply system. In doing so this document provides all requirements necessary to demonstrate that a simulation tool may be used for the purposes of TSI approval of electric traction power supply systems. Any simulation tool which meets the acceptance requirements of the test cases in this document can be used to determine TSI compatibility for all systems of the same voltage and frequency without any requirement for further validation as part of the TSI assessment process. This document includes controls for the modification of simulation tools, in particular the limits of applicability of certification when tools are modified. These controls focus on determining whether the core functions of the simulation model are modified. This document provides only the requirements for demonstration of the algorithms and calculations of core functions. The use of a certified simulation tool in accordance with this document does not, in itself, demonstrate good practice in electric traction power supply system design, neither does it guarantee that the simulation models and data for infrastructure or trains used in the tool are correct for a given application. The choice and application of any models and data, of individual system components, in a design is therefore subject to additional verification processes and not in the Scope of this document. Competent development of design models and full understanding of the limits of design tools remain requirements in any system design. This document does not reduce any element of the need for competent designers to lead the design process. The test cases and data shown in Clause 6 in this document do not represent an existing network, but these data are used as theoretical/virtual network only for the purpose of verification of the core functionality. NOTE A new test case will be drafted considering metro, tramways and trolleybuses using DC 600 V or DC 750 V. Until this test case is available, this document can also be applied to subway, tram and trolley bus systems. This test case will also integrate rail systems using DC 750 V. Additionally, the application of this document ensures that the output data of different simulation tools are consistent when they are using the same set of input data listed in Clause 6. This document only applies to the simulation of electric traction power supply systems characteristics at their nominal frequency for AC or DC systems. It does not consider harmonic studies, electrical safety studies (e.g. rail potential), short circuit or electromagnetic compatibility studies over a wide frequency spectrum. This document does not mandate the use of a particular simulation tool in order to validate the design of an electric traction power supply system. This document does not consider complex models with active components such as static frequency convertors.

EVS-EN IEC 60071-1:2020
Hind 15,40 EUR
Identne EN IEC 60071-1:2019; IEC 60071-1:2019
Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Määratlused, põhimõtted ja reeglid
See standardisarja IEC 60071 osa kehtib kolmefaasilistes vahelduvvoolu võrkudes, kus seadmete suurim lubatav kestevpinge on üle 1 kV. Selles määratakse kindlaks selliste võrkude seadmete ja paigaldiste faasi ja maa vahelise, faasidevahelise ning pikiisolatsiooni standardsete normtaluvuspingete valiku metoodika. Selles on toodud ka standardsete väärtuste loetelu, mille hulgast standardsed normtaluvuspinged on valitud. See dokument näitab, et valitavad taluvuspinged on seotud seadmete suurima lubatava kestevpingega. See seos on loodud ainult isolatsiooni koordinatsiooni eesmärgil. Selles dokumendis ei käsitleta inimeste elektriohutuse nõudeid. Kuigi selle dokumendi põhimõtted rakenduvad ka ülekandeliinide isolatsioonile, saavad nende taluvuspingete väärtused erineda standardsetest normtaluvuspingetest. Seadmekomiteed vastutavad konkreetsele seadmele sobiva taluvuspinge ja katsetamisprotseduuri sätestamise eest, arvestades seejuures selle dokumendi soovitusi. MÄRKUS Kõiki selles dokumendis toodud isolatsiooni koordinatsiooni reegleid, eriti aga standardsete normtaluvuspingete ja seadmete suurima kestevpinge vahelist seost, täpsustatakse üksikasjalikult standardis IEC 60071-2. Kui seadmete samale suurimale kestevpingele vastab rohkem kui üks standardsete normtaluvuspingete komplekt, on seal toodud juhised neist sobivaima valikuks. See üldine standard on loodud eelkõige kasutamiseks tehnilistele komiteedele, et koostada standardeid kooskõlas juhendis IEC Guide 108 seatud põhimõtetega. Väljaannete koostamisel vastutab tehniline komitee muu hulgas üldiste standardite kasutamise eest alati, kui see on asjakohane. Selle üldise standardi sisu ei kohaldu ilma erilise viiteta või ilma kaasamiseta asjakohases väljaandes.
This part of IEC 60071 applies to three-phase AC systems having a highest voltage for equipment above 1 kV. It specifies the procedure for the selection of the rated withstand voltages for the phase-to-earth, phase-to-phase and longitudinal insulation of the equipment and the installations of these systems. It also gives the lists of the standard withstand voltages from which the rated withstand voltages are selected. This document describes that the selected withstand voltages are associated with the highest voltage for equipment. This association is for insulation co-ordination purposes only. The requirements for human safety are not covered by this document. Although the principles of this document also apply to transmission line insulation, the values of their withstand voltages can be different from the standard rated withstand voltages. The apparatus committees are responsible for specifying the rated withstand voltages and the test procedures suitable for the relevant equipment taking into consideration the recommendations of this document. NOTE In IEC 60071-2, all rules for insulation co-ordination given in this document are justified in detail, in particular the association of the standard rated withstand voltages with the highest voltage for equipment. When more than one set of standard rated withstand voltages is associated with the same highest voltage for equipment, guidance is provided for the selection of the most suitable set. This horizontal standard is primarily intended for use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 108. One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of horizontal standards in the preparation of its publications. The contents of this horizontal standard will not apply unless specifically referred to or included in the relevant publications.


IEC 63057:2020
Hind 133,46 EUR
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium batteries for use in road vehicles not for the propulsion
IEC 63057:2020 specifies safety tests and requirements for secondary lithium batteries permanently installed in road vehicles not for the propulsion. Replacement secondary batteries permanently installed in road vehicles not for propulsion are covered by this document. The following are typical applications that utilize the batteries under the scope of this document: a power source for the starting of internal combustion engines, lighting, on-board auxiliary equipment, and energy absorption for regeneration from braking. This document applies to batteries with a maximum voltage less than or equal to 60 V DC. The batteries primarily used for propulsion of electric vehicles (EVs), including battery electric vehicles (BEVs), hybrid electric vehicles (HEVs), and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) are not covered by this document.

Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 60071-1:2006
Identne IEC 60071-1:2006; EN 60071-1:2006
Insulation co-ordination Part 1: Definitions, principles and rules
Applies to three phase alternating current systems having a highest voltage for equipment above 1 kV. Specifies the procedures for the selection of the standard withstand voltages for the phase to earth, phase to phase and longitudinal insulation of the equipment and the installations of these systems. Supersedes sections 2 and 3 of IEC 60071-3
Keel: Inglise

EVS-EN 81346-2:2009
Identne IEC 81346-2:2009; EN 81346-2:2009
Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes
This part of International Standard 81346, published jointly by IEC and ISO defines classes and subclasses of objects based on a purpose- or task-related view of the objects, together with their associated letter codes to be used in reference designations. The classification is applicable for objects in all technical areas, e.g. electrical, mechanical and civil engineering as well as all branches of industry, e.g. energy, chemical industry, building technology, shipbuilding and marine technology, and can be used by all technical disciplines in any design process.
Keel: Inglise

EVS-EN 60071-1:2006/A1:2010
Identne IEC 60071-1:2006/A1:2010; EN 60071-1:2006/A1:2010
Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules
Applies to three phase alternating current systems having a highest voltage for equipment above 1 kV. Specifies the procedures for the selection of the standard withstand voltages for the phase to earth, phase to phase and longitudinal insulation of the equipment and the installations of these systems. Supersedes sections 2 and 3 of IEC 60071-3
Keel: Inglise

EVS-EN 60079-20-1:2010
Identne IEC 60079-20-1:2010; EN 60079-20-1:2010
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 20-1: Gaaside ja aurude liigitamiseks kasutatavad materjaliomadused. Katsetamismeetodid ja tunnusväärtused
This part of IEC 60079 provides guidance on classification of gases and vapours. It describes a test method intended for the measurement of the maximum experimental safe gaps (MESG) for gas- or vapour-air mixtures under normal conditions of temperature1 and pressure so as to permit the selection of an appropriate group of equipment. The method does not take into account the possible effects of obstacles on the safe gaps2. This standard describes also a test method intended for use in the determination of the auto-ignition temperature of a chemically pure vapour or gas in air at atmospheric pressure.
Keel: Inglise

EVS-EN 60079-20-1:2010/AC:2012
Identne IEC 60079-20-1/Cor 1:2012; puudub
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 20-1: Gaaside ja aurude liigitamiseks kasutatavad materjaliomadused. Katsetamismeetodid ja tunnusväärtused
This part of IEC 60079 provides guidance on classification of gases and vapours. It describes a test method intended for the measurement of the maximum experimental safe gaps (MESG) for gas- or vapour-air mixtures under normal conditions of temperature1 and pressure so as to permit the selection of an appropriate group of equipment. The method does not take into account the possible effects of obstacles on the safe gaps2. This standard describes also a test method intended for use in the determination of the auto-ignition temperature of a chemically pure vapour or gas in air at atmospheric pressure.
Keel: Inglise

EVS-EN 60071-1:2006+A1:2010
Identne IEC 60071-1:2006; EN 60071-1:2006; IEC 60071-1/Amd 1:2010; EN 60071-1:2006/A1:2010
Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Määratlused, põhimõtted ja reeglid
Rahvusvahelise standardi IEC 60071 see osa kehtib kolmefaasilistes vahelduvvoolu võrkudes, kus seadmete suurim lubatav kestevpinge on üle 1 kV. Selles määratakse kindlaks selliste võrkude seadmete ja paigaldiste faasi ja maa vahelise, faasidevahelise ning pikiisolatsiooni standardsete normtaluvuspingete valiku metoodika. Selles on toodud ka standardsete väärtuste loetelu, mille hulgast tuleb standardne normtaluvuspinge valida. See standard soovitab, et valitavad taluvuspinged peaksid olema seotud seadmete suurima lubatava kestevpingega. See seos on loodud ainult isolatsiooni koordinatsiooni eesmärgil. Inimeste elektriohutuse nõudeid see standard ei käsitle. Kuigi selle standardi põhimõtted rakenduvad ka ülekandeliinide isolatsioonile, võivad nende taluvuspingete väärtused erineda standardsetest taluvuspingetest. Seadmekomiteed on vastutavad konkreetsele seadmele sobiva taluvuspinge ja katsetamisprotseduuri sätestamise eest, arvestades seejuures selle standardi soovitusi. MÄRKUS Kõik selles standardis toodud isolatsiooni koordinatsiooni reeglid täpsustatakse üksikasjalikult standardis IEC 60071-2 „Application Guide” (Rakendusjuhend), see puudutab eriti standardsete normtaluvuspingete ja seadmete suurima kestevpinge vahelist seost. Kui seadmete samale suurimale kestevpingele vastab rohkem kui üks standardsete normtaluvuspingete komplekt, siis on seal toodud juhised neist sobivama valikuks.
This part of IEC 60071 applies to three-phase a.c. systems having a highest voltage for equipment above 1 kV. It specifies the procedure for the selection of the rated withstand voltages for the phase-to-earth, phase-to-phase and longitudinal insulation of the equipment and the installations of these systems. It also gives the lists of the standard withstand voltages from which the rated withstand voltages should be selected. This standard recommends that the selected withstand voltages should be associated with the highest voltage for equipment. This association is for insulation co-ordination purposes only. The requirements for human safety are not covered by this standard. Although the principles of this standard also apply to transmission line insulation, the values of their withstand voltages may be different from the standard rated withstand voltages. The apparatus committees are responsible for specifying the rated withstand voltages and the test procedures suitable for the relevant equipment taking into consideration the recommendations of this standard. NOTE In IEC 60071-2, Application Guide, all rules for insulation co-ordination given in this standard are justified in detail, in particular the association of the standard rated withstand voltages with the highest voltage for equipment. When more than one set of standard rated withstand voltages is associated with the same highest voltage for equipment, guidance is provided for the selection of the most suitable set.

Keel: Eesti, Inglise

Kavandite arvamusküsitlus


prHD 60364-5-57:2020
Identne IEC 60364-5-57:201X; prHD 60364-5-57:2020
Tähtaeg 15.03.2020
Low-voltage electrical installations - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Clause 57: Erection of stationary secondary batteries
This document provides requirements and recommendations for the design, erection, correct use and protection of installations with secondary stationary batteries as prime storage medium, hereinafter referred to as “Stationary Secondary Batteries”. This part is not applicable to product such as batteries and system design (including batteries) which are already covered by their own IEC standard.
Keel: Inglise

prHD 60364-7-716:2020
Identne IEC 60364-7-716:201X; prHD 60364-7-716:2020
Tähtaeg 15.03.2020
Low-Voltage electrical installations - Part 7-716: Requirements for special installations or locations - DC power distribution over Information Technology Cable Infrastructure
This part of IEC 60364 specifies requirements in electrical installations for the distribution of ELV DC power using balanced, information technology cables and accessories primarily designed for data transmission, as specified in terms of a Category within the channels of ISO/IEC 11801-1 using power feeding equipment in accordance with IEC62368-3. Requirements are included for the design, erection, and verification of telecommunications infrastructure for the purpose of both telecommunications and distribution of ELV DC power feeding. In addition requirements are included for use of existing telecommunications infrastructure for distribution of ELV DC power. The power delivery systems include, but are not restricted to, the Power over Ethernet systems specified by IEEE 802.3. This Standard does not apply to the use of cables and accessories within the core and access networks eg Private Branch Exchange (PBX).
Keel: Inglise

prEN IEC 62196-1:2020
Identne IEC 62196-1:201X; prEN IEC 62196-1:2020
Tähtaeg 15.03.2020
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements
This part of IEC 62196 is applicable to plugs, socket-outlets, vehicle connectors, vehicle inlets herein referred to as “accessories”, and cable assemblies for electric vehicles (EV), intended for use in conductive charging systems which incorporate control means, with a rated operating voltage not exceeding – 690 V AC 50 Hz to 60 Hz, at a rated current not exceeding 250 A, – 1 500 V DC at a rated current not exceeding 800 A. These accessories and cable assemblies are intended to be installed by instructed persons (IEV 195-04-02) or skilled persons (IEV 195-04-01) only These accessories and cable assemblies are intended to be used for circuits specified in IEC 61851 series, which operate at different voltages and frequencies and which may include extra-low voltage and communication signals. These accessories and cable assemblies are to be used at an ambient temperature between –30 °C and +40 °C. NOTE 1 In some countries, other requirements may apply. NOTE 2 In the following countries, –35 °C applies: SE. NOTE 3 The manufacturer may declare higher temperature providing necessary information. These accessories are intended to be connected only to cables with copper or copper-alloy conductors. The accessories covered by this part of IEC 62196 are intended for use in electric vehicle supply equipment in accordance with IEC 61851 series. This part of IEC 62196 does not apply to standard plug and socket-outlets used for mode 1 and mode 2 according to IEC 61851-1:2017 6.2. NOTE 4 In the following countries, mode 1 is not allowed: UK, US, CA, SG.
Keel: Inglise

prEN IEC 62196-3:2020
Identne IEC 62196-3:201X; prEN IEC 62196-3:2020
Tähtaeg 15.03.2020
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers
This document is applicable to vehicle couplers with pins and contact-tubes of standardized configuration, herein also referred to as “accessories”, intended for use in electric vehicle conductive charging systems which incorporate control means, with rated operating voltage and current according to IEC 62196-1:2020. This document applies to high power DC interfaces and combined AC/DC interfaces of vehicle couplers that are intended for use in conductive charging systems for circuits specified in IEC 61851-1:2017, and IEC 61851-23: 201X. The DC vehicle connectors and inlets covered by this part of the standard are used only in charging mode 4, according to Clause 6.2.4, and case C, as shown in Figure 3, of IEC 61851-1:2017. These vehicle couplers are intended to be used for circuits similar to those specified in IEC 61851-23 which operate at different voltages and which may include ELV and communication signals. This document applies to the vehicle couplers to be used in an ambient temperature of between –30 °C and +40 °C. NOTE 1 In some countries, other requirements may apply. NOTE 2 In the following country, –35 °C applies: SE. These vehicle couplers are intended to be connected only to cables with copper or copper-alloy conductors.
Keel: Inglise

prEN IEC 62196-2:2020
Identne IEC 62196-2:201X; prEN IEC 62196-2:2020
Tähtaeg 15.03.2020
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility requirements for AC pin and contact-tube accessories
This part of IEC 62196 applies to plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets with pins and contact-tubes of standardized configurations, herein referred to as accessories. They have a nominal rated operating voltage not exceeding 480 V AC, 50 Hz to 60 Hz, and a rated current not exceeding 63 A three-phase or 70 A single phase, for use in conductive charging of electric vehicles. This part of IEC 62196 covers the basic interface accessories for vehicle supply as specified in IEC 62196-1. NOTE 1 Electric road vehicles (EV) implies all road vehicles, including plug-in hybrid road vehicles (PHEV), that derive all or part of their energy from RESS. These accessories are intended to be used for circuits specified in IEC 61851-1:2017, which operate at different voltages and frequencies and which may include extra-low voltage (ELV) and communication signals. These accessories may be used for bidirectional power transfer (under consideration in IEC 61851-1:2017). This standard applies to accessories to be used in an ambient temperature between –30 °C and +40 °C. NOTE 2 In the following country, other requirements regarding the lower temperature may apply: NO. NOTE 3 In the following country, –35 °C applies: SE. These accessories are intended to be connected only to cables with copper or copper-alloy conductors. Vehicle inlet and vehicle connector to this standard are intended to be used for charging in modes 1, 2 and 3, cases B and C. The socket-outlets and plugs covered by this standard are intended to be used for charging mode 3 only, case A and B. The modes and permissible connections are specified in IEC 61851-1:2017.
Keel: Inglise

EN IEC 62281:2019/prA1:2020
Identne IEC 62281:2019/A1:201X; EN IEC 62281:2019/prA1:2020
Tähtaeg 15.03.2020
Amendment 1: Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport
Amendment for EN IEC 62281:2019
Keel: Inglise