Esileht»Infoteenus

93 RAJATISED

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN 50129:2018
Hind 26,50 EUR
Identne EN 50129:2018
Raudteealased rakendused. Kommunikatsiooni-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusega seotud elektroonilised signalisatsioonisüsteemid
See dokument rakendub raudteeohutusalastele elektroonilistele signalisatsioonisüsteemidele (sealhulgas alamsüsteemidele ja seadmestikele). See dokument rakendub üldistele süsteemidele (s.t üldistele toodetele või rakenduste klassi määravatele süsteemidele) ning spetsiifiliste rakenduste süsteemidele. Joonisel 1 on esitatud selle dokumendi käsitlusala ja selle seosed teiste CENELEC-i standarditega. See dokument rakendub üksnes süsteemide funktsionaalsele ohutusele. See ei ole mõeldud kasutamiseks muudel ohutusaladel, nagu näiteks töötervishoid ja personali ohutus. Kuigi süsteemide funktsionaalsel ohutusel on selge mõju personali ohutusele, on süsteemi projektis ka teisi aspekte, mis mõjutavad töötervishoidu ja tööohutust, kuid mida ei kaeta selle dokumendi sisuga. See dokument rakendub kõigile ohutusotstarbelise elektroonikasüsteemi elutsükli etappidele, keskendudes eriti etappidele 5 (süsteemi nõuete arhitektuur ja nende ülesehitus) kuni 10 (süsteemi heakskiit) standardis EN 50126-1:2017 kirjeldatu kohaselt. Mitteohutusalaste süsteemide nõuded ei kuulu selle standardi käsitlusalasse. See dokument ei rakendu olemasolevatele süsteemidele, alamsüsteemidele või seadmestikele, mis on heaks kiidetud enne selle dokumendi loomist. Samas, kui see on mõistlikult rakendatav, tuleks seda rakendada olemasolevate süsteemide, alamsüsteemide ja seadmestike modifikatsioonidele ja täiendustele. See dokument rakendub eeskätt sihtotstarbeliselt raudtee signalisatsioonirakendustes kasutamiseks projekteeritud ja toodetud süsteemidele, alamsüsteemidele või seadmestikele. Seda oleks võimalik rakendada ka senikaua, kuni see on praktikas mõistlik, üldotstarbelistele või tööstusseadmetele (nt toiteallikad, displeide ekraanid või muud kaubanduses riiulilt saada olevad standardtooted), mida hangitakse ohutusotstarbelise elektroonikasüsteemi koostisosadena. Minimaalselt tuleks tõendeid esitada järgmistel juhtudel (lisainfot on antud jaotises 6.2), et näidata, kas — seadmestik ei ole ohutusalaselt rakendatav või — seadmestikku võib rakendada ohutusega seotud funktsioonide täitmiseks. Selle dokumendi sihtrühm on raudteevaldajad, raudteeseadmete tarnijad ja hindajad ning ohutusasutused, kuigi see ei kirjelda ohutusasutuste poolt kinnitatavat süsteemi heakskiidu protsessi.
This document is applicable to safety-related electronic systems (including subsystems and equipment) for railway signalling applications. This document applies to generic systems (i.e. generic products or systems defining a class of applications), as well as to systems for specific applications. The scope of this document, and its relationship with other CENELEC standards, are shown in Figure 1. This document is applicable only to the functional safety of systems. It is not intended to deal with other aspects of safety such as the occupational health and safety of personnel. While functional safety of systems clearly can have an impact on the safety of personnel, there are other aspects of system design which can also affect occupational health and safety and which are not covered by this document. This document applies to all the phases of the life cycle of a safety-related electronic system, focusing in particular on phases from 5 (architecture and apportionment of system requirements) to 10 (system acceptance) as defined in EN 50126-1:2017. Requirements for systems which are not related to safety are outside the scope of this document. This document is not applicable to existing systems, subsystems or equipment which had already been accepted prior to the creation of this document. However, so far as reasonably practicable, it should be applied to modifications and extensions to existing systems, subsystems and equipment. This document is primarily applicable to systems, subsystems or equipment which have been specifically designed and manufactured for railway signalling applications. It should also be applied, so far as reasonably practicable, to general-purpose or industrial equipment (e.g. power supplies, display screens or other commercial off the shelf items), which is procured for use as part of a safety-related electronic system. As a minimum, evidence should be provided in such cases (more information is given in 6.2) to demonstrate either – that the equipment is not relied on for safety, or – that the equipment can be relied on for those functions which relate to safety. This document is aimed at railway duty holders, railway suppliers, and assessors as well as at safety authorities, although it does not define an approval process to be applied by the safety authorities.


ISO 17892-10:2018
Hind 100,70 EUR
Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 10: Direct shear tests
This document specifies two laboratory test methods for the determination of the effective shear strength of soils under consolidated drained conditions using either a shearbox or a ring shear device. This document is applicable to the laboratory determination of effective shear strength parameters for soils in direct shear within the scope of geotechnical investigations. The tests included in this document are for undisturbed, remoulded, re-compacted or reconstituted soils. The procedure describes the requirements of a determination of the shear resistance of a specimen under a single vertical (normal) stress. Generally three or more similar specimens from one soil are prepared for shearing under three or more different vertical pressures to allow the shear strength parameters to be determined in accordance with Annex B. Special procedures for preparation and testing the specimen, such as staged loading and pre-shearing or for interface tests between soils and other materials, are not covered in the procedure of this document. NOTE This document fulfils the requirements of the determination of the drained shear strength of soils in direct shear for geotechnical investigation and testing in accordance with EN 1997-1 and EN 1997-2.
Asendab ISO/TS 17892-10:2004; ISO/TS 17892-10:2004/Cor 1:2006

ISO/TS 22391-7:2018
Hind 75,10 EUR
Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity
This document gives requirements and guidance for the assessment of conformity of materials, products, and assemblies in accordance with the applicable part(s) of ISO 22391 intended to be included in the manufacturer's quality plan as part of the quality management system and for the establishment of certification procedures. NOTE In order to help the reader, a basic test matrix is given in Annex A. In conjunction with the other parts of ISO 22391 (see Foreword), this document is applicable to polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) piping systems intended to be used for hot and cold water installations within buildings for the conveyance of water, whether or not intended for human consumption (domestic systems) and for heating systems, under design pressures and temperatures appropriate to the class of application (see ISO 22391-1:2009, Table 1).
Asendab ISO/TS 22391-7:2011

Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 50129:2005
Identne EN 50129:2003; EN 50129:2003/AC:2010
Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutust tagavad elektroonikasüsteemid signalisatsiooniks
Standardit kohaldatakse raudtee signaalimisrakenduste ohutusega seotud elektroonikasüsteemidele (sh alasüsteemidele ja seadmetele). Standardi käsitlusala ning selle seotus teiste CENELECi standarditega on toodud joonisel 1.
This standard is applicable to safety-related electronic systems (including sub-systems and equipment) for railway signalling applications. The scope of this standard, and its relationship with other CENELEC standards, are shown in Figure 1

Keel: Eesti, Inglise
Asendatud EVS-EN 50129:2018

EVS-EN 50129:2005/AC:2010
Identne EN 50129:2003/AC:2010
Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutust tagavad elektroonikasüsteemid signalisatsiooniks
Standardi EVS-EN 50129:2005 parandus.
Corrigendum to EVS-EN 50129:2005.

Keel: Eesti, Inglise
Asendatud EVS-EN 50129:2018

Kavandite arvamusküsitlus


Puuduvad