Esileht»Infoteenus

45 RAUDTEETEHNIKA

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN 1909:2017
Hind 10,19 EUR
Identne EN 1909:2017
Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Taaskäivitus hädaolukorras ja evakueerimine
This document specifies the safety requirements applicable to the recovery of carriers and the evacuation of passengers from cableway installations designed to carry persons, with the exception of ski-tows. This standard is applicable to various types of installations and takes into account their environment. This document establishes the requirements relating to the methods and equipment to be used to ensure the safety of passengers on cableways in the event of extended stoppage of the installation. It covers only the situation resulting from immobilization of the carriers, even if the passengers are not in immediate danger. It does not cover specific operations resulting from an accident. It includes requirements relating to the prevention of work accidents and to worker protection, without prejudice to the application of national regulations in the construction sector, of provisions of a regulatory nature, or provisions which are intended for the protection of specific groups of people. It does not apply to installations for the transportation of goods by rope or to lifts. It does not deal with design requirements for carriers.

EVS-EN 15273-2:2013+A1:2017
Hind 33,25 EUR
Identne EN 15273-2:2013+A1:2016
Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 2: Raudteeveeremi gabariit
This document is applicable to the authorities involved in all types of railway operation. This European Standard is applicable to new vehicle designs, to modifications and to the checking of the gauge for vehicles already in use. The application of the rules of this European Standard makes it possible to determine the maximum dimensions of vehicles related to the structures. This European Standard contains: - the associated rules for all the gauges for rolling stock; - the requirements for composing the technical gauge report to submit to the Acceptance Authority in order to confirm vehicle conformity to this standard; - the requirements for maintaining the vehicle characteristics influencing gauging throughout its operational life.

EVS-EN 15273-3:2013+A1:2017
Hind 26,50 EUR
Identne EN 15273-3:2013+A1:2016
Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 3: Ehitusgabariidid
This standard: - defines the various profiles needed to install, verify and maintain the various structures near the structure gauge; - lists the various phenomena to be taken into account to determine the structure gauge; - defines a methodology that may be used to calculate the various profiles from these phenomena; - lists the rules to determine the distance between the track centres; - lists the rules to be complied with when building the platforms; - lists the rules to determine the pantograph gauge; - lists the formulae needed to calculate the structure gauges in the catalogue. The defined gauge includes the space to be gauged and maintained to allow the running of rolling stock, and the rules for calculation and verification intended for sizing the rolling stock to run on one or several infrastructures without interference risk. This standard defines methodologies to demonstrate gauge compatibility between infrastructure and rolling stock. This standard defines the responsibilities of the following parties: a) for the infrastructure: 1) gauge clearance; 2) maintenance; 3) infrastructure monitoring. b) for the rolling stock: 1) compliance of the operating rolling stock with the gauge concerned; 2) maintenance of this compliance over time. The gauges included in these standards have been developed as part of their application on European railways. Other networks such as regional, local, urban and suburban networks may apply the gauge regulations defined in this standard. They may be required to make use of specific methodologies, particularly where: - specific rolling stock is used (for example: underground trains, trams, etc. operating on two rails); - use occurs in other ranges of radii; - others, etc. The catalogue included in this standard only includes a selection of gauges and is not exhaustive. Each network is free to define the gauges in accordance with their own needs.

IEC 62924:2017
Hind 224,07 EUR
Railway applications - Fixed installations - Stationary energy storage system for DC traction systems
IEC 62924:2017 specifies the requirements and test methods for a stationary energy storage system to be introduced as a trackside installation and used in a power supply network of a DC electrified railway. This system can take electrical energy from the DC power supply network, store the energy, and supply the energy back to the DC power supply network when necessary.

IEC TS 61375-2-4:2017
Hind 280,09 EUR
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-4: TCN application profile
IEC 61375-2-4:2017(E) applies to the applications in trains, i.e. it covers the application profile for functions belonging to the Train Control and Monitoring System (TCMS). The application profile is based on the TCN communication system for the data communication between consists of the said trains. This document provides for a data interface with parameters and addressing of TCMS functions based on the communication profile laid out in IEC 61375-2-3. This document is applicable in rolling stock requiring interoperable coupling and uncoupling. This part of IEC 61375 may be additionally applicable to closed trains and multiple unit trains when so agreed between purchaser and supplier.

CEN/TR 17039:2017
Hind 22,15 EUR
Railway applications - Technical Report about the revision of EN 14363
EN 14363 contains a lot of requirements which were modified during the last revision. The scope was also extended. It was found in the working group, that many decisions that were taken to formulate these modifications need to be documented to improve understanding and to allow a later further development if practice of applications shows the necessity. The work for the revision was organised in 8 subgroups. Many of these subgroups recorded the way to the proposals in reporting templates, which were used for the editing work. Afterwards discussion was ongoing in WG 10 and in the enquiry process. This available information needs to be summarised and presented in a common format in order to allow people not involved in the discussions to understand the background of the modifications.

Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 1909:2004
Identne EN 1909:2004
Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Utiliseerimine ja evakueerimine
This European Standard specifies the safety requirements applicable to carrier recovery and passenger evacuation from cableway installations designed to carry persons, with the exception of ski-tows. This standard is applicable to various types of installations and takes into account their environment.
Keel: Inglise
Asendatud EVS-EN 1909:2017

EVS-EN 15273-2:2013
Identne EN 15273-2:2013
Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 2: Raudteeveeremi gabariit
This document is applicable to the authorities involved in all types of railway operation. This European Standard is applicable to new vehicle designs, to modifications and to the checking of the gauge for vehicles already in use. The application of the rules of this European Standard makes it possible to determine the maximum dimensions of vehicles related to the structures. This European Standard contains: the associated rules for all the gauges for rolling stock; the requirements for composing the technical gauge report to submit to the Acceptance Authority in order to confirm vehicle conformity to this standard; the requirements for maintaining the vehicle characteristics influencing gauging throughout its operational life.
Keel: Inglise

EVS-EN 15273-3:2013
Identne EN 15273-3:2013
Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 3: Ehitusgabariidid
See standard: — määratleb eri profiilid ehitusgabariitide läheduses asetsevate erisuguste ehitiste paigaldamiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks; — loetleb ehitusgabariitide määramisel arvessevõetavad eri nähtused; — määratleb nendest nähtustest tulenevate eri profiilide arvutamiseks kasutatava metodoloogia; — loetleb reeglid tee telgjoonte vaheliste kauguste määratlemiseks; — loetleb reeglid, mida tuleb järgida platvormide ehitamisel; — loetleb reeglid vooluvõtturi gabariidi määratlemiseks; — loetleb valemid kataloogis esinevate ehitusgabariitide arvutamiseks. Määratletud gabariit hõlmab ruumi, mida mõõdetakse ja hooldatakse, et võimaldada veeremi läbisõit, ja ühel või mitmel taristul ilma lubamatu kokkupuute riskita veeremi suuruse arvutamise ja kontrollimise eeskirju. See standard määratleb metoodikad, millega selgitatakse eri taristute ja veeremi gabariitide ühildatavust. See standard määrab järgmised osapoolte vastutused: a) taristu puhul: 1) gabariidi väljaselgitamine; 2) korrashoid; 3) taristu seire. b) veeremi puhul: 1) käigusoleva veeremi vastavus asjakohasele gabariidile; 2) selle vastavuse tagamine kogu aja jooksul. Nendesse standarditesse võetud gabariidid on moodustatud osana nende juurutamisest Euroopa raudteevõrgus. Teised raudteevõrgud, nagu regionaalsed, kohalikud, linnasise- ja linnalähisvõrgud, võivad rakendada selles standardis defineeritud gabariidieeskirju. Neil võib olla vajalik võtta kasutusele spetsiifilisi metoodikaid, eriti järgmistel juhtudel: — kui kasutatakse eriveeremit (näiteks: kahel rööpal käitatavad metroorongid, trammid jms); — kui kasutatakse teisi kõverike raadiusi; — muu jne. Selles standardis esitatud gabariitide kataloogis on üksnes valik gabariite ja see ei ole ammendav. Igal võrgustikul on vabadus määratleda gabariidid vastavalt nende vajadustele.
This standard: defines the various profiles needed to install, verify and maintain the various structures near the structure gauge; lists the various phenomena to be taken into account to determine the structure gauge; defines a methodology that may be used to calculate the various profiles from these phenomena; lists the rules to determine the distance between the track centres; lists the rules to be complied with when building the platforms; lists the rules to determine the pantograph gauge; lists the formulae needed to calculate the structure gauges in the catalogue. The defined gauge includes the space to be gauged and maintained to allow the running of rolling stock, and the rules for calculation and verification intended for sizing the rolling stock to run on one or several infrastructures without interference risk. This standard defines methodologies to demonstrate gauge compatibility between infrastructure and rolling stock. This standard defines the responsibilities of the following parties: a) for the infrastructure: 1) gauge clearance; 2) maintenance; 3) infrastructure monitoring. b) for the rolling stock: 1) compliance of the operating rolling stock with the gauge concerned; 2) maintenance of this compliance over time. The gauges included in these standards have been developed as part of their application on European railways. Other networks such as regional, local, urban and suburban networks may apply the gauge regulations defined in this standard. They may be required to make use of specific methodologies, particularly where: ⎯ specific rolling stock is used (for example: underground trains, trams, etc. operating on two rails); use occurs in other ranges of radii; others, etc. The catalogue included in this standard only includes a selection of gauges and is not exhaustive. Each network is free to define the gauges in accordance with their own needs.

Keel: Eesti, Inglise

Kavandite arvamusküsitlus


prEN 17095
Identne prEN 17095
Tähtaeg 2.05.2017
Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
This Standard defines requirements for content of maintenance records on railway vehicles and guidance to help the parties involved in the maintenance process to fulfil their responsibilities, especially: — document that maintenance has been ordered properly; — document that maintenance has been delivered according to the maintenance order. Within the ECM organisation this affects especially the fleet maintenance management and maintenance delivery functions (refer to the ECM-Regulation 445/2011). In addition to the above, maintenance records are an important input for the maintenance development function and be made available to it on request. As a consequence the following issues are out of the scope of this Standard: — managing documentation required to schedule and dispose maintenance (e. g. trigger events for planned maintenance or fault notices reported by train crew); — managing fault notices generated by trainborne diagnostic systems; — managing documentation related to the interaction between railway undertakings and ECM (e.g. return to operation).
Keel: Inglise