Esileht»Infoteenus

91 EHITUSMATERJALID JA EHITUS

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN ISO 12354-2:2017
Hind 18,00 EUR
Identne ISO 12354-2:2017; EN ISO 12354-2:2017
Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 2: Ruumidevaheline löögiheli isolatsioon
See dokument kirjeldab arvutusmeetodeid, mis on mõeldud löögiheli isolatsiooni hindamiseks ruumide vahel hoonetes, lähtudes eelkõige mõõdistusandmetest, mis iseloomustavad osalevate ehituselementide otsest või kaudset külgsuunalist heliülekannet, ning teoreetiliselt tuletatud meetoditest, mis käsitlevad heli levikut ehituselementides. Kirjeldatakse detailset mudelit arvutamiseks 1/3 oktaav sagedusribades sagedusalas 100 Hz kuni 3150 Hz standardi ISO 717-1 kohaselt võimalusega laiendada sagedusala 1/3 oktaavi allapoole 50 hertsini, kui on kättesaadavad andmed elementide ja ühendussõlmede kohta (vaata lisa E); arvutustulemuste põhjal on võimalik määrata hoonete ühe arvuga väljendatav näitaja. Selle alusel tuletatakse piiratud rakendusalaga lihtsustatud mudel, mis ehituselemente iseloomustavate ühe arvuga väljendatavate näitajate põhjal võimaldab vahetult arvutada ühe arvuga väljendatava hoonet iseloomustava näitaja; lihtsustatud mudelit kasutades saab tegeliku löögiheli rõhutaseme määramatuse ehitises arvutada kooskõlas standardi ISO 12354-1:2017 lisas K (vaata peatükk 5) kirjeldatud meetodiga. Selles dokumendis kirjeldatakse arvutusskeemi põhimõtteid, esitatakse asjakohaste suuruste loetelu ning määratletakse dokumendi rakendamise võimalused ja piirangud.
This document specifies calculation models designed to estimate the impact sound insulation between rooms in buildings, primarily using measured data which characterize direct or indirect flanking transmission by the participating building elements and theoretically-derived methods of sound propagation in structural elements. A detailed model is described for calculation in frequency bands, in the frequency range 1/3 octave 100Hz to3150 Hz in accordance with ISO717-1, possibly extended down to 1/3 octave 50Hz if element data and junction data are available (see AnnexE); the single number rating of buildings can be determined from the calculation results. A simplified model with a restricted field of application is deduced from this, calculating directly the single number rating, using the single number ratings of the elements; the uncertainty on the apparent impact sound pressure level calculated using the simplified model can be determined according to the method described in ISO12354-1:2017, AnnexK (see Clause 5). This document describes the principles of the calculation scheme, lists the relevant quantities and defines its applications and restrictions.


EVS-EN 303-1:2017
Hind 15,40 EUR
Identne EN 303-1:2017
Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking
This European Standard applies to boilers used for central heating (heating boilers) with forced draught burners with a nominal heat output not exceeding 1 000 kW, which are operated either with negative pressure (natural draught boilers) or with positive pressure (pressurized boiler) in the combustion chamber, in accordance with the boiler instructions. This European Standard specifies the necessary terminology, the requirements on the materials and testing of them, and marking requirements for heating boilers. Particular requirements for boilers that can be used with open vented systems are contained in EN 303 4. The requirements of this standard apply to heating boilers that are tested on an authorized test rig. Boilers in accordance with this standard are designed for the heating of central heating installations in which the heat carrier is water, and the maximum allowable operating temperature of which is restricted to 100 °C. The maximum allowable operating pressure is 8 bar. For boilers and water heaters (storage or continuous flow heater) this standard only applies to the parts which are necessarily subject to the operating conditions of the heating boiler (heating part). This standard does not apply to gas boilers with atmospheric burners, boilers for solid fuels, boilers with oil vaporization burners. For these boilers there are further requirements.

EVS-EN 62561-3:2017
Hind 11,67 EUR
Identne IEC 62561-3:2017; EN 62561-3:2017
Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)
IEC 62561-3:2017(E) specifies the requirements and tests for isolating spark gaps (ISG) for lightning protection systems. ISGs can be used to indirectly bond a lightning protection system to other nearby metalwork where a direct bond is not permissible for functional reasons. This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2012. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition. - a new classification has been added related to ISGs location installation; - an updated flow chart of tests has been developed.

EVS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017
Hind 8,72 EUR
Identne EN 1993-4-2:2007/A1:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid
Muudatus standardile EVS-EN 1993-4-2:2007
Amendment for EVS-EN 1993-4-2:2007


EVS-EN 1993-4-2:2007/NA:2017
Hind 5,62 EUR
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa
Rahvuslik lisa standardile EN 1993-4-2:2007 ja selle muudatusele EN 1993-4-2:2007/A1:2017
National annex to EN 1993-4-2:2007 and its amendment EN 1993-4-2:2007/A1:2017


EVS-EN 1993-4-2:2007+A1:2017+NA:2017
Hind 18,00 EUR
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid
(1) Eurokoodeksi 3 osas 4-2 on toodud eeskirjad ja rakendusjuhised vedelike ladustamiseks ette nähtud maapealsete püstsilindriliste, kooniliste ja alusele toetatud terasmahutite projekteerimiseks järgmiste iseloomulike tunnustega: a) mahutid, mahuga üle 100 m3 (100 000 liitrit); b) mahutid, mis suures osas monteeritakse kohapeal; c) tehases valmistatud kooniliste põhjadega mahutid, mis toetuvad suletud lehttoele või postidele; d) mahutid, mille vedeliku nivoo kohal olevas ruumis ei ole manomeetrirõhk negatiivse väärtuse korral üle −0,1 bar ja positiivse väärtuse korral ei ole see üle 0,5 bar1); e) metalli projekttemperatuur on piiratud alljärgnevalt: 1) mahutid tavalistest konstruktsiooniterase klassidest, −50 °C < T < +300 °C; 2) mahutid austeniitsest roostevabast terasest, −165 °C < T < +300 °C; 3) mahutid spetsiaalsetest teraseklassidest, millel on määratletud voolavuspiir kõrgematel temperatuuridel, −165 °C < T < maksimaalne määratletud temperatuur vastavale klassile; 4) mahutid, millel võib olla väsimuspurunemise oht, T < 150 °C; f) silindrilistel maapinnale toetatud mahutitel ei ole maksimaalne arvutuslik vedeliku nivoo kõrgemal silindrilise kooriku ülaservast. (2) Käesolev standardi osa 4.2 keskendub ainult terasest vedelikumahutite vastupanu ja stabiilsuse nõuetele. Muud nõuded on hõlmatud standardiga EN 14015 mahutite keskkonnatemperatuuri osas, standardiga EN 14620 külmatootvate mahutite osas ja standardiga EN 1090 valmistamise ja montaaži kaalutluste osas. Need muud nõuded käsitlevad vundamente ja vajumisi, valmistamist, montaaži ja katsetamist, funktsionaalseid omadusi ning sissepääsuavade, flantside ja täitmisseadmete tüüpi detaile. (3) Seismoprojekteerimist käsitlevad erinõuded on esitatud standardis EN 1998-4 (eurokoodeksi 8 osa 4 “Konstruktsioonide projekteerimine maavärinale vastupanemiseks: Puiste- ja vedelikumahutid ning torujuhtmed”) , mis täiendab ja kohaldab eurokoodeksi 3 tingimusi spetsiaalselt selleks tarbeks. (4) Vedelikumahuti toekonstruktsioonide projekteerimist käsitleb EN 1993-1-1. (5) Terasest vedelikumahutite alumiiniumkatuste projekteerimist käsitleb EN 1999-1-5. (6) Terasest mahutite raudbetoonvundamente käsitlevad EN 1992 ja EN 1997. (7) Terasest vedelikumahutite projekteerimisel arvestatavate spetsiifiliste koormuste arvsuurused on antud standardis EN 1991-4 „Puiste- ja vedelikumahutite koormused”. Täiendavaid tingimusi vedelikumahutite jaoks on antud eurokoodeksi 3 käesoleva osa 4.2 lisas A. (8) See standardiosa 4-2 ei käsitle — plaanis ristkülikulisi mahuteid; — mahuteid mahutavusega alla 100 m3; — mahuteid tulekahjutingimustes (vt EN 1993-1-2); — kumerate otstega ja alla 5 m diameetriga mahuteid; — silindrilisi mahuteid, mille kõrguse ja diameetri suhe on suurem kui 3. (9) Käesoleva standardiga hõlmatud plaanis ringikujulised mahutid on piiratud telgsümmeetriliste konstruktsioonidega, kuid neile rakendatud koormused võivad olla ebasümmeetrilised ning nende toed võivad olla ebasümmeetrilised.
(1) Part 4-2 of Eurocode 3 provides principles and application rules for the structural design of vertical cylindrical, conical and pedestal above ground steel tanks for the storage of liquid products with the following characteristics: a) tanks with capacity greater than 100 m3 (100 000 l); b) tanks that have significant fabrication or assembly on site; c) shop-fabricated tanks with conical bottoms, supported on skirts or columns; d) tanks with characteristic internal pressures above the liquid surface not more negative than −0,1 bar and not greater than 0,5 bar 5); e) design metal temperatures limited to the ranges: 1) tanks constructed using structural steel grades, −50°C < T < +300°C; 2) tanks constructed using austenitic stainless steels, −165°C < T < +300°C; 3) tanks constructed with special steel grades that have defined yield strengths up to higher temperatures, −165°C < T < the maximum defined temperature for the grade; 4) tanks susceptible to failure by fatigue, T < 150°C; f) in cylindrical ground-supported tanks, the maximum design liquid level not higher than the top of the cylindrical shell. (2) This Part 4.2 is concerned only with the requirements for resistance and stability of steel tanks. Other design requirements are covered by EN 14015 for ambient temperature tanks and by EN 14620 for cryogenic tanks, and by EN 1090 for fabrication and erection considerations. These other requirements include foundations and settlement, fabrication, erection and testing, functional performance, and details like man-holes, flanges, and filling devices. (3) Provisions concerning the special requirements of seismic design are provided in EN 1998-4 (Eurocode 8 Part 4 “Design of structures for earthquake resistance: Silos, tanks and pipelines”), which complements the provisions of Eurocode 3 specifically for this purpose. (4) The design of a supporting structure for a tank is dealt with in EN 1993-1-1. (5) The design of an aluminium roof structure on a steel tank is dealt with in EN 1999-1-5. (6) Foundations in reinforced concrete for steel tanks are dealt with in EN 1992 and EN 1997. (7) Numerical values of the specific actions on steel tanks to be taken into account in the design are given in EN 1991-4 "Actions on Silos and Tanks". Additional provisions for tank actions are given in annex A to this Part 4.2 of Eurocode 3. (8) This Part 4-2 does not cover: — tanks of rectangular planform; — tanks with capacity below 100 m3; — tanks exposed to fire (refer to EN 1993-1-2); — tanks with dished ends and diameter less than 5 m; — cylindrical tanks with an aspect ratio of height to diameter greater than 3. (9) The circular planform tanks covered by this standard are restricted to axisymmetric structures, though they can be subject to unsymmetrical actions, and can be unsymmetrically supported.


EVS-HD 60364-7-705:2007/A12:2017
Hind 4,78 EUR
Identne HD 60364-7-705:2007/A12:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-705: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Põllundus- ja aiandusehitised
Standardi EVS-HD 60364-7-705:2007 muudatus.
Modification for HD 60364-7-705:2007


EVS-HD 60364-7-709:2009/A11:2017
Hind 4,78 EUR
Identne HD 60364-7-709:2009/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Huvisõidusadamad ja muud samalaadsed paigad
Standardi EVS-HD 60364-7-709:2009 muudatus.
Modification for HD 60364-7-709:2009


EVS-HD 60364-7-715:2012/A11:2017
Hind 4,78 EUR
Identne HD 60364-7-715:2012/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-715: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Väikepingelised valgustuspaigaldised
Standardi EVS-HD 60364-7-715:2012 muudatus.
Common modification for HD 60364-7-715:2012


EVS-HD 60364-7-718:2013/A12:2017
Hind 4,78 EUR
Identne HD 60364-7-718:2013/A12:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-718: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Avalikud asutused ja töökohad
Standardi EVS-HD 60364-7-718:2013 muudatus.
Modification for HD 60364-7-718:2013


EVS-HD 60364-7-729:2009/A11:2017
Hind 4,78 EUR
Identne HD 60364-7-729:2009/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-729: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Teenindus- ja hoolduskäigud
Standardi EVS-HD 60364-7-729:2009 muudatus
Modification for HD 60364-7-729:2009/A11


ISO 9836:2017
Hind 110,17 EUR
Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators
ISO 9836:2017 specifies the definition and calculation of surface area and volume indicators. In defining area measurement, ISO 9836:2017 uses three measurement concepts: a) the intra-muros and extra-muros concept used in many parts of the world; b) the wall centre method of measurement used in many parts of the world; c) variations on these methods to comply with certain national laws or for particular types of buildings. The surface area and volume indicators defined in ISO 9836:2017 are intended for practical use, as a basis for measuring various aspects of the performance of buildings or as a planning aid. In other words, they should enable judgement to be made on functional, technical and economic aspects of buildings. ISO 9836:2017 is intended to be used when establishing - specifications for the geometric performance of a building and its spaces (e.g. in design, purchasing procedures, etc., or in building regulations where appropriate), - technical documentation relating to the performance of whole buildings prepared by designers, contractors and manufacturers, - the amount of floor area that will not be effectively available for the placement of an individual's workplace, furniture, equipment, or for circulation, and - evaluation, comparison or control of the properties of a building which are connected to its geometric performance. NOTE Although there are a variety of methods of area measurement around the world depending on the country and/or types of buildings, all measuring methods are not necessarily of practical use because of inability to identify real area (e.g. the wall centre method of measurement). Thus, ISO 9836:2017 specializes in the measurement solely for practical use.
Asendab ISO 9836:2011

IEC 62056-6-2:2017
Hind 326,77 EUR
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
IEC 62056-6-2:2017 specifies a model of a meter as it is seen through its communication interface(s). Generic building blocks are defined using object-oriented methods, in the form of interface classes to model meters from simple up to very complex functionality. Annexes A to F (informative) provide additional information related to some interface classes. This third edition cancels and replaces the second edition of IEC 62056-6-2 published in 2016. It constitutes a technical revision. The significant technical changes with respect to the previous edition are listed in Annex F(Informative).
Asendab IEC 62056-6-2:2016

EVS-HD 60364-7-705:2007+A11+A12
Hind 14,69 EUR
Identne IEC 60364-7-705:2006; HD 60364-7-705:2007; HD 60364-7-705:2007/AC:2008; HD 60364-7-705:2007/A11:2012; HD 60364-7-705:2007/A12:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-705: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Põllundus- ja aiandusehitised
Harmoneerimisdokumendi HD 60364 käesoleva osa nõudeid kohaldatakse kohtkindlatele elektripaigaldistele põllundus- ja aiandusehitiste siseruumides ja vabas õhus. Mõnda nõuetest kohaldatakse ka muudele paigaldistele, mis on põllundus- ja aiandusehitiste juurde kuuluvates üldistes ehitistes. Kodumajapidamise või nendega sarnased ruumid, paigad ja alad ei ole haaratud käesoleva standardiga. Kui mõni osa 705 eraldi nõue on kohaldatav ka eluruumidele ja muudele paikadele samasugustes üldistes ehitistes, on see öeldud normatiivtekstis.
The requirements of this part of HD 60364 apply to fixed electrical installations inside and outdoors of agricultural and horticultural premises. Some of the requirements are also applicable to other locations that are in common buildings belonging to the agricultural and horticultural premises. Rooms, locations and areas for household applications and similar are not covered by this standard. If some of the special requirements of Part 7-705 are also applicable for residences and other locations in such common buildings this is stated in the normative text.


EVS-HD 60364-7-709:2009+A1+A11
Hind 12,51 EUR
Identne IEC 60364-7-709:2007; IEC 60364-7-709:2007/A1:2012; HD 60364-7-709:2009; HD 60364-7-709:2009/AC:2010; HD 60364-7-709:2009/A1:2012; HD 60364-7-709:2009/A1:2012/AC:2012; HD 60364-7-709:2009/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Huvisõidusadamad ja muud samalaadsed paigad
HD 60364 käesolevas osas kirjeldatud üksikasjalised nõuded kehtivad ainult vooluahelate kohta, mis on ette nähtud huvisõidualuste või veesõidukelamute toiteks huvisõidusadamates ja muudes samalaadsetes paikades. MÄRKUS 1 Käesolevas osas tähendab huvisõidusadam edaspidi nii huvisõidusadamat kui ka muid samalaadseid paiku. Üksikasjalikud nõuded ei kehti majutusjahtide kohta, kui neid toidetakse otse avalikust elektrivõrgust. Üksikasjalikud nõuded ei kehti lõbusõidualuste või majutusjahtide sisemiste elektripaigaldiste kohta. MÄRKUS 2 Huvisõidualuste elektripaigaldiste kohta vt EN 60092-507. MÄRKUS 3 Veesõidukelamute elektripaigaldised peavad vastama HD 60364 üldnõuetele koos HD 60364-7 asjakohaste üksikasjaliste nõuetega. Huvisõidusadamate ja muude samalaadsete paikade ülejäänud elektripaigaldiste kohta kehtivad HD 60364 üldnõuded koos HD 60364-7 asjakohaste üksikasjaliste nõuetega.
The particular requirements specified in this part of HD 60364 apply only to circuits intended to supply pleasure craft or houseboats in marinas and similar locations. NOTE 1 In this part “marina” means “marina and similar locations”. The particular requirements do not apply to the supply of house boats if they are directly supplied from the public network. The particular requirements do not apply to the internal electrical installations of pleasure craft or house boats. NOTE 2 For electrical installations of pleasure craft, see EN 60092-507. NOTE 3 The electrical installations of house boats should comply with the general requirements of HD 60364, together with the relevant particular requirements of HD 60364-7. For the remainder of the electrical installation of marinas and similar locations the general requirements of HD 60364 together with the relevant particular requirements of HD 60364-7 apply.


EVS-HD 60364-7-715:2012+A11:2017
Hind 10,19 EUR
Identne IEC 60364-7-715:2011; HD 60364-7-715:2012; HD 60364-7-715:2012/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-715: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Väikepingelised valgustuspaigaldised
Standardisarja IEC 60364 selle osa erinõuded kehtivad väikepingeliste valgustuspaigaldiste valiku ja ehituse kohta paigaldise toiteallika nimivahelduvpingel kuni 50 V või nimialalispingel kuni 120 V. MÄRKUS 1 Väikepingelise valgustussüsteemi määratlus vt IEC 60598-2-23. MÄRKUS 2 Vahelduvpinged on esitatud efektiivväärtustena.
The particular requirements of this part of IEC 60364 apply to the selection and erection of extra-low-voltage lighting installations supplied from sources with a maximum rated voltage of 50 V a.c. or 120 V d.c. NOTE 1 For the definition of an extra-low-voltage lighting system see IEC 60598-2-23. NOTE 2 AC voltages are given as r.m.s. values.


EVS-HD 60364-7-718:2013+A11+A12
Hind 12,51 EUR
Identne IEC 60364-7-718:2011; HD 60364-7-718:2013; HD 60364-7-718:2013/A11:2017; HD 60364-7-718:2013/A12:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-718: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Avalikud asutused ja töökohad
HD 60364 selles osas esitatakse lisanõuded avalikes asutustes ja töökohtadel rakendatavatele elektripaigaldistele. Avalike asutuste ja töökohtade tüüpnäidete hulka kuuluvad - koosolekusaalid ja -ruumid. - näitusehallid, - teatrid ja kinod, - spordiareenid, - müügipiirkonnad, - restoranid, - hotellid, külalistemajad ja hooldekodud, - koolid, - suletud parklad, - miitinguplatsid, ujulad, lennujaamad, raudteejaamad ja kõrghooned, - töökojad, vabrikud ja tööstushooned. Ülalmainitud näidete juurde kuuluvad ka nende juurdepääsu- ja hädaväljapääsuteed. Spetsiaalehitiste ja -piirkondade ohutusala nõuete kehtestamise vajalikkus võib olla sätestatud rahvuslike eeskirjadega, mis võivad sisaldada rangemaid nõudeid. MÄRKUS Turvasüsteemide kohta vt HD 60364-5-56.
This part of HD 60364 provides additional requirements for electrical installations applicable to communal facilities and workplaces. Typical examples of communal facilities and workplaces are listed below: - assembly halls, assembly rooms; - exhibition halls; - theatres, cinemas; - sports arenas; - sales areas; - restaurants; - hotels, guest houses, residential care homes; - schools; - enclosed car parks; - meeting places, swimming halls, airports, railway stations, high-rise buildings; - workshops, factories and industrial plants. Access routes and escape routes are part of the above-mentioned examples. The necessity of providing safety services in special buildings and areas may be governed by national regulations which may contain more stringent requirements. NOTE For safety services see HD 60364-5-56.


EVS-HD 60364-7-729:2009+A11:2017
Hind 11,67 EUR
Identne IEC 60364-7-729:2007; HD 60364-7-729:2009; HD 60364-7-729:2009/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-729: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Teenindus- ja hoolduskäigud
HD 60364 käesoleva osa nõuded kehtivad põhikaitse ja muude aspektide osas aparaadikoosteid sisaldavates piiratud juurdepääsuga alades, kaasaarvatult nõuded teenindus- ja hoolduskäikudele.
The requirements of this part of HD 60364 apply to basic protection and other aspects in restricted access areas with switchgear and controlgear assemblies, including requirements for operating or maintenance gangways.


ISO/TS 24520:2017
Hind 147,51 EUR
Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Crisis management -- Good practice for technical aspects
ISO/TS 24520:2017 provides guidance to water utilities on good practice in technical aspects of crisis management. ISO/TS 24520:2017 is applicable to all water utilities, of whatever size, whether public or private, that wish to review the effectiveness and efficiency of their service activities relating to preparation for, response to and recovery from a crisis.

ISO 10848-1:2017
Hind 128,84 EUR
Acoustics -- Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms -- Part 1: Frame document
ISO 10848 (all parts) specifies measurement methods to characterize the flanking transmission of one or several building components. These measurements are performed in a laboratory test facility or in the field. The performance of the building components is expressed either as an overall quantity for the combination of elements and junction (such as the normalized flanking level difference and/or normalized flanking impact sound pressure level) or as the vibration reduction index of a junction or the normalized direction-average vibration level difference of a junction. Two approaches are used for structure-borne sound sources in buildings, a normalized flanking equipment sound pressure level and a transmission function that can be used to estimate sound pressure levels in a receiving room due to structure-borne excitation by service equipment in a source room. The former approach assumes that flanking transmission is limited to one junction (or no junction if the element supporting the equipment is the separating element), and the latter considers the combination of direct (if any) and all flanking transmission paths. ISO 10848-1:2017 contains definitions, general requirements for test elements and test rooms, and measurement methods. Guidelines are given for the selection of the quantity to be measured, depending on the junction and the types of building elements involved. Other parts of ISO 10848 specify the application for different types of junction and building elements. The quantities characterizing the flanking transmission can be used to compare different products, or to express a requirement, or as input data for prediction methods, such as ISO 12354‑1 and ISO 12354‑2.
Asendab ISO 10848-1:2006

ISO 10848-2:2017
Hind 54,15 EUR
Acoustics -- Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms -- Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence
ISO 10848 (all parts) specifies measurement methods to characterize the flanking transmission of one or several building components. This document considers only laboratory measurements. The measured quantities can be used to compare different products, or to express a requirement, or as input data for prediction methods, such as ISO 12354‑1 and ISO 12354‑2. However, the measured quantities Dn,f, Ln,f and Lne0,f only represent the performance with the dimensions for the test specimens described in this document. ISO 10848-2:2017 is referred to in ISO 10848‑1:2017, 4.5 as being a supporting part of the frame document. It applies to Type B elements as defined in ISO 10848‑1, such as suspended ceilings, access floors, light uninterrupted fa�ades or floating floors. The transmission from one room to another can occur simultaneously through the test element and via the plenum (if any). For measurements made according to this document, the total sound transmission is determined and it is not possible to separate the two kinds of transmission.
Asendab ISO 10848-2:2006; ISO 10848-2:2006/Cor 1:2007

ISO 10848-3:2017
Hind 54,15 EUR
Acoustics -- Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms -- Part 3: Application to Type B elements when the junction has a substantial influence
ISO 10848 (all parts) specifies measurement methods to characterize the flanking transmission of one or several building components. ISO 10848-3:2017 specifies laboratory and field measurements of buildings for Type B elements (defined in ISO 10848‑1) when the junction has a substantial influence. Laboratory measurements are used to quantify the performance of the junction with suppressed flanking transmission from the laboratory structure. Field measurements are used to characterize the in situ performance and it is not usually possible to suppress unwanted flanking transmission sufficiently; hence, the results can only be considered representative of the performance of that junction when installed in that particular building structure. ISO 10848-3:2017 is referred to in ISO 10848‑1:2017, 4.5 as being a supporting part to the frame document and applies to Type B elements that are structurally connected as defined in ISO 10848‑1. The measured quantities can be used to compare different products, or to express a requirement, or as input data for prediction methods, such as ISO 12354‑1 and ISO 12354‑2. The relevant quantity to be measured is selected according to ISO 10848‑1:2017, 4.5. The performance of the building components is expressed either as an overall quantity for the combination of elements and junction (such as Dn,f,ij and/or Ln,f,ij and/or Lne0,f,ij) or as the normalized direction-average velocity level difference of a junction. Dn,f,ij, Ln,f,ij, Lne0,f,ij and depend on the actual dimensions of the elements.
Asendab ISO 10848-3:2006

ISO 10848-4:2017
Hind 54,15 EUR
Acoustics -- Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms -- Part 4: Application to junctions with at least one Type A element
ISO 10848 (all parts) specifies measurement methods to characterize the flanking transmission of one or several building components. ISO 10848-4:2017 specifies laboratory and field measurements of buildings where at least one of the elements that form the construction under test is a Type A element (defined in ISO 10848‑1). Laboratory measurements are used to quantify the performance of the junction with suppressed flanking transmission from the laboratory structure. Field measurements are used to characterize the in situ performance and it is not usually possible to suppress unwanted flanking transmission sufficiently; hence, the results are primarily representative of the performance of that junction when installed in that particular building structure. The measured quantities can be used to compare different products, or to express a requirement, or as input data for prediction methods, such as ISO 12354‑1 and ISO 12354‑2.
Asendab ISO 10848-4:2010

Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 303-1:2000
Identne EN 303-1:1999
Küttekatlad. Sundtõmbepõletitega küttekatlad. Osa 1: terminoloogia, üldnõuded, testimine ja märgistus
Standard kehtib küttekatelde kohta, põletitel kasutatakse ventilaatoreid nominaalse soojusväljastusega kuni 300 kW. Katlad töötavad vastavalt katla tootja juhendile kas negatiivse rõhuga (loomuliku tõmbega katel) või positiivse rõhuga (survestatud katel) põlemiskambris.
This standard is applicable to heating boilers with burners using fans up to a nominal heat output of 1000 kW. They are operated, either with negative pressure (natural draught boiler) or with positive pressure (pressurised boiler) in the combustion chamber, in accordance with the boiler manufacturers instructions. This standard specifies the necessary terminology, the requirements on the materials and testing of them, and marking requirements for heating boilers. Particular requirements for boilers which can be used with open vented systems are contained in prEN 303-4.

Keel: Inglise
Asendatud EVS-EN 303-1:2017

EVS-EN 12354-2:2005
Identne EN 12354-2:2000
Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 2: Ruumidevaheline löögiheli isolatsioon
Käesolev standard kirjeldab arvutusmeetodeid, mis on mõeldud löögimüra isolatsiooni hindamiseks hoonetes, lähtudes eelkõige mõõdistusandmetest, mis iseloomustavad osalevate ehituselementide otsest heliülekannet või kaudset külgsuunalist heliülekannet, ning teoreetiliselt tuletatud meetoditest, mis käsitlevad heli levikut ehituselementides.
This standard describes calculation models designed to estimate the impact sound insulation between rooms in buildings, primarily on the bases of measured data which characterizes direct or indirect flanking transmission by the participating building elements and theoretically derived methods of sound propagation in structural elements.

Keel: Eesti, Inglise

EVS-EN 303-1:2000/A1:2003
Identne EN 303-1:1999/A1:2003
Küttekatlad. Sundtõmbepõletitega küttekatlad. Osa 1: terminoloogia, üldnõuded, testimine ja märgistus
This European Standard applies to standard boilers and low-temperature boilers with forced draught burners with a nominal heat output not exceeding 1000 kW, which are operated either with negative pressure (natural draught boilers) or with positive pressure (pressurised boiler) in the combustion chamber, in accordance with the boiler manufacturers instruction
Keel: Inglise
Asendatud EVS-EN 303-1:2017

EVS-EN 1993-4-2:2007+NA:2010
Eurokoodeks 3 - Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid
Eurokoodeksi 3 osas 4.2 on toodud eeskirjad ja rakendusjuhised, et ehituslikult projekteerida vedeltoodete salvestamiseks mõeldud püstseid silindrilisi ja püstkülikulisi terasest vedelikumahuteid, mis on alusele toetatud ja millel on järgmised iseloomustavad tunnused: a) sisemine tunnussurve vedeliku pinna nivool – mitte väiksem kui 100 mbar ja mitte suurem kui 500 mbar; b) metalli projekttemperatuur on vahemikus –50 °C kuni +300 °C. Austeniit- või roostevabadest terastest mahutite puhul võib temperatuur olla vahemikus –165 °C kuni +300 °C. Väsimuskoormuste puhul peaks temperatuur olema piiratud tingimusega T < 150 °C; c) vedeliku maksimaalne projektnivoo mitte kõrgemal kui silinderkooriku või püstkülikmahuti ülaserv.
Part 4.2 of Eurocode 3 provides principles and application rules for the structural design of vertical cylindrical above ground steel tanks for the storage of liquid products

Keel: Eesti, Inglise

EVS-EN 1993-4-2/NA:2010
Eurokoodeks 3 - Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa
Eurokoodeksi 3 osas 4.2 on toodud eeskirjad ja rakendusjuhised, et ehituslikult projekteerida vedeltoodete salvestamiseks mõeldud püstseid silindrilisi ja püstkülikulisi terasest vedelikumahuteid, mis on alusele toetatud ja millel on järgmised iseloomustavad tunnused: a) sisemine tunnussurve vedeliku pinna nivool – mitte väiksem kui 100 mbar ja mitte suurem kui 500 mbar; b) metalli projekttemperatuur on vahemikus –50 °C kuni +300 °C. Austeniit- või roostevabadest terastest mahutite puhul võib temperatuur olla vahemikus –165 °C kuni +300 °C. Väsimuskoormuste puhul peaks temperatuur olema piiratud tingimusega T < 150 °C; c) vedeliku maksimaalne projektnivoo mitte kõrgemal kui silinderkooriku või püstkülikmahuti ülaserv.
Part 4.2 of Eurocode 3 provides principles and application rules for the structural design of vertical cylindrical above ground steel tanks for the storage of liquid products

Keel: Eesti, Inglise

EVS-EN 62561-3:2012
Identne IEC 62561-3:2012; EN 62561-3:2012
Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps
This part of IEC 62561 specifies the requirements and tests for isolating spark gaps (ISG) for lightning protection systems. ISGs can be used to indirectly bond a lightning protection system to other nearby metalwork where a direct bond is not permissible for functional reasons. Typical applications include the connection to: - earth termination systems of power installations; - earth termination systems of telecommunication systems; - auxiliary earth electrodes of voltage-operated, earth fault circuit breakers; - rail earth electrode of AC and DC railways; - measuring earth electrodes for laboratories; - installations with cathodic protection and stray current systems; - service entry masts for low-voltage overhead cables; - bypassing insulated flanges and insulated couplings of pipelines. This standard does not cover applications where follow currents occur. NOTE Lightning protection system components (LPSC) can also be suitable for use in hazardous conditions such as fire and explosive atmosphere. Due regard will be taken of the extra requirements necessary for the components to be installed in such conditions.
Keel: Inglise

Kavandite arvamusküsitlus


EVS-EN 1993-1-6/prNA
Tähtaeg 18.11.2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus. Eesti standardi rahvuslik lisa
Rahvuslik lisa EN 1993-1-6:2007 ja selle muudatusele EN 1993-1-6:2007/prA1
Keel: Eesti

prEVS 812-4
Tähtaeg 18.11.2017
Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
See standard sätestab ehituslikud tuleohutusnõuded tööstus-, lao- ja põllumajandushoonete ruumide (VI kasutusviis), garaažide (VII kasutusviis) ning vastava tegevusega muude hoonete üksikruumide projekteerimiseks ja ehitamiseks.
This standard provides constructional fire safety requirements for the industrial, storage and agricultural facilities, garages and for the other facilities with the specific activities in building design and construction process.

Keel: Eesti

prEVS/TS 1
Tähtaeg 18.11.2017
Kiilvaivundamentide projekteerimise alused
Selles Eesti tehnilises spetsifikatsioonis määratakse kiilukujuliste raudbetoonvaiade iseloomulikud mõõtmed, rammitavate kiilvaiade kandevõime geotehniline kontroll, ehituskonstruktsioonide kiilvaiadele toetumise ja kinnituse sõlmede näidisvariandid. Kirjeldatakse kiilvaiade valikut ja kiilvaia kui ehitist kandva elemendi arvutust, kiilvaiade kandevõime määramise meetodeid, kiilvaivundamentide geotehnilist projekteerimist ja projekteerimiseks vajalikke üldandmeid nii vaivundamentidest kui ka vaiatöödest. Antakse juhiseid, kuidas kasutada kiilvaivundamentide projekteerimisel seoseid geotehnika ja raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimise normidega. Defineeritakse kiilvai ja selle kuju, kirjeldatakse kiilvaiade nomenklatuuri ja kiilvaivundamenti kui hoone kandetarindi osa, samuti kiilvaiadega seotud uudseid termineid, mida siin kasutatakse.
This EVS technical specification: - determines wedge pile shape, dimensions, rammed wedge pile's load capacity, geotechnical inspection, possible building construction support and connections design examples - describes wedge pile selection and calculations of wedge pile as reinforced concrete, as well as methods of calculating load capacity and geotechnical designing of wedge pile foundations. - gives instructions in geotechnical engineering of wedge pile foundations about how to use geotechnical engineering norms of prismatic piles - defines the wedge pile, its shape, current wedge pile classfication and wedge pile foundation as the part of support structure of the building and some new terms.

Keel: Eesti

prEN 12310-2
Identne prEN 12310-2
Tähtaeg 18.11.2017
Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
This European Standard specifies a method for the determination of tear properties of plastic and rubber sheets for roof waterproofing using a trapezoidal test specimen with a nick or cut.
Keel: Inglise

prEN 1849-2
Identne prEN 1849-2
Tähtaeg 18.11.2017
Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastics and rubber sheets for roof waterproofing
This European Standard specifies methods for the determination of the thickness and mass per unit area of plastic and rubber sheets for roof waterproofing.
Keel: Inglise

EN 14296:2015/prA1
Tähtaeg 18.11.2017
Sanitaarseadmed. Üldkasutatavad pesukünad
This document specifies requirements for the cleanability, load resistance and durability of communal washing troughs used for domestic purposes. NOTE For the purposes of this document, the term "domestic purposes" includes use in factory changing-rooms, sportsclubs, accommodation for students, hospitals and similar buildings, except when special medical provisions are required.
Keel: Inglise

EN 14528:2015/prA1
Tähtaeg 18.11.2017
Bideed. Funktsionaalsed nõuded ja katsemeetodid
This European Standard specifies the functional requirements and test methods for bidets used for domestic purposes and made from either ceramics or stainless steel. All drawings are examples only, other forms are permissible. NOTE For the purposes of this standard the term ‘domestic purposes‘ includes use in hotels, accommodation for students, hospitals and similar buildings, except when special medical provisions are required.
Keel: Inglise

EN 14688:2015/prA1
Tähtaeg 18.11.2017
Sanitaarseadmed. Valamud. Funktsionaalsed nõuded ja katsemeetodid
This European Standard specifies the functional requirements and test methods for wash basins for domestic purposes. NOTE 1 For the purposes of this standard the term "domestic purposes" includes use in hotels, accommodation for students, hospitals and similar buildings, except when special medical provisions are required. NOTE 2 All drawings are examples only. The shape of the appliance is left to the discretion of the manufacturer.
Keel: Inglise

prEN 997
Identne prEN 997
Tähtaeg 18.11.2017
WC pans and WC suites with integral trap
This European Standard specifies constructional and performance requirements together with test methods for close-coupled suites, one-piece and independent WC pans with integral trap used for personal hygiene manufactured from glazed ceramics or stainless steel. This European Standard does not apply to squatting toilets, WC pans without integral trap or flushing cisterns as separate appliances. In the case of independent WC pans, the associated flushing cisterns and pressure valves are covered by other standards and the reference to cisterns in this standard is related only to the definition and requirements of flushing volume. In the case of close-coupled suites and one-piece WCs, this standard also specifies design, performance requirements and the test methods for designated flushing cisterns with flushing mechanisms, inlet valves and overflows. For these products, this standard covers flushing cisterns designed to be connected to drinking water installations inside buildings. Before installation of WCs, EN 12056 2 and national requirements need to be taken into consideration.
Keel: Inglise

prEN 13272-1
Identne prEN 13272-1
Tähtaeg 18.11.2017
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Mainline Rail
This European Standard contains performance requirements and recommendations for electrical lighting systems in the interiors of public transport railway rolling stock under all operating and emergency conditions. This European Standard does not address lighting installed in instruments or controls.
Keel: Inglise

prEN 13272-2
Identne prEN 13272-2
Tähtaeg 18.11.2017
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail systems
This European Standard contains performance requirements and recommendations for electrical lighting systems in the interiors of public transport urban rail vehicles, as defined in the CEN-CENELEC Guide 26, i.e. Metro Systems, Trams, Light Rail, and Local Rail Systems, under all operating and emergency conditions. This European Standard also defines the requirements for testing and conformity assessment. This European Standard does not address lighting installed in instruments or controls. This European Standard does not address lighting installed for indication purposes, including flashing lights and effect lighting. NOTE 1 The requirements for interior lighting for trains can be found in prEN 13272-1 NOTE 2 The requirements for cab instrument lighting can be found in EN 16186-2.
Keel: Inglise

prEN 12350-2
Identne prEN 12350-2
Tähtaeg 18.11.2017
Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test
This European standard specifies a method for determining the consistence of fresh concrete by the slump test. The slump test is sensitive to changes in the consistence of concrete, which correspond to slumps between 10 mm and 210 mm. Beyond these extremes the measurement of slump can be unsuitable and other methods of determining the consistency should be considered. If the slump continues to change over a period of 1 min after withdrawing of the cone, the slump test is not suitable as a measure of consistence. The test is not suitable when the declared value of D of the coarsest fraction of aggregates actually used in the concrete (Dmax) is greater than 40 mm.
Keel: Inglise

prEN 12350-1
Identne prEN 12350-1
Tähtaeg 18.11.2017
Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus
This European Standard specifies two procedures for sampling fresh concrete, by composite sampling and by spot sampling. NOTE The requirement for remixing the sample before tests on the fresh concrete, or before making test specimens, is included in the relevant standards. When mixing and sampling of concrete is done in a laboratory, different procedures may be required. Additionally, this standard lists common apparatus mentioned in two or more standards of EN 12350 series and EN 12390-2.
Keel: Inglise

prEN 12350-4
Identne prEN 12350-4
Tähtaeg 18.11.2017
Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability
This European standard specifies a method for determining the consistence of fresh concrete by determining the degree of compactability. The test is suitable for specimens having a declared value of D of the coarsest fraction of aggregates actually used in the concrete (Dmax) not greater than 63 mm. If the degree of compactability is less than 1,04 or more than 1,46, the concrete has a consistence for which the degree of compactability test is not suitable.
Keel: Inglise

prEN 12350-5
Identne prEN 12350-5
Tähtaeg 18.11.2017
Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test
This European standard specifies a method for determining the flow of fresh concrete. It is not applicable to self-compacting concrete, foamed concrete, no-fines concrete, or for concrete having a declared value of D of the coarsest fraction of aggregates actually used in the concrete (Dmax) of greater than 63 mm. NOTE The flow test is sensitive to changes in the consistency of concrete, which correspond to flow values between 340 mm and 620 mm. Beyond these extremes the flow table test may be unsuitable and other methods of determining the consistence should be considered.
Keel: Inglise

prEN 12350-3
Identne prEN 12350-3
Tähtaeg 18.11.2017
Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test
This European Standard specifies a method for determining the consistency of fresh concrete by means of the Vebe time. The test is suitable for specimens having a declared value of D of the coarsest fraction of aggregates actually used in the concrete (Dmax) not greater than 63 mm. If the Vebe time is less than 5 s or more than 30 s, the concrete has a consistency for which the Vebe test is unsuitable.
Keel: Inglise

prEN 12390-2
Identne prEN 12390-2
Tähtaeg 18.11.2017
Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests
This European Standard specifies methods for making and curing test specimens for strength tests. It covers the preparation and filling of moulds, compaction of the concrete, levelling the surface, curing of test specimens and transporting test specimens.
Keel: Inglise

prEN 12350-8
Identne prEN 12350-8
Tähtaeg 18.11.2017
Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test
This European Standard specifies the procedure for determining the slump-flow and t500 time for selfcompacting concrete. The test is suitable for specimens having a declared value of D of the coarsest fraction of aggregates actually used in the concrete (Dmax) not greater than 40 mm.
Keel: Inglise

prEN 12350-6
Identne prEN 12350-6
Tähtaeg 18.11.2017
Testing fresh concrete - Part 6: Density
This European standard specifies a method for determining the density of compacted fresh concrete both in the laboratory and in the field. NOTE It may not be applicable to very stiff concrete which cannot be compacted by normal vibration.
Keel: Inglise

prEN 12350-7
Identne prEN 12350-7
Tähtaeg 18.11.2017
Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
This European Standard describes two methods for determination of air content of compacted fresh concrete, made with normal weight or relatively dense aggregate and having a declared value of D of the coarsest fraction of aggregates actually used in the concrete (Dmax) not greater than 63 mm. The test is not suitable for concretes with slumps less than 10 mm. NOTE Neither method is applicable to concretes made with lightweight aggregates, air cooled blast-furnace slag, or aggregates with high porosity, because of the magnitude of the aggregate correction factor, compared with the entrained air content of the concrete.
Keel: Inglise

prEN ISO 16283-2
Identne ISO/DIS 16283-2; prEN ISO 16283-2
Tähtaeg 18.11.2017
Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO/DIS 16283-2:2017)
This part of ISO 16283 specifies procedures to determine the impact sound insulation using sound pressure measurements with an impact source operating on a floor or stairs in a building. These procedures are intended for room volumes in the range from 10 m3 to 250 m3 in the frequency range from 50 Hz to 5 000 Hz. The test results can be used to quantify, assess and compare the impact sound insulation in unfurnished or furnished rooms where the sound field might, or might not approximate to a diffuse field. Two impact sources are described: the tapping machine and the rubber ball. These impact sources do not exactly replicate all possible types of real impacts on floors or stairs in buildings.
Keel: Inglise

prHD 60364-8-2:2017
Identne IEC 60364-8-2:201X; prHD 60364-8-2:2017
Tähtaeg 18.11.2017
Low-voltage electrical installations -- Part 8-2: Smart Low-Voltage Electrical Installations
This part of IEC 60364 provides additional requirements, measures and recommendations for design, erection and verification of all types of low-voltage electrical installation according to Clause 11 of IEC 60364-1:2005 including local production and storage of energy in order to ensure the compatibility with the existing and future ways to deliver the electrical energy to current-using equipment or to the public network by means of local sources. Such electrical installations are equipped with a local Electrical Energy Management System (EEMS) and are designated as Prosumer’s Electrical Installations (PEI). This document also provides requirements for proper behavior and actions of PEI in order to efficiently obtain sustainable and safe operations of it when integrated into smart grids. These requirements and recommendations apply, within the scope of the IEC 60364 series, for new installations and modification of existing installations. NOTE Electrical sources for safety services including associated electrical installations and standby electrical supply systems for a secure continuity of supply, which are operated only occasionally and for short periods (e.g. monthly 1 hour) in parallel with the distribution grid for testing purposes, are outside the scope of this part.
Keel: Inglise

prEN 14509-2
Identne prEN 14509-2
Tähtaeg 18.11.2017
Double skin metal faced insulating panels - Factory made products - Specifications - Part 2: Structural applications - Fixings and potential uses of stabilization of individual structural elements
This European Standard specifies requirements for factory made, structural, double skin metal faced insulating sandwich panels, which are intended for discontinuous laying in the following applications: a) roofs and roof cladding (e.g. for refurbishment); b) external walls and wall cladding (e.g. on brick walls for refurbishment or sandwich panels on liner trays); c) walls (including partitions) and ceilings within the building envelope. It is essential that structural double skin metal faced insulating sandwich panels according to this European Standard (EN 14509-2) fulfil the requirements of EN 14509. This European Standard (EN 14509-2) gives the basic rule for use of structural sandwich panels for structural applications including fixing of panels. The clarification of which application is structural needs to be given by national provisions. The stabilization parameters needed to contribute to stabilization of individual structural elements (supporting structure) as defined as structural class II according to EN 1993-1-3 are included. The insulating core materials covered by this European Standard are rigid polyurethane, expanded polystyrene, extruded polystyrene foam, phenolic foam, cellular glass and mineral wool. NOTE Polyurethane (PUR) includes polyisocyanurate (PIR). Due to durability performance reason coated face material of steel is used only (both organic and metallic coating). Uncoated steel is not used as face material. Panels with edge details that utilise different materials from the main insulating core are included in this European Standard if there is no influence on mechanical performance of the panel. Panels used in cold store applications are included in this European Standard. Panels, put on the market as a component of a cold storage room, building and/or building envelope kit are covered by ETA-Guideline 021 “Cold storage premises kits”. When manufactured in accordance with this European Standard and if satisfying the type testing and FPC criteria the panels can be considered as impermeable to water. The water permeability of the assembly is a function of its installation and is only relevant to the joints and fixings. This European Standard does not cover the following: d) sandwich panels with a declared thermal conductivity for the insulating core greater than defined in the relevant harmonized European Standards for insulation materials; e) products consisting of two or more clearly defined layers of different insulating core materials (multi-layered); f) curved panels; g) perforated panels; h) hidden fixings under permanent tension load, e.g. for ceilings; i) special type of fasteners such as ‘T’ support for ceiling, threaded rods with clamps for wall, omega and clamps for wall and ceiling, injected joint with flashing and threaded rods for wall and ceiling.
Keel: Inglise

prEN 12390-5
Identne prEN 12390-5
Tähtaeg 18.11.2017
Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
This European Standard specifies a method for the determination of the flexural strength of specimens of hardened concrete.
Keel: Inglise

prEN 12390-8
Identne prEN 12390-8
Tähtaeg 18.11.2017
Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure
This European Standard specifies a method for determining the depth of penetration of water under pressure in hardened concrete which has been water cured.
Keel: Inglise

prEN 12504-1
Identne prEN 12504-1
Tähtaeg 18.11.2017
Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
This European Standard specifies a method for taking cores from hardened concrete, their examination, preparation for testing and determination of compressive strength. NOTE 1 This European Standard does not give guidance on the decision to drill cores or on the locations for drilling. NOTE 2 This European Standard does not provide procedures for interpreting the core strength results. NOTE 3 For the assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components EN 13791 may be used.
Keel: Inglise

prEN 12390-7
Identne prEN 12390-7
Tähtaeg 18.11.2017
Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete
This European Standard specifies a method for determining the density of hardened concrete. It is applicable to lightweight, normal-weight and heavy-weight concrete. It differentiates between hardened concrete in the following states: 1) as-received; 2) water saturated; 3) oven-dried. The mass and volume of the specimen of hardened concrete are determined and the density calculated.
Keel: Inglise

prEN 12390-3
Identne prEN 12390-3
Tähtaeg 18.11.2017
Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens
This European Standard specifies a method for the determination of the compressive strength of test specimens of hardened concrete.
Keel: Inglise

FprEN 62793:2017
Tähtaeg 18.11.2017
Protection against lightning - Thunderstorm warning systems
This International Standard describes the characteristics of thunderstorm warning systems and evaluation of the usefulness of lightning real time data and/or storm electrification data in order to implement lightning hazard preventive measures. This standard provides the basic requirements for sensors and networks collecting accurate data of the relevant parameters, giving real-time information of lightning tracks and range. It describes the application of the data collected by these sensors and networks in the form of warnings and historical data. This standard applies to the use of information from thunderstorm warning systems (systems or equipment providing real-time information) on atmospheric electric activity in order to monitor preventive measures.
Keel: Inglise

prEN 13141-5
Identne prEN 13141-5
Tähtaeg 18.11.2017
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices
This document specifies methods for measuring the aerodynamic and acoustic characteristics of cowls and roof outlets used in both natural and mechanical ventilation. Only those cowls and roof outlets fitted onto ducts which project above the roof surface are covered by the present standard. Regarding the assisted cowls, only the fan assisted cowls are covered by the present standard, other types (such as injection assisted cowls) being too recent to be adequately considered for the time being. The performance testing of the "assistance" provided by the auxiliary fan of an assisted cowl is excluded for the scope of this standard.
Keel: Inglise

EN 13407:2015/prA1:2017
Tähtaeg 18.11.2017
Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods
This European Standard specifies constructional and performance requirements together with test methods for wall-hung urinals made of vitreous china or stainless steel that are used for personal hygiene. This European Standard does not apply to slab and stall urinals nor to waterless urinals.
Keel: Inglise

prEN 62305-4:2017
Identne IEC 62305-4:201X; prEN 62305-4:2017
Tähtaeg 18.11.2017
Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures
This part of IEC 62305 provides information for the design, installation, inspection, maintenance and testing of electrical and electronic system protection (SPM) to reduce the risk of permanent failures due to lightning electromagnetic impulse (LEMP) within a structure. This standard does not cover protection against electromagnetic interference due to lightning, which may cause malfunctioning of internal systems. However, the information reported in Annex A can also be used to evaluate such disturbances. Protection measures against electromagnetic interference are covered in IEC 60364-4-44[2]1and in the IEC 61000 series[3]. This standard provides guidelines for cooperation between the designer of the electrical and electronic system, and the designer of the protection measures, in an attempt to achieve optimum protection effectiveness. This standard does not deal with detailed design of the electrical and electronic systems themselves.
Keel: Inglise

prHD 60364-7-722:2017
Identne IEC 60364-7-722:201X; prHD 60364-7-722:2017
Tähtaeg 18.11.2017
Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles
The particular requirements of this part of IEC 60364 apply to – circuits intended to supply energy to electric vehicles, and – circuits intended for feeding back electricity from electric vehicles. Circuits covered by this part are terminated at the connecting point. NOTE This section does not cover the assessment of the risk of explosion due to the possible production of hydrogen / other flammable gases during the battery recharging phase.
Keel: Inglise

prEN 62305-1:2017
Identne IEC 62305-1:201X; prEN 62305-1:2017
Tähtaeg 18.11.2017
Protection against lightning - Part 1: General principles
This part of IEC 62305 provides general principles to be followed for protection of structures against lightning, including their installations and contents, as well as persons. The following cases are outside the scope of this standard: - railway systems; - vehicles, ships, aircraft, offshore installations; - underground high pressure pipelines; - pipe, power and telecommunication lines placed outside the structure - nuclear power plants. NOTE1 These systems usually fall under special regulations produced by various specialized authorities. NOTE2 Lightning protection of wind turbines is also covered by IEC 61400-24.
Keel: Inglise

prEN 62305-2:2017
Identne IEC 62305-2:201X; prEN 62305-2:2017
Tähtaeg 18.11.2017
Protection against lightning - Part 2: Risk management
This part of IEC 62305 is applicable to risk management for a structure due to lightning flashes to earth. Its purpose is to provide a procedure for the evaluation of such a risk. Once an upper tolerable limit for the risk has been selected, this procedure allows the selection of appropriate protection measures to be adopted to reduce the risk to or below the tolerable limit. Risk management also includes the evaluation of frequency of damage of internal systems caused by surges due to lightning flashes to earth. Once an upper tolerable limit for the frequency of damage has been selected, this procedure allows the selection of appropriate protection measures to be adopted to reduce the frequency of damage to or below the tolerable limit.
Keel: Inglise

prEN 62305-3:2017
Identne IEC 62305-3:201X; prEN 62305-3:2017
Tähtaeg 18.11.2017
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard
This part of IEC 62305 provides the requirements for protection of a structure against physical damage by means of a lightning protection system (LPS), and for protection against injury to living beings due to touch and step voltages in the vicinity of an LPS (see IEC 62305-1). This standard is applicable to: a) design, installation, inspection and maintenance of an LPS for structures without limitation of their height, b) establishment of measures for protection against injury to living beings due to touch and step voltages. NOTE 1 Specific requirements for an LPS in structures dangerous to their surroundings due to the risk of explosion are provided in Annex C. NOTE 2 This part of IEC 62305 is not intended to provide protection against failures of electrical and electronic systems due to overvoltages. Specific requirements for such cases are provided in IEC 62305-4. NOTE 3 Specific requirements for protection against lightning of wind turbines are reported in IEC 61400-24 [2]. NOTE 4: Specific requirements for protection against lightning of photovoltaic systems are reported in IEC 61643-32 [7].
Keel: Inglise