Esileht»Infoteenus

91 EHITUSMATERJALID JA EHITUS

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN 13791:2020
Hind 16,10 EUR
Identne EN 13791:2019
Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes
(1) See dokument — sisaldab meetodeid ja menetlusi ehitisbetooni survetugevuse ning monoliitsete ja valmistoodete ehitisbetooni normsurvetugevuse hindamiseks, kasutades otseseid meetodeid (puursüdamike katsetamine) ja kaudseid meetodeid, nt ultraheli levimiskiirus, põrkearv; MÄRKUS Vastavuse tagamiseks projekteerimisstandardiga EN 1992-1-1, kus survetugevus põhineb silindritel 2 : 1, põhineb ehitisbetooni survetugevus puursüdamikel 2 : 1 läbimõõduga ≥ 75 mm. — sisaldab põhimõtteid ja juhiseid kaudsete katsemeetodite tulemuste ja ehitisbetooni survetugevuse vaheliste seoste määramiseks; — esitab meetodeid ja juhiseid rajatava konstruktsiooni ehitusele tarnitud betooni survetugevusklassi vastavuse hindamiseks, kui on kahtlusi standardkatsete tulemustes või on põhjust kahelda ehitustööde kvaliteedis. (2) Selles dokumendis esitatakse nõuded ehitisbetooni tugevuse määramiseks mõõtmiskohtades ja normtugevuse määramiseks katsepiirkondades, kuid selle teabe rakendamisel tuleb lähtuda konkreetsest olukorrast, millele tuleb anda ehitustehniline hinnang. (3) See dokument ei hõlma betooni kvaliteedi hindamist, lähtudes teistest omadustest peale survetugevuse, nt kestvusest. (4) See dokument ei ole mõeldud standardi EN 206 või EN 13369 kohaseks betooni survetugevuse vastavuse hindamiseks, välja arvatud standardi EN 206:2013+A1:2016 jaotises 5.5.1.2 või 8.4 nimetatud juhtudel. (5) See dokument ei hõlma valmisbetoonelementide tavapärase vastavuskontrolli menetlusi ega kriteeriume ehitisbetooni tugevuse otsese või kaudse mõõtmise põhjal.
(1) This document: — gives methods and procedures for the estimation of the in situ compressive strength and characteristic in situ compressive strength of concrete in structures and precast concrete components using direct methods (core testing) and indirect methods, e.g. ultra-sonic pulse velocity, rebound number; NOTE To align with the design standard EN 1992-1-1, where the compressive strength is based on 2:1 cylinders, the in situ compressive strength is based in 2:1 cores of diameter ≥ 75 mm. — provides principles and guidance for establishing the relationships between test results from indirect test methods and the in situ compressive strength; — provides procedures and guidance for assessing the conformity with the compressive strength class of concrete supplied to structures under construction where standard tests indicate doubt or where the quality of execution is in doubt. (2) This document provides requirements for determining the in situ strength at test locations and the characteristic strength of test regions, but how this information is to be applied needs to be considered in the light of the specific situation and engineering judgement applied to the specific case. (3) This document does not include the assessment of the quality of concrete for properties other than compressive strength, e.g. durability-related properties. (4) This document is not for the assessment of conformity of concrete compressive strength in accordance with EN 206 or EN 13369, except as indicated in EN 206:2013+A1:2016, 5.5.1.2 or 8.4. (5) This document does not cover the procedures or criteria for the routine conformity control of precast concrete components using either direct or indirect measurements of the in situ strength.


EVS-EN 13373:2020
Hind 15,40 EUR
Identne EN 13373:2020
Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units
This document describes methods for verifying the geometric characteristics of products of natural stone such as rough blocks, rough slabs, finished products for cladding, flooring, stairs and modular tiles and paving units (slabs, setts and kerbs). These methods can be applied in the case of a dispute between two parties, they are not compulsory for production control. Other measuring equipment can be used as long as their precision can be demonstrated to be equal or better than the ones mentioned here. It is essential that all weighing, measuring and testing equipment are calibrated or retraceable to measurement standards and regularly inspected according to documented procedures, frequencies and criteria. It is important that the expression of the dimensional characteristics is in accordance with the appropriate class of the measured product.

EVS-EN 1749:2020
Hind 17,08 EUR
Identne EN 1749:2020
Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)
This document gives details for the classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuating the combustion products (types). This classification refers to gas appliances that are intended to be installed within buildings and/or outside of the building . The document classifies appliances as type A, B or C according to the basic principle for the evacuation of the combustion products and air inlet. This document is the reference for the harmonization of product standards, for the preparation of installation standards and for the common understanding of the types of gas appliances. This document is neither an installation standard nor a product standard. In references to a gas appliance or gas appliances connected via "its" or "their" duct or ducts, it is intended that the air inlet duct and/or the discharge duct for carrying any combustion products are part of the gas appliance. This means that such ducts are certified together with the gas appliance. Informative Annex C identifies appliance types that are designed for connection to separate chimney products, which may be part of the construction of the building. In terms of this document, a "single duct" is a flue duct designed and capable of discharging the combustion products and/or air inlet duct for the air supply for only one appliance. In terms of this document, a "common duct" is a flue duct designed and capable of discharging the combustion products and/or air inlet duct for the air supply for more than one appliance.

EVS-EN 1534:2020
Hind 7,38 EUR
Identne EN 1534:2020
Wood flooring and parquet - Determination of resistance to indentation - Test method
This document specifies a method, derived from the test, for determining the resistance to indentation of wood flooring.

ISO 15727:2020
Hind 108,61 EUR
UV-C devices -- Measurement of the output of a UV-C lamp
This document specifies the measurement of the output of a UV-C lamp, types of UV-C lamp, lamp ballast, and safety issues. It is applicable to the output measurement of linear UV-C disinfection lamps. This document specifies a measurement method for evaluating output power of UV-C lamps installed in heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems. The method includes the simulation measurement of UV-C output power of UV-C lamps under various temperatures and various air velocities, and under conditions that the axial direction of the lamp is parallel or perpendicular to the air flow direction. It can reliably evaluate and compare the UV-C output power of UV-C lamps in the ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) device based on the testing results. If the microbial inactivation rate of a particular UVGI device equipped with the same type of UV-C lamp is known, the microbial inactivation rate of the UVGI device at various temperatures and at various air velocities can be evaluated.

ISO 1920-4:2020
Hind 127,01 EUR
Testing of concrete -- Part 4: Strength of hardened concrete
This document specifies procedures for testing the strength of hardened concrete.
Asendab ISO 1920-4:2005

Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 13373:2003
Identne EN 13373:2003
Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units
This European standard describes methods for verifying the geometric characteristics of products of natural stone such as blocks, rough slabs finished products for cladding, flooring, stairs and modular tiles. These methods are to be applied in the case of a dispute between two parties, they are not compulsory for production control, where simplified methods can be applied provided a correlation with the methods of this standard could be demonstrated
Keel: Inglise
Asendatud EVS-EN 13373:2020

EVS-EN 13791:2007
Identne EN 13791:2007
Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes
Käesolev Euroopa standard: esitab meetodid ja menetlused konstruktsioonide ja valmistoodete ehitisbetooni survetugevuse hindamiseks; esitab põhimõtted ja juhised kaudsete meetoditega saadud katsetulemuste ja ehitisest võetud puursüdamikega määratud tugevuste vahelise seose määramiseks; esitab juhised konstruktsioonide või valmistoodete ehitisbetooni survetugevuse hindamiseks kaudsete või kombineeritud meetoditega. Käesolev standard ei laiene järgmistele juhtudele: kaudsete meetodite kasutamine juhul, kui korrelatsiooni puursüdamike tugevusega ei ole määratud; hindamine < 50 mm läbimõõduga puursüdamike põhjal; hindamine vähem kui kolme puursüdamiku põhjal; mikropuursüdamike kasutamine.MÄRKUS Nimetatud juhtudel rakenduvad kasutuskohas kehtivad eeskirjad.Käesolev standard ei ole kasutatav betooni survetugevuse hindamiseks vastavalt standardile EN 206-1 või EN 13369, välja arvatud standardi EN 206-1:2000 jaotistes 5.5.1.2 või 8.4 osundatud juhud.
This European Standard: gives methods and procedures for the assessment of the in-situ compressive strength of concrete in structures and precast concrete components; provides principles and guidance for establishing the relationships between test results from indirect test methods and the in-situ core strength; provides guidance for the assessment of the in-situ concrete compressive strength in structures or precast concrete components by indirect or combined methods. This European Standard does not include the following cases: where indirect methods are used without correlation to core strength; assessment based on cores less than 50 mm in diameter; assessment based on less than 3 cores; use of microcores.NOTE In these cases provisions valid in place of use apply. This European Standard is not for the assessment of conformity of concrete compressive strength in accordance with EN 206-1 or EN 13369 except as indicated in EN 206-1:2000, 5.5.1.2 or 8.4.

Keel: Eesti, Inglise
Asendatud EVS-EN 13791:2020

CEN/TR 1749:2014
European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types)
This Technical Report gives details of a general scheme for the classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuating the products of combustion. This scheme refers to gas appliances that are intended to be installed within buildings and/or to gas appliances intended ) for installation in a partially protected place external to a building. This Technical Report is a guide for the harmonization of product standards and for the common understanding of the types of gas appliances. This TR is not intended to be used as an installation standard or as a product standard, nor as a reference for market surveillance.
Keel: Inglise
Asendatud EVS-EN 1749:2020

Kavandite arvamusküsitlus


prEVS 939-1
Tähtaeg 15.03.2020
Puittaimed haljastuses. Osa 1: terminid ja mõisted
Määratleb standardisarjas „Puittaimed haljastuses“ käsitletavad terminid.
Summarizes terms and definitions of standard series "Woody plats in greenery".

Keel: Eesti

prEN ISO 52120-1
Identne ISO/DIS 52120-1; prEN ISO 52120-1
Tähtaeg 15.03.2020
Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10 (ISO/DIS 52120-1:2020)
This European Standard specifies: - a structured list of control, building automation and technical building management functions which contribute to the energy performance of buildings; functions have been categorized and structured according to building disciplines and so called Building automation and control (BAC); - a method to define minimum requirements or any specification regarding the control, building automation and technical building management functions contributing to energy efficiency of a building to be implemented in building of different complexities; - a factor based method to get a first estimation of the effect of these functions on typical buildings types and use profiles; - detailed methods to assess the effect of these functions on a given building. Table 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000-1. NOTE 1 In CEN ISO/TR 52000-2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation. NOTE 2 The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively.
Keel: Inglise

prEN 115-2
Identne prEN 115-2
Tähtaeg 15.03.2020
Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks
This document gives rules for improving the safety of existing escalators and moving walks with the aim of reaching an equivalent level of safety to that of a newly installed escalator and moving walk by the application of today’s state of the art for safety. NOTE Due to situations such as the existing machine or building designs, it may not be possible in all cases to reach today’s state of the art for safety. Nevertheless the objective is to improve the level of safety wherever possible. This document includes the improvement of safety of existing escalators and moving walks for: a) users; b) maintenance and inspection personnel; c) persons outside the escalator or moving walk (but in its immediate vicinity); d) authorised persons. This document is not applicable to: a) safety during transport, installation, repairs and dismantling of escalators and moving walks; b) spiral escalators; c) accelerating moving walks. However, this document can usefully be taken as a reference basis.
Keel: Inglise

prEN ISO 9053-2
Identne ISO/DIS 9053-2; prEN ISO 9053-2
Tähtaeg 15.03.2020
Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 2: Alternating airflow method (ISO/DIS 9053-2:2020)
This International Standard specifies an alternating airflow method for the determination of the airflow resistance[1] [2] of porous materials for acoustical applications. Determination of the airflow resistance based on static flow is described in ISO 9053-1.
Keel: Inglise

prHD 60364-5-57:2020
Identne IEC 60364-5-57:201X; prHD 60364-5-57:2020
Tähtaeg 15.03.2020
Low-voltage electrical installations - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Clause 57: Erection of stationary secondary batteries
This document provides requirements and recommendations for the design, erection, correct use and protection of installations with secondary stationary batteries as prime storage medium, hereinafter referred to as “Stationary Secondary Batteries”. This part is not applicable to product such as batteries and system design (including batteries) which are already covered by their own IEC standard.
Keel: Inglise

prHD 60364-7-716:2020
Identne IEC 60364-7-716:201X; prHD 60364-7-716:2020
Tähtaeg 15.03.2020
Low-Voltage electrical installations - Part 7-716: Requirements for special installations or locations - DC power distribution over Information Technology Cable Infrastructure
This part of IEC 60364 specifies requirements in electrical installations for the distribution of ELV DC power using balanced, information technology cables and accessories primarily designed for data transmission, as specified in terms of a Category within the channels of ISO/IEC 11801-1 using power feeding equipment in accordance with IEC62368-3. Requirements are included for the design, erection, and verification of telecommunications infrastructure for the purpose of both telecommunications and distribution of ELV DC power feeding. In addition requirements are included for use of existing telecommunications infrastructure for distribution of ELV DC power. The power delivery systems include, but are not restricted to, the Power over Ethernet systems specified by IEEE 802.3. This Standard does not apply to the use of cables and accessories within the core and access networks eg Private Branch Exchange (PBX).
Keel: Inglise