Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2014

KOOLITUSED 2014

 

Infoturbe meetodid: ISO/IEC 27001 ja ISO/IEC 27002 uusversioonid ja nendega kaasnevad muutused

 
 
Koolituse eesmärk: ISO/IEC 27001 ja ISO/IEC 27002 standardite uusversioonide tutvustamine.
 
Koolituse sihtgrupp: Koolitus on suunatud ettevõtte vastutavatel positsioonidel olevatele isikutele - juhid, infoturbejuhid, dokumendihaldurid, siseaudiitorid, andmetöötlusega tegelevate osakondade juhid.
 
Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn
Aeg: 20.november 2014, kl 11.00-13.00
 
Koolituse läbiviija: Mari Seeba – Cybernetica AS (Infosüsteemide audiitor)
 
Koolituse teemad:
- Lühike sissejuhatus neile, kes pole varem ISO/IEC 27000 sarja standarditega kokku puutunud: Miks valida oma asutuse infoturbe halduse korraldamiseks ISO/IEC 27000 sarja standardid?
- Miks ISO/IEC 27001 ja ISO/IEC 27002 standardeid uuendati? Milles uuendused seisnevad?
- Milleks võiks kõnealused standardid nende asutusele kasulikuks osutuda, kuidas standardite uuendused võiks sellele kaasa aidata?
- Kuidas rakendusprojekti alustada ja kuidas juba toimivat süsteemi standardi uuendustega kohandada?
- Mis sihid ja ressursid selleks plaanida?
 
 
Lisainfo:
Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

 

ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele

Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn

Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ
 
Toimumisaeg: 14.11.2014 kell 10.00-15.00
 
Teemad:
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks


Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053

 


Euroopa Liidu nõuded – CE märgistus ja standardid

 

Koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn)
Koolituse läbiviija: Priit Kikas, Eesti Standardikeskuse tegevdirektor
Aeg: 25.september 2014, kl 10.00-14.00

Koolitusest oli võimalik osa võtta seminari vormis (Aru 10, Tallinn) või kuulata veebiseminari keskkonnas.

Teemad:
- Mida näitab CE-märgistus, millistel toodetel peab olema CE-märgistus (Kaupade vaba liikumise üldised põhimõtted Euroopa Liidus; Tooted, millel peab olema CE-märgise (paigaldamist nõudvad direktiivid); Erisused Euroopa Liidus toodetavate ja imporditavate toodete korral)
- Milliseid nõudeid tuleb täita ja tegevusi läbi viia, et saaks oma tootele CE-märgi paigaldada. (Direktiividest tulenevad olulised nõuded; Harmoneeritud standardid ja nende roll; Vastavushindamise protseduurid; Nõuded kaasnevale dokumentatsioonile; Nõuded CE-märgiste paigaldamine)
- Erinevate isikute kohustused CE-märgiga seoses. Riiklik järelevalve nõuete täidetuse üle. Täiendava info allikad. (Tootja, maaletooja, jaemüüja ja teiste isikute kohustused; Järelevalvet tegevad riigiasutused ning rikkumiste võimalikud tagajärjed; Kust leida täpsemat infot)

 

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

„ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele“.


Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosneb 3-st osast.

Esimene osa toimus 27. mail kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

Teine osa toimus 09.septembril kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö


Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

Ehitusprojekti seletuskirja koostamine. Standardi EVS 865-2 uusversioon

Toimumise aeg: 29. aprillil 2014, kl 10-12
Koolituse läbiviija: Indrek Tärno - Projektipea OÜ, Ehitusinsener

Teemad:
- Ehitusprojekti koosseis
- Info esitamine ehitusprojektis, projektdokumentide tüübid
- Ehitusprojekti seletuskirja olemus
- Ehitusprojekti sisu reglementeerivad õigusaktid ja normdokumendid
- Ehitusprojekti ja projektdokumentide kvaliteet
- Ehitusprojekti seletuskirja koostamine ja standardi EVS 865-2 uusversioon


Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

 

CE märgistus ehitustoodetel

Toimumise aeg: 25.aprill 2014, kl 10.00-14.00
Koolituse läbiviijad:
Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor
Ahto Tuuling, Tehnilise Järelevalve Amet, Ehitus- ja elektriosakonna juhataja asetäitja

Teemad:
- Mida näitab CE-märgis ehitustootel, nõuded ehitistele ja ehitustoodetele Euroopa Liidus. CE-märgistus, dokumentatsioon, vastavushindamise kord ja teavitatud asutused.
- Üleminek Ehitustoodete direktiivilt Ehitustoodete määrusele (mis muutus, millised on nõuded näidiste kavandid, toimivusdeklaratsiooni ja CE-märgistuse kohta).

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

Standardi ISO/IEC 17065:2012 ülevaade

ISO/IEC 17065:2012. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid. Muudatused võrreldes standardiga EVS-EN 45011:1999. Akrediteerimine.

Koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn)
Aeg: 15. aprill 2014, kl 10.00-15.00
Koolituse läbiviija: Kristiina Saarniit – MSc, Eesti Akrediteerimiskeskuse sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutuste akrediteerimise talituse juhataja.

Teemad:
- Terminid ja määratlused
- Üldnõuded. Õiguslikud ja lepingulised asjaolud. Erapooletus. Vastutus ja finantseerimine. Konfidentsiaalsus. Avalikult kättesaadav info.
- Nõuded struktuurile- Nõuded ressurssidele. Personal. Ressursid hindamiseks.
- Nõuded protsessile. Taotlus. Taotluse ülevaatus. Hindamine. Ülevaatus.
- Sertifitseerimisotsus. Sertifitseerimisdokumentatsioon. Järelevalve.
- Sertifitseeringu lõpetamine, piiramine, peatamine või tühistamine.
- Tõendusdokumendid. Kaebused ja apellatsioonid.
- Nõuded juhtimissüsteemile.
- Akrediteerimise iseärasused. EAK üleminekujuhend

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

Hommikukohv standarditega

Toimumise aeg: 20.märts 2014, kl 10.00-12.00
Toimumise koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn)
Läbiviija: Terje Paomets, Eesti Standardikeskuse info-ja turundusosakonna juhataja

Teemad:
- Standardite kohta info saamise ja nendega tutvumise võimalused
- Standardite soetamise variandid
- Võimalused standardite kogu haldamiseks ning ajakohasena hoidmiseks
Osalemine oli tasuta.

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

Hommikukohv standarditega

Toimumise aeg: 19.märts 2014, kl 10.00-12.00
Toimumise koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn)
Läbiviija: Terje Paomets, Eesti Standardikeskuse info-ja turundusosakonna juhataja

Teemad:
- Standardite kohta info saamise ja nendega tutvumise võimalused
- Standardite soetamise variandid
- Võimalused standardite kogu haldamiseks ning ajakohasena hoidmiseks
Osalemine oli tasuta.

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

Standardi ISO/IEC 17065:2012 ülevaade

ISO/IEC 17065:2012. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid. Muudatused võrreldes standardiga EVS-EN 45011:1999. Akrediteerimine.

Koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn)
Aeg: 26. veebruar 2014, kl 10.00-14.00
Koolituse läbiviija: Kristiina Saarniit – MSc, Eesti Akrediteerimiskeskuse sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutuste akrediteerimise talituse juhataja.

Teemad:
- Terminid ja määratlused
- Üldnõuded. Õiguslikud ja lepingulised asjaolud. Erapooletus. Vastutus ja finantseerimine. Konfidentsiaalsus. Avalikult kättesaadav info.
- Nõuded struktuurile- Nõuded ressurssidele. Personal. Ressursid hindamiseks.
- Nõuded protsessile. Taotlus. Taotluse ülevaatus. Hindamine. Ülevaatus.
- Sertifitseerimisotsus. Sertifitseerimisdokumentatsioon. Järelevalve.
- Sertifitseeringu lõpetamine, piiramine, peatamine või tühistamine.
- Tõendusdokumendid. Kaebused ja apellatsioonid.
- Nõuded juhtimissüsteemile.
- Akrediteerimise iseärasused. EAK üleminekujuhend

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

Klientide rahulolu ja kaebuste vältimine

Millega tagada klientide rahulolu ja vältida kaebuste tekkimist

Aeg: 20.veebruar 2014, kl 10.00-17.00
Koolituse läbiviija: Jussi Onoper – TJO Konsultatsioonid

Teemad:
1.Kliendile lubaduste andmise süsteem (ülevaade ISO 10001 sisust, lubaduste andmise raamistik ja süsteemi kavandamine, lubaduste andmise näited ja seonduvad tegevused ning toimenäitajad, sisemiste normide koostamise juhtnöörid)
2.Kliendikaebuste käsitlemise süsteem (ülevaade ISO 10002 (kaebuste käsitlemine) ja ISO 10003 (kaebuste käsitlemine kolmanda osapoole kaasamise abil) sisust; kaebuste käsitlemise põhimõtted, protsess ja süsteem)
3.Klientide rahulolu seire ja mõõtmine ISO 10004 alusel (klientide ootuste tuvastamine; kliendi rahulolu kohta andmete kogumine, analüüsimine ja asjakohaste järelduste tegemine; klientide rahulolu seire korraldamine, klientide rahulolu seire ja analüüsimise süsteemi loomine)
4.Juhendstandardite omavahelised seosed
5.Juhendstandardite seosed kvaliteedijuhtimissüsteemi standardiga ISO 9001:2008
6.Mida tasuks standardite juhiste rakendamiseks ette võtta

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
www.evs.ee

„ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele“.


Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosnes 3-st osast:
23. jaanuaril kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö
25. märtsil kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö
20. mail kell 10.00-14.50
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

Lisainfo:

koolitus@evs.ee
www.evs.ee

 

 

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2