Esileht»Infoteenus

93 RAJATISED

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN 12697-31:2019
Hind 11,67 EUR
Identne EN 12697-31:2019
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega
See dokument kirjeldab asfaltsegudest silindriliste proovikehade tihendamist, kasutades güraatortihendajat. Meetodit kasutatakse — segu poorsuse määramiseks ette antud pöörete arvuga või tiheduse (või poorsuse) ja pöörete arvu vahelist seost kirjeldava graafiku koostamiseks; — etteantud kõrgusega ja/või etteantud tihedusega proovikehade valmistamiseks edasisteks mehaaniliste omaduste katsetamisteks. Lisas A ja lisas B on kirjeldatud seadme vastavuse meetodid. See dokument sobib asfaltsegudele (nii laboris segatud kui ka objektilt võetud seguproovidest saadud bituumensegudele), mille täitematerjali suurim teramõõt ei ületa 31,5 mm.
This document specifies the method for compaction of cylindrical specimens of bituminous mixtures using a gyratory compactor. The method is used for: — determination of the air voids content of a mixture for a given number of gyrations or derivation of a curve density (or void content) versus number of gyrations; — preparation of specimens of given height and/or at a predetermined density, for subsequent testing of their mechanical properties. Annex A and Annex B describe method of complying for the equipment. This document applies to bituminous mixtures (both those made up in laboratory and those resulting from work site sampling), with an upper aggregate size not larger than 31,5 mm.


EVS-EN IEC 61820-1:2019
Hind 10,19 EUR
Identne IEC 61820-1:2019; EN IEC 61820-1:2019
Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles
This part of IEC 61820 covers principles of design and installation requirements for AGL systems including control, monitoring and transformation of energy, the cables and any electrical component utilized to produce the light intended to be used as a visual aid for air and ground navigation. This document defines in general the fundamental principles to provide safe, reliable and efficient operation of AGL systems independent of the particular system design. Where certain aspects of design are specific to a particular type of system (e.g. series-circuit), these are supplemented in the applicable part. NOTE Local / national regulations can be different from the provisions of this document.

Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 12697-31:2007
Identne EN 12697-31:2007
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega
See Euroopa standard käsitleb asfaltsegudest silindriliste proovikehade tihendamist güraatortihendajaga. Sellise tihendamise saavutamiseks kombineeritakse pöörlevat nihketegevust ja mehaanilise survepea kaudu rakendatavat vertikaalset resultaatjõudu. Seda meetodit kasutatakse: a) segu poorsuse määramiseks etteantud pöörete arvu juures või graafiku tihedus (või poorsus) versus pöörete arv koostamiseks; b) etteantud kõrgusega ja/või etteantud tihedusega proovikehade valmistamiseks, eesmärgiga määrata järgnevalt nende mehaanilised omadused. Selle meetodi jaoks kasutatav seadmestik peab vastama lisale A, lisale B või lisale C. MÄRKUS Lisa A on eriti sobiv poorsuse hindamise ja tihendamisprotsessi uurimise korral, lisa B ja lisa C aga mehaanilise katsetamise jaoks mõeldud proovikehade valmistamise korral. See Euroopa standard sobib asfaltsegudele (nii laboris segatuile kui ka tööpaigast proovi võtmise teel saaduile), mille täitematerjali suurim teramõõt ei ületa 31,5 mm.
This European Standard specifies the method for compaction of cylindrical specimens of bituminous mixtures using a gyratory compactor. Such compaction is achieved by combining a rotary shearing action and a vertical resultant force applied by a mechanical head. The method is used for: a) determination of the air voids content of a mixture for a given number of gyrations or derivation of a curve density (or void content) versus number of gyrations; b) preparation of specimens of given height and/or at a predetermined density, for subsequent testing of their mechanical properties. The equipment used for the method needs to comply with Annex A, Annex B or Annex C. NOTE Annex A is especially suitable for void content evaluation and compaction research and Annex B and Annex C for the preparation of specimens for mechanical testing. This European Standard applies to bituminous mixtures (both those made up in laboratory and those resulting from work site sampling), with an upper aggregate size not larger than 31,5 mm.

Keel: Eesti, Inglise

EVS-EN 14969:2006
Identne EN 14969:2006
Raudteealased rakendused. Rööpad. Raudtee rööpatööde töövõtjate kvalifitseerimine
This European Standard specifies the definitions, procedures, criteria and their assessment as well as the respective documentation related to a qualification system of track work contractors, which relates to the Directive 2004/17/EC1) . This qualification system identifies track work contractors that can be invited for tendering track work contracts.
Keel: Inglise

Kavandite arvamusküsitlus


prEN 13231-2
Identne prEN 13231-2
Tähtaeg 16.09.2019
Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 2: Acceptance of reprofiling rails in plain line, switches, crossings and expansion devices
This part of EN 13231 series defines the technical requirements and measurements for the acceptance of works for longitudinal and / or transverse reprofiling of railway rail heads in plain line, switches and crossings and expansion devices. It applies to Vignole rails of 46 kg/m and above according to EN 13674-1.
Keel: Inglise