Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2008

KOOLITUSED 2008

16. jaanuar 2008

Juhised toiduohutuse juhtimissüsteemide rakendamiseks - EVS ISO/TS 22004:2005

Sihtgrupp:
Kõik teenindus- ja tootmisettevõtted toiduainete tarneahelas, kes kaaluvad või plaanivad toiduohutuse juhtimise süsteemi standardi EVS-EN ISO 22000 rakendamist.

Eesmärk:
Tutvustada tehnilist spetsifikatsiooni ja selle rakendamise võimalusi, tuua näiteid praktikast ja rakendamisvõimalustest toiduainetööstuse ettevõtte näitel ning lähtuvalt konsultandi vaatenurgast.

Mida koolitus osalejale annab?
Ülevaate ISO/TS 22004 praktilisest kasutusvõimalustest ettevõtte toiduohutuse juhtimissüsteemi loomisel EVS-EN ISO 22000 standardi nõuetele vastavalt. Samuti ISO/TS 22004 olemusest, sisust ja käsitlusalast.

Koolituse läbiviijad:
Urmas Karileet – Integre OÜ juhataja
Reet Ruuto – Tere AS kvaliteedijuht


7. veebruar 2008

Infoturbehalduse süsteemi rajamine EVS-ISO/IEC 27001 järgi

Sihtgrupp:
Organisatsioonide võtmeisikud, andmete omanikud, tegevussuundade juhid, kes soovivad oma organisatsiooni infoturbehalduse süsteemi väljatöötamist kooskõlas EVS-ISO/IEC 27001 nõuetega (ja jõuda vastavust tunnustava sertifikaadi taotlemiseni).

Tutvustus:
Koolituse sisu hõlmab EVS-ISO/IEC 27001 rakendamise vajalikkust ja rakendamise projekti lähemat tutvustamist, näidates ära raskuspunktid ja nõutud tegevused ning tulemid. Samuti tehakse lühike ülevaade seotud standarditest. Koolitus annab ettekujutuse projekti mahukusest ja nõutavatest tegevustest, et oma organisatsioonis ITHS süsteemselt toimima saada ja jõuda sertifitseerimiseni, mis annaks omakorda kindlustunde ja usalduse teie organisatsiooni töötajatele ja klientidele.
Koolituse läbinutel on ülevaade ITHS rajamisest ja käigushoiust ning esmane arusaam, kuidas seda oma organisatsioonis ellu rakendada.

Koolituse läbiviijad:
Monika Oit, PhD, CISA, CISM
Cybernetica AS
IS-audiitorina 10 aastase kogemusega turvalahenduste ja turbehalduse auditite ning nõustamistele lisaks on Monika Oit olnud loomise juures ja hiljem taaselustanud EISAÜ kui IS-audiitorite kompetentsikeskuse. Lisaks osaleb Monika Cybernetica AS ja Eesti esindajana ISO/IEC JTC1 infoturbe standardimise alamkomitee SC27 töös ning on Cybernetica infoturbeosakonna juhataja ja teadusdirektor. Omades CISA (Certified Information System Audito ) ja CISM (Certified Information Security Manager) sertifikaate, on ta tõestanud oma kompetentsi ka rahvusvahelisel tasemel. Akadeemilises sfääris on tema poolt Tallinna Tehnikaülikoolis pikaajaliselt loetud kursusteks olnud "Juhtimissüsteemide masinprojekteerimine" (CAD of Control Systems), "Tarkvaraprojektide juhtimine" ja "Kompleksne tootearendus" (Concurrent Engineering). Samuti on Monika praktiseeritud infoturbekursuste raames Cybernetica ASs ja BCS arvutikoolis.

Mari Seeba, BSc
Cybernetica AS
Kvaliteediaudiitori ja pedagoogilise kogemuse kõrval on Mari Seeba omandanud Cybernetica ASs töötades IS-audiitori kvalifikatsiooni, läbides Londonis (EVS-ISO/IEC 27001 põhise) infoturbehalduse süsteemi juhtaudiitori koolituse ja eksami. Samuti on tal mitmeaastane kogemus infoturbeauditite ja ISKE ning EVS-ISO/IEC 27001 rakendamise konsultatsioonide läbiviimisel, mille üks osa on alati olnud ka koolitused. Mari on Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu (mille koosseisu kuulub ka ISACA (Information Systems Audit and Control Association) Eesti haruühing) president.

18. märts 2008

Varade hindamine - tulumeetod ja kulumeetod EVS 875-8 ja EVS 875-9 põhjal

Sihtgrupp:
Hindamistööde tellijad ja tööde kasutajad, algajad hindajad ja hindaja assistendid.

Tutvustus:
Standardiseeria EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardite olemasolu loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui avaliku sektori vajadusi.
Standard EVS 875-8 "Vara hindamine. Osa 8: Kulumeetod" käsitleb kulumeetodi kasutamise eesmärke ja võimalusi, maa ja ehitiste hindamist, kulumi määramist ning maa ja ehitiste väärtuse lahutamist.
Standard EVS 875-9 "Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod" käsitleb tulumeetodi kasutamist kinnisvara turuväärtuse, kasutusväärtuse ning investeeringu väärtuse hindamisel, finantsmodelleerimist, investeeringu analüüsi, tuluelemente rahavoos, kuluelemente rahavoos, tulude kapitaliseerimise meetodit, diskontomäära, kapitalisatsioonim äära, sisemist tulumäära, nüüdis puhasväärtust, maksueelseid ja maksuj ärgseid rahavoogusid ning laenusid rahavoos.

Koolituse läbiviijad:
Ene Kolbre - Tallinna Tehnikaülikool, Logistika ja kinnisvara õppetooli juhataja, professor
Aivar Tomson - Kinnisvaraekspert Tallinn OÜ, asedirektor, atesteeritud hindaja


27. märts 2008

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid (OHSAS) EVS 18001:2007 põhjal ning erinevused võrreldes varasema standardiga (EVS 18001:2006)

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide rakendamisest kui ka neile, kes on juba alustanud süsteemide rajamist EVS 18001:2006 põhjal.

Tutvustus:
2007. aastal jõustus uus töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standard. 2009. aastal kaotab varasem standard kehtivuse (täpsemalt saab selle kohta lugeda siit). Käesolev koolitus tutvustab uut töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardit, tuues välja erinevused võrreldes varasema versiooniga. Koolituse käigus antakse praktilisi soovitusi ning tuuakse näiteid standardi rakendamiseks.

Koolituse läbiviijad:
Urmas Karileet – Integre OÜ juhataja
Siret Sõmer – Tallegg AS keskkonnajuht


24. september 2008

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide rakendamine (OHSAS) EVS 18001:2007 põhjal

Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide rakendamisest kui ka neile, kes on juba alustanud süsteemide rajamist EVS 18001:2006 põhjal.

Tutvustus:
Käesolev koolitus tutvustab uut töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardit, tuues ka välja erinevused võrreldes varasema versiooniga. Koolituse käigus jagatakse näpunäiteid riskide hindamise ja maandamise kohta, antakse praktilisi soovitusi, tuuakse näiteid standardi rakendamiseks ning räägitakse EVS 18001:2007 sertifitseerimisest praktikas.

Koolituse läbiviijad:
Urmas Karileet – Integre OÜ juhataja
Siret Sõmer – Tallegg AS keskkonnajuht
Andres Martma – AS Metrosert sertifitseerimisteenuste divisjoni juht


19. september 2008 TARTUS
02. oktoober 2008 PÄRNUS
28. oktoober 2008 TALLINNAS
06. november 2008 JÕHVIS
27. november 2008 TALLINNAS

Euroopa Liidu nõuded – CE-märgistus ja standardid

Sihtgrupp:
Ettevõtjad, kes toodavad, toovad Eestisse, paigaldavad või müüvad tooteid, millele on kehtestatud EL erinõuded (CE-märgi paigaldamise kohustus) või mille tootmisel või paigaldamisel on kasutatud või saaks kasutada standardeid. Samuti riiklike institutsioonide esindajad, kelle ülesanded puutuvad kokku vastava temaatikaga.

Tutvustus:
Eesti standardikeskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostööl toimuva seminari eesmärgiks on tõsta teadlikkust toodetele esitatavatest nõuetest Euroopa Liidus rõhuasetusega CE-märgituse temaatikale ning standardite rollist ja standarditest tulenevast kasust nende nõuete täitmisel ning kaupade vaba liikumise tagamisel.

Koolituse läbiviijad:
Ago Pelisaar – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakonna kvaliteedi infrastruktuuri talituse juhataja
Priit Kikas – Eesti Standardikeskus, tegevdirektor
Martin Merimaa – Eesti Standardikeskus, standardiosakonna juhataja

otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2