Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2013

KOOLITUSED 2013

 

Hommikukohv standarditega 

Aeg: 05.detsember 2013, kl 10.00-12.00 

Koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn) 
Läbiviija: Terje Paomets, Eesti Standardikeskuse info-ja turundusosakonna juhataja
 
Teemad:
- Standardite kohta info saamise ja nendega tuvumise võimalused
- Standardite soetamise variandid
- Võimalused standardite kogu haldamiseks ning ajakohasena hoidmiseks
 
Osalemine oli TASUTA.

Lisa info:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

 

 „CE märgistus ehitustoodetel“


Aeg:
19.november 2013, kl 10.00-14.00
Koht: Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2, Tallinn) 

Koolituse läbiviijad: 
Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor
Ahto Tuuling, Tehnilise Järelevalve Amet, Ehitus- ja elektriosakonna juhataja asetäitja 
Teemad:
- Mida näitab CE-märgis ehitustootel, nõuded ehitistele ja ehitustoodetele Euroopa Liidus. CE-märgistus, dokumentatsioon, vastavushindamise  kord ja teavitatud asutused.
- Üleminek Ehitustoodete direktiivilt Ehitustoodete määrusele (mis muutub, millised on nõuded näidiste kavandid, toimivusdeklaratsiooni ja CE-märgistuse kohta).

Lisa info:
Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053
koolitus@evs.ee
www.evs.ee
 

ISO/IEC 17020:2012. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks. Muudatused võrreldes standardiga ISO/IEC 17020:1998. Akrediteerimine.

Koht: Euroopa Hotell (Paadi 5, Tallinn) 
Aeg: 10. oktoober 2013 

Koolituse läbiviijad: 
Raivo Rajamäe – phD Eesti Akrediteerimiskeskuse laborite akrediteerimise talituse juhataja
Kristiina Saarniit – MSc, Eesti Akrediteerimiskeskuse sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutuste akrediteerimise talituse juhataja

Teemad: 
- Terminid ja määratlused
- Üldnõuded. Erapooletus ja sõltumatus. Konfidentsiaalsus.
- Nõuded struktuurile
- Nõuded ressurssidele. Personal. Vahendid ja seadmed. Alltöövõtt.
- Nõuded protsessidele. Nõuded juhtimissüsteemile.
- Akrediteerimise iseärasused. EAK üleminekujuhend

Lisa info:
Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053
koolitus@evs.ee
www.evs.ee


Kvaliteedijuhtimine koolitusasutuses

Standardi EVS-ISO 29990:2013 „Õppeteenused mitteformaalses hariduses ja koolituses. Põhinõuded teenusepakkujatele“ ülevaade.

Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn
Aeg: 25.september 2013 

Koolituse läbiviija: Tiia Tammaru – Tallinna Tehnikaülikool (Mehhaanikateaduskond, Mehaanikainstituut,  Kvaliteeditehnika ja metroloogia Teadur); Eesti Kvaliteediühing (juhatuse esimees, rahvusvaheliste suhete eestvedaja)
Tiia Tammaru on tõlkinud ka standardi EVS-ISO 29990:2013 „Õppeteenused mitteformaalses hariduses ja koolituses. Põhinõuded teenusepakkujatele“.

25. septembril 2013 kell 10.00-17.00 
- Kvaliteedijuhtimine koolitusasutuses. Kvaliteediga seonduvad põhimõisted ja nende tähendus koolituses.
- Ülevaade kvaliteedijuhtimissüsteemide standarditest ning nende rakendamise võimalustest koolituses. Standardi EVS-ISO 29990:2013 ülesehitus ja vastavus standardile ISO 9001:2008. 
- Standardi EVS-ISO 29990:2013 nõuete tutvustus – õppeteenused
- Standardi EVS-ISO 29990:2013 nõuete tutvustus - õppeasutuse juhtimine küsimused/vastused


Lisa info:
Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

 

„ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele“.


Koht:
 Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn  
Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ  

Koolitus koosnes 3-st osast:
05. juunil kell 10.00-14.50 
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid 
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

11. septembril  kell 10.00-14.50 
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö

13.novembril kella 10.00-14.50.
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus 
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks 

 

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

 

CE märgistus ehitustoodetel

Aeg: 23.aprill 2013, algusega kl 10.00
Koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn) 

Koolituse läbiviijad: 
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit - Enno Rebane (tegevdirektor)
Tehnilise Järelevalve Amet - Ahto Tuuling (Ehitus- ja elektriosakonna juhataja asetäitja) 

Teemad:

 - Mida näitab CE-märgis ehitustootel, nõuded ehitustoodetele Euroopa Liidus

 - Millistele ehitustoodetele ja –materjalidele tuleb CE-märgis paigaldada. Ehitustoodete harmoneeritud standardid ja Euroopa tehnilised tunnustused

  - Mida peab tootja CE-märgituse saamiseks tegema. Vastavushindamine kord ja teavitatud asutused. Milline dokumentatsioon peab CE-märgiga kaasnema (vastavussertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid, CE-märgil olev info)

  - Praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid, mida tasub CE-märgisega seoses silmas pidada. Eesti ettevõtjate kogemused ja enamlevinud kitsaskohad seoses Ehitustoodete CE-märgistamisega. Näiteid sertifikaatidest ja dokumentatsioonist.

  - Ehitustoote direktiivi 89/106/EMÜ üleminek uuele EL määrusele

 

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

 

SMEST2: Standardimisest saadavad kasud väike- ja keskmistele ettevõtetele


Aeg: 16. aprill 2013, kell 10.00 – 13.30  
Koht: Tallink City Hotel (A. Laikmaa 5, Tallinn)

Seminar oli suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele ja/või kvaliteedijuhtidele, kuid sobib ka teistele standarditest või standardimisest huvitatutele. Seminaril tutvustatakse standardite vajalikkust ning kasu väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.  Jagatakse infot, kuidas soovi korral standardimises osaleda ja millised on sellest tulenevad kasud. Seminari viivad läbi Euroopa standardimisorganisatsioonide, Eesti Standardikeskuse ning ettevõtete esindajad. 
Seminar toimus eesti ja inglise keeles  

Seminari kava*: 
09.45 – 10.00 Registreerimine  
10.00 – 10.05 Tervitussõnad (Eesti Standardikeskuse tegevdirektor Priit Kikas) 
10.05 – 10.35 Kuidas saab Eesti Standardikeskus aidata (Eesti Standardikeskuse tegevdirektor Priit Kikas) 
10.35 – 11.20 Standardid Euroopa kontekstis ja nendest tulenev kasu väike- ja keskmistele ettevõtetele (CEN/CENELEC esindaja Mrs. Ingrid Soetaert). Standardite teabeplatvorm (CESIP esindaja Mrs. Charlotte Mosies) 
11.20-11.50 Standardite rakendamine Icosagen AS näitel (Icosagen AS  turundusjuht Hardi Tamm) 
11.50-12.05 Kohvipaus 
12.05-12.35 Piksekaitse-standardi kasutuselevõtt Eestis (OBO Bettermann OÜ  juhataja Tarmo Riit)
12.35-13.05 Kasu juhtimissüsteemi standardite rakendamisest (Integre OÜ, Urmas Karileet) 
13.05-13.20 Kokkuvõte, küsimused ja vastused 
*kavas võib toimuda väiksemaid muudatusi 

Osalmine oli TASUTA.

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee
 

Euroopa Liidu nõuded – CE märgistus ja standardid

 

Koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn) 

Koolituse läbiviija: Priit Kikas, Eesti Standardikeskuse tegevdirektor
Aeg: 27.märts 2013, kl 10.00-14.00
 
Teemad:
Mida näitab CE-märgistus, millistel toodetel peab olema CE-märgistus
  - Kaupade vaba liikumise üldised põhimõtted Euroopa Liidus
  - Tooted, millel peab olema CE-märgise (paigaldamist nõudvad direktiivid)
  - Erisused Euroopa Liidus toodetavate ja imporditavate toodete korral
 
Milliseid nõudeid tuleb täita ja tegevusi läbi viia, et saaks oma tootele CE-märgi  paigaldada.
  - Direktiividest tulenevad olulised nõuded
  - Harmoneeritud standardid ja nende roll
  - Vastavushindamise protseduurid
  - Nõuded kaasnevale dokumentatsioonile
  - Nõuded CE-märgiste paigaldamine
 
Erinevate isikute kohustused CE-märgiga seoses. Riiklik järelevalve nõuete täidetuse üle. Täiendava info allikad.
  - Tootja, maaletooja, jaemüüja ja teiste isikute kohustused 
  - Järelevalvet tegevad riigiasutused ning rikkumiste võimalikud tagajärjed
  - Kust leida täpsemat infot
 
Lisa info:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee
 

Hommikukohv standarditega 

Aeg: 20.märts 2013, kl 10.00-12.00 

Koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn) 
Läbiviija: Terje Paomets, Eesti Standardikeskuse info-ja turundusosakonna juhataja
 
Teemad:
- Standardite kohta info saamise ja nendega tuvumise võimalused
- Standardite soetamise variandid
- Võimalused standardite kogu haldamiseks ning ajakohasena hoidmiseks
 
Osalemine oli TASUTA.

Lisa info:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee
 

 

„ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele“.


Koht:
 Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn  
Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ  

Koolitus koosnes 3-st osast:
30. jaanuaril kell 10.00-14.50 
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid 
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö 

06. märtsil  kell 10.00-14.50 
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö 

08.mail kella 10.00-14.50.
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus 
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks


Lisainfo:
koolitus@evs.ee
Tel: +372 605 5053

  

Euroopa Liidu nõuded – CE märgistus ja standardid

 

Koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn) 

Koolituse läbiviija: Priit Kikas, Eesti Standardikeskuse tegevdirektor
Aeg: 27.veebruar 2013, kl 10.00-14.00
 
Teemad:
Mida näitab CE-märgistus, millistel toodetel peab olema CE-märgistus
  - Kaupade vaba liikumise üldised põhimõtted Euroopa Liidus
  - Tooted, millel peab olema CE-märgise (paigaldamist nõudvad direktiivid)
  - Erisused Euroopa Liidus toodetavate ja imporditavate toodete korral
 
Milliseid nõudeid tuleb täita ja tegevusi läbi viia, et saaks oma tootele CE-märgi  paigaldada.
  - Direktiividest tulenevad olulised nõuded
  - Harmoneeritud standardid ja nende roll
  - Vastavushindamise protseduurid
  - Nõuded kaasnevale dokumentatsioonile
  - Nõuded CE-märgiste paigaldamine
 
Erinevate isikute kohustused CE-märgiga seoses. Riiklik järelevalve nõuete täidetuse üle. Täiendava info allikad.
  - Tootja, maaletooja, jaemüüja ja teiste isikute kohustused 
  - Järelevalvet tegevad riigiasutused ning rikkumiste võimalikud tagajärjed
  - Kust leida täpsemat infot
 
Lisa info:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

 

Infoteenus Sirvimisteenus2